Ο ΔΕΕΦ Β’ 1138380 ΕΞ 22-12-2022
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 41 και 75 του ν. 4999/2022 (Α’225/7.12.2022) «Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση, μισθολογικές ρυθμίσεις για τους ιατρούς και οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας»

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2022
Ο ΔΕΕΦ Β’ 1138380  ΕΞ 2022

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΑΔΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ B

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας:101 84 – Αθήνα
Τηλέφωνο:2132122400
E-Mail:deef@aade.gr
Url:www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 41 και 75 του ν. 4999/2022 (Α’225/7.12.2022) «Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση, μισθολογικές ρυθμίσεις για τους ιατρούς και οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑΣ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 41 και 75 του ν. 4999/2022.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των κάτωθι άρθρων του ν. 4999/2022:
α) Άρθρο 41: «Απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων που ανήκουν κατά κυριότητα στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 17 ν. 2367/1953»,
β) Άρθρο 75: « Έναρξη ισχύος»

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι κοινοποιούμενες διατάξεις αφορούν τις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών, οι οποίες πλέον απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2023 κι επομένων ετών, για συγκεκριμένα απαριθμούμενα οχήματα της κυριότητας τους, εφόσον χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένους σκοπούς.

Με την παρούσα κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 41 και 75 του ν. 4999/2022, για ενημέρωση και εφαρμογή, ως εξής:

Άρθρο 41 «Απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων που ανήκουν κατά κυριότητα στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 17 ν. 2367/1953»

Με το άρθρο 41 τροποποιείται η περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 2367/1953 (Α’ 82), περί απαλλαγών από τα τέλη κυκλοφορίας, ώστε να συμπεριληφθούν στις απαλλαγές και τα απαριθμούμενα οχήματα που ανήκουν κατά κυριότητα στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών, εφόσον χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένους σκοπούς, ως εξής: «στ. Τα εις τον Ελληνικόν Ερυθρόν Σταυρόν, τους σταθμούς πρώτων βοηθειών, τα δημοτικά ή Κοινοτικά Νοσοκομεία, το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα κοινής ωφελείας, καθώς και τις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών ανήκοντα κατά κυριότητα ασθενοφόρα αυτοκίνητα, αυτοκίνητα κινητών ιατρείων και χειρουργείων εκστρατείας και φορτηγά αυτοκίνητα, εφ’ όσον εις πάσας τας περιπτώσεις ταύτας χρησιμοποιούνται διά την μεταφοράν ασθενών, αδελφών νοσοκόμων ή υγειονομικού υλικού, ή ιματισμού, ειδών υποδήσεως, τροφίμων κ.λπ., προοριζομένων διά τας ανάγκας των Ιδρυμάτων ή προς ενίσχυσιν απόρων τάξεων του πληθυσμού.».

Άρθρο 75 «Έναρξη ισχύος»

Με την περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 75 ορίζεται ότι το άρθρο 41 ισχύει για τα τέλη κυκλοφορίας ετών 2023 και επομένων.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ