114870/1.12.2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 99295/21-10-2022 υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη της Δράσης ”Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών, στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία“» (Β’ 5530)
 

Αριθμ. 114870/2022

(ΦΕΚ Β’ 6134/01-12-2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων» (Α’ 70).

2. Τον ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75).

3. Το άρθρο 82 του ν. 4978/2022 «Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 190).

4. Την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 2690/1999 «Κύρωση Διοικητικής Διαδικασίας» (Α’ 45).

5. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (Α’ 258).

6. Τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

7. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

8. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265) και ιδίως το άρθρο 47 αυτού.

9. Τον ν. 4430/2016 «Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» (Α’ 205).

10. Τον ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 137) και συγκεκριμένα τα άρθρα 39 και 40.

11. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

12. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

13. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17 Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου.

16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (de minimis) (O.J ΕΕ L 352/1 της 24.12.2013) της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

17. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

18. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

19. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

20. Το Π.Δ.134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

21. Το Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

22. Το Π.Δ.84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

23. Το Π.Δ.63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156).

24. Το Π.Δ.2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

25. Το Π.Δ.6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).

26. Το Π.Δ.11/2022 «Οργανισμός του “Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού” (ΟΑΕΔ)» (Α’ 25).

27. Την υπ’ αρ. 2487/11.05.2022 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την έγκριση, μέσω της 74ης Γραπτής Διαδικασίας του Δελτίου Εξειδίκευσης νέας Δράσης στην Επενδυτική Προτεραιότητα 8iii του ΕΠΑνΕΚ: «Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων», με κωδ. 02-8iii-2.1-07 και τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία».

28. Την από 25 Ιουνίου 2015 απόφαση της 1ης ΕΠΠΑ της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ κατά την οποία εγκρίθηκαν κριτήρια και μεθοδολογία πράξεων του ΕΠΑνΕΚ.

29. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (de Minimis) (O.J ΕΕ L 352/1 της 24.12.2013) της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

30. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C262/01).

31. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2007/C/272/05 για την αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων της Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη διατάσσονται να ανακτήσουν παράνομες και ασυμβίβαστες κρατικές ενισχύσεις.

32. Την υπό στοιχεία 74391/ΕΥΚΕ 2634/13-07-2016 εγκύκλιο «Οδηγίες στους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΑΔΑ: 604Ω4653Ο7-ΥΔ9).

33. Τα Εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-2020 και ειδικότερα το εγχειρίδιο διαδικασιών και ελέγχου πράξεων κρατικών ενισχύσεων.

34. Την υπό στοιχεία 8217/ΕΥΚΕ 100/23-01-2018 εγκύκλιο «Εναλλακτική λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και προσαρμογή των διαδικασιών, ροών εργασίας και ρόλων στη λειτουργία αυτή όσον αφορά στη διαχείριση δράσεων κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΑΔΑ: ΩΙΡ84691Ω2-ΕΑΞ).

35. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.6.2020 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας» (Β’ 2417 και Β’ 3968).

36. Την υπό στοιχεία 126829/EΥΘΥ1217/8.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014» (Β’ 2784).

37. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β’ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 2020 Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”», (Β’ 5968).

38. Το υπ’ αρ. 5231/18-01-2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΑΡΘΡΟ 67, ΚΑΝ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013) για τη δράση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΝΕΕ)».

39. Την υπ’ αρ. 635/8.3.2016 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ περί «Νέου Κανονισμού Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών του ΟΑΕΔ» (Β’ 1708).

40. Τις υπ’αρ. 2505/57/24-7-2018 και 2149/51/25-7-2017 αποφάσεις του ΔΣ του ΟΑΕΔ.

41. Την υπ’ αρ. 353/7-2-2017 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ περί «Ορισμού μελών στις Επιτροπές Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (ΕΠ.ΕΚ.ΕΠ.) του ΟΑΕΔ» (Β’ 883).

42. Την υπ’ αρ. 2582/16-05-22 Πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

43. Την υπό στοιχεία 2/82850/0022/2013 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των προβλεπόμενων της παρ. 11 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 σχετικά με τον Ενιαίο Λογαριασμό για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 487).

44. Την υπό στοιχεία 3448/ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 15-06-2022 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ με την οποία εντάσσεται η πράξη «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελευθέρων επαγγελματιών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία με κωδικό ΟΠΣ 5179165. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 -2020 (ΑΔΑ: ΨΧ9Ω46ΜΤΛΡ-6ΒΠ).

45. Το υπ’αρ. 91883/26-09-2022 (ΕΥΚΕ 1659) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διατύπωση γνώμης επί σχεδίου της πρόσκλησης“Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών, στις λιγότερο Αναπτυγμένες περιφέρειες (ΛΑΠ) και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία”».

46. Το υπ’ αρ. 5318/27-9-2022 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με το οποίο χορηγείται σύμφωνη γνώμη για την έκδοση της πρόσκλησης.

47. Την υπ’ αρ. 62865/20-6-2022 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΨΖΖΕ46ΜΤΛΡ-55Ζ).

48. Την υπό στοιχεία 99295/21-10-2022 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Προκήρυξη της Δράσης “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών, στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία”» (Β’ 5530).

49. Το από 22/11/2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ περί σύμφωνης γνώμης.

50. Την υπ’ αρ. 6185/22-11-2022 απόφαση του ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α..

51. Την υπ’ αρ. 114101/30-11-2022 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

52. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν αυτής που είχε προβλεφθεί στην υπό στοιχεία 99925/26-10-2022 υπουργική απόφαση

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 99295/21-10-2022 «Προκήρυξη της δράσης“Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών, στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία”» (Β’ 5530), ως ακολούθως:

Α. Στο άρθρο 4, στην παρ. 5, η περ. vi απαλείφεται.

Β. Στο άρθρο 6, η παρ. 4 τροποποιείται ως εξής:

«Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης για τις θέσεις του 1ου κύκλου ορίζεται η 31/10/2022 και ώρα 13:00 και ως ημερομηνία λήξης υποβολής ορίζεται η 28/12/2022 και ώρα 15:00.».

Γ. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, στο ΣΤΑΔΙΟ Α’, το κριτήριο
«Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης» αντικαθίσταται ως εξής:
«Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης: Εξετάζεται:
-Εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις κατηγορίες δυνητικών ωφελουμένων που ορίζονται στην πρόσκληση. Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται αν:
-ο ωφελούμενος επαγγελματίας είναι ηλικίας 30 έως 45 ετών και διαθέτει δελτίο ανεργίας σε ισχύ έως την προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης εργασιών στη ΔΟΥ,
-ο ωφελούμενος πρώην άνεργος έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης πριν την έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ,
-ο ωφελούμενος επαγγελματίας είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενής με δικαίωμα διαμονής και εργασίας ή πολίτης τρίτης χώρας με άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα,
-ο ωφελούμενος επαγγελματίας έχει εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις (σύμφωνα με το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης ή την υπεύθυνη δήλωση που έχει επισυνάψει στην αίτηση χρηματοδότησης),
-ο ωφελούμενος επαγγελματίας έχει επιχορηγηθεί από προγράμματα ΝΕΕ της Δ.ΥΠ.Α στο παρελθόν,
-ο ωφελούμενος επαγγελματίας δεν απασχολείται με μισθωτή απασχόληση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και κατά τη διάρκεια της δράσης,
-η έναρξη εργασιών ΔΟΥ της ωφελούμενης επιχείρησης είναι εντός των χρονικών ορίων και εντός των γεωγραφικών ενοτήτων που ορίζει η πρόσκληση,
-σε περίπτωση νομικού προσώπου, ο ωφελούμενος επαγγελματίας κατέχει τουλάχιστον το 51% του εταιρικού μεριδίου και είναι νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση,
-η δραστηριότητα της επιχείρησης ανήκει στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας,
-ο ωφελούμενος επαγγελματίας διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται) ή τουλάχιστον ένας από τους απασχολούμενους με πλήρη απασχόληση στην επιχείρηση,
-η επιχείρηση διαθέτει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση (παρ. 3.5 του άρθρου 6),
-Εάν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του Καν. (Ε.Ε.) 1407/2013,
-Η τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης και συγκεκριμένα αν, για την υποβολή της πρότασης, ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, αν τα τυποποιημένα έντυπα είναι συμπληρωμένα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική πρόσκληση και αν έχει επισυναφθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.».

Δ. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ προστίθενται οι κάτωθι ΚΑΔ:

«

ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACEΤΑΞΕΙΣ NACEΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPAΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPAΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
69.20Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου-παροχή φορολογικών συμβουλών
69.20.2Λογιστικές Υπηρεσίες
69.20.21Υπηρεσίες Λογιστικής Επαλήθευσης
69.20.22Υπηρεσίες σύνταξης οικονομικών καταστάσεων
69.20.22.01Υπηρεσίες λογιστή για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων
69.20.22.02Υπηρεσίες σύνταξης και δημοσίευσης ισολογισμών, καταστατικών, τροποποιήσεων, ανακοινώσεων κ.λπ.
69.20.23Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων
69.20.23.01Υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων
69.20.23.02Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων με προσωπική εργασία
69.20.24Υπηρεσίες μισθολογίου
69.20.29Άλλες λογιστικές υπηρεσίες
69.20.29.01Υπηρεσίες λογιστικών αποτιμήσεων, απογραφών, βεβαιώσεων κ.λπ.
69.20.3Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών
69.20.31Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε νομικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων
69.20.32Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε φυσικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων
69.20.32.01Υπηρεσίες σύνταξης φορολογικών δηλώσεων και σχετικών εγγράφων
69.20.4Υπηρεσίες αφερεγγυότητας και εκκαθάρισης
69.20.40Υπηρεσίες αφερεγγυότητας και εκκαθάρισης

».

Ε. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 99295/21-10-2022 (Β’ 5530) υπουργική απόφαση.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ