Ο ΔΕΦΚ Β 1138036 ΕΞ 21-12-2022
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 47, 123, 144 και 145 του ν. 5003/2022 (Α’ 230/14-12-2022) «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις»

Αθήνα, 21/12/2022
Ο ΔΕΦΚ Β 1138036  ΕΞ 2022

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΑΔΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β’

Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας:18346 Μοσχάτο
Τηλέφωνο:210 4802172
E-Mail:defk@aade.gr
Url:www.aade.gr

II. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α’
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 3375586
E-Mail : deaf@aade.gr

III. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ , Β

Ταχ. Δ/νση:Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κώδικας:10672 Αθήνα
Τηλέφωνο:210 3636059
E-Mail :deispraxeon@aade.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 47, 123, 144 και 145 του ν. 5003/2022 (Α’ 230/14-12-2022) «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 47, 123, 144 και 145 του ν. 5003/2022 (Α’ 230) «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις».

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των κάτωθι άρθρων:
Άρθρο 47 «Δικαιώματα και υποχρεώσεις των φορέων λειτουργίας λαϊκών αγορών». Άρθρο 123 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο ένστολο προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» Άρθρο 144 «Καταργούμενες διατάξεις». Άρθρο 145 «Έναρξη ισχύος»

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το άρθρο 47 αφορά τους Φορείς Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Το άρθρο 123 αφορά το ένστολο προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Το άρθρο 144 αφορά την κατάργηση διατάξεων. Το άρθρο 145 αφορά την έναρξη ισχύος του κοινοποιούμενου νόμου.

Σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις των άρθρων 47, 123, 144 και 145 του ν. 5003/2022 με τίτλο «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης στους εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 230), ως ακολούθως:

Άρθρο 47: «Δικαιώματα και υποχρεώσεις των φορέων λειτουργίας λαϊκών αγορών»

Σύμφωνα με το άρθρο 47 του κοινοποιούμενου νόμου:
«1. Οι Φορείς Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης καθίστανται καθολικοί διάδοχοι της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως προς το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, απαιτήσεων, καθώς και των πάσης φύσεως εννόμων σχέσεων που απορρέουν από τις αρμοδιότητες που ασκούν οι ως άνω φορείς.
2. Με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη, συστήνεται τριμελής επιτροπή με αρμοδιότητα τη σύνταξη έκθεσης καταγραφής και προσδιορισμού της κινητής και ακίνητης περιουσίας που περιέρχεται στην κυριότητα των ανωτέρω φορέων. Τα ταμειακά διαθέσιμα της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, που προέρχονται από την είσπραξη του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους που έχει καταβληθεί από τους επαγγελματίες πωλητές και παραγωγούς των λαϊκών αγορών, μεταβιβάζονται υποχρεωτικά και συνιστούν περιουσιακό στοιχείο των ως άνω φορέων. Η ως άνω έκθεση εγκρίνεται με απόφαση των οικείων οικονομικών επιτροπών.
3. Η κινητή και ακίνητη περιουσία μεταβιβάζεται στη συνέχεια χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου ή πράξης και χωρίς αντάλλαγμα, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών, των διατυπώσεων που απαιτούνται από τις σχετικές διατάξεις για τους εμπράγματους δικαιούχους κτηματολογικών εγγραφών και των διατυπώσεων που απαιτούνται από τις σχετικές διατάξεις για τους δικαιούχους τραπεζικών λογαριασμών. Στην περίπτωση μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας δεν οφείλεται φόρος, εισφορά ή τέλος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Η αποκλειστική χρήση, αξιοποίηση, εκμετάλλευση και διαχείρισή στους και όλες εν γένει οι εξουσίες των εν λόγω δικαιωμάτων ανήκουν αντίστοιχα στον Φορέα Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής και στον Φορέα Λαϊκών Αγορών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, που έχουν στο εξής και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του υπάρχοντος αρχείου σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα. Η απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής και απόσπασμα της έκθεσης απογραφής που περιγράφει τα ακίνητα τα οποία περιέρχονται κατά κυριότητα στους φορείς λαϊκών αγορών Περιφέρειας Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα καταχωρίζονται ατελώς στα αρμόδια κτηματολογικά γραφεία.»

Άρθρο 123 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο ένστολο προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής»

Με την παρ. 1 του άρθρου 123 του κοινοποιούμενου νόμου, προβλέπεται η χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ύψους εξακοσίων (600,00) ευρώ, κατά το μήνα Δεκέμβριο 2022, στο σύνολο του ένστολου προσωπικού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3 του ιδίου άρθρου.
Στην παρ. 4 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι η παροχή της παρ. 1 δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών του άρθρου 156 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη, στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπόκειται σε κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167). Κατά την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του παρόντος άρθρου δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 60 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Άρθρο 144: «Καταργούμενες διατάξεις»

Με τις περιπτώσεις β) και γ) του άρθρου 144 του κοινοποιούμενου νόμου καταργούνται: β) Τα άρθρα 1, 2, 3 και 4 του ν. 1988/1991 (Α’ 189), περί τέλους ταυτοτήτων και γ) Τα άρθρα 1 και 4 και η παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), περί δελτίων ταυτότητας.

Άρθρο 145: «Έναρξη ισχύος»

Με το άρθρο 145 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι η ισχύς του αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 14-12-2022, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ