Ο ΔΕΕΦ Β 1137388 ΕΞ 19-12-2022
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 31, 54, 58, 59, 70, 71 του ν. 5000/2022 («Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 – Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία – Επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις -Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων – Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα», Α’ 226/9.12.2022)

Αθήνα, 19/12/2022
Ο ΔΕΕΦ Β 1137388  ΕΞ 2022

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ B

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας : 106 72, Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132122400
Email : deef@aade.gr

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84, Αθήνα
Τηλέφωνο : 2103375311
Email : deaf@aade.gr

3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩN ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κώδικας : 106 72, Αθήνα
Τηλέφωνο : 2103614303
Email : deispraxeon@aade.gr

4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας : 183 46, Μοσχάτο
Τηλέφωνο : 2104802703
Email : defk@aade.gr

5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας : 183 46, Μοσχάτο
Τηλέφωνο : 2104802243
Email : d.eleg@aade.gr
Url : www.aade.gr

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 31, 54, 58, 59, 70, 71 του ν. 5000/2022 («Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 – Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία – Επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις -Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων – Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα», Α’ 226/9.12.2022)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 31, 54, 58, 59, 70, 71 του ν. 5000/2022

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των κάτωθι άρθρων του ν. 5000/2022:

1. Άρθρο 6: Κύρωση της από 23 Νοεμβρίου 2022 Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας
2. Άρθρο 7: Υπαγωγή στον φόρο χωρητικότητας υπό όρους των φορέων εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών με πλήρως εξοπλισμένα και στελεχωμένα πλοία άλλων εταιρειών ναυλωμένα βάσει χρόνου/ ταξιδίου παράλληλα με την εκμετάλλευση ιδιόκτητων πλοίων τους – Προσθήκη άρθρου 26δ στον ν. 27/1975
3. Άρθρο 8: Επιβολή τέλους στις αυτοκινούμενες βυθοκόρους και φορολόγηση μερισμάτων για τους μετόχους/εταίρους αλιευτικών πλοίων και πλοιαρίων, καθώς και ρυμουλκών και αυτοκινούμενων βυθοκόρων – Τροποποίηση άρθρου 57 ν. 4646/2019
4. Άρθρο 11: Ορισμός αποδεικτικού για τη μεταφορά του ελάχιστου ποσού της επένδυσης για την υπαγωγή στο άρθρο 5Α Κ.Φ.Ε. και συμπλήρωση εξουσιοδοτικών διατάξεων – Τροποποίηση παρ. 3, 5, 9 και 10 άρθρου 5Α Κ.Φ.Ε.
5. Άρθρο 12: Προσθήκη μεταβατικών διατάξεων και παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τις αιτήσεις υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης του άρθρου 5Α Κ.Φ.Ε. για τα έτη 2020, 2021 και 2022 – Τροποποίηση παρ. 81 άρθρου 72 Κ.Φ.Ε.
6. Άρθρο 13: Παράταση ισχύος της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων του άρθρου 39Β Κ.Φ.Ε. – Τροποποίηση παρ. 14 άρθρου 66 ν. 4646/2019
7. Άρθρο 14: Παράταση της αναστολής ισχύος του άρθρου 41 Κ.Φ.Ε. για την επιβολή φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας – Τροποποίηση παρ. 33 άρθρου 72 Κ.Φ.Ε.
8. Άρθρο 15: Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 1587/1950 και της παρ. 3 του άρθρου 84 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια σχετικά με την έκδοση πράξης προσδιορισμού του φόρου σε κάθε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης στη φορολογία Κεφαλαίου
9. Άρθρο 16: Τροποποίηση άρθρου 20 ν. 2948/2001 με την οποία παρατείνεται η ισχύς της μείωσης τελών κυκλοφορίας τουριστικών λεωφορείων και για το έτος 2023
10. Άρθρο 17: Αναστολή εφαρμογής της περ. γ’ της παρ. 6 της υποπαρ. Α.2 της παρ. Α’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 σχετικά με την πιστοποίηση από ανεξάρτητο εκτιμητή και την παροχή εγγύησης, τη διασφάλιση ή την εμπράγματη ασφάλεια για τις ρυθμίσεις οφειλών
11. Άρθρο 19: Παράταση φορολογίας μεταβίβασης αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης – Παράταση προθεσμίας παρ. 1 και 2 άρθρου 10 ν. 2579/1998
12. Άρθρο 20: Χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων από τα φορολογικά έσοδα τυχερών παιγνίων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου δέκατου έκτου ν. 4787/2021
13. Άρθρο 21: Παράταση αναστολής καταβολής στο Δημόσιο του ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί των νοσηλίων από τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 30 ν. 3846/2010.
14. Άρθρο 31 : Διαδικασία υλοποίησης της απόφασης ανάκτησης
15. Άρθρο 54: Όροι ειδικών δεσμευμένων καταπιστευτικών λογαριασμών
16. Άρθρο 58 :Καθορισμός αναστελλόμενων μέτρων ατομικής δίωξης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4307/2014
17. Άρθρο 59: Παράταση ειδικής διαχείρισης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 76 ν. 4307/2014
18. Άρθρο 70:Αντικατάσταση παρ. 9 άρθρου 17 ν. 2130/1993 , με την οποία ρυθμίζεται η υποβολή δήλωσης και η καταβολή τέλους παρεπιδημούντων και τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων
19. Άρθρο 71: Προσθήκη παραγράφου 2Α 3στο άρθρο 125 του ν. 4446/2016, με την οποία ορίζεται ειδική περίπτωση χορήγησης πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ για την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.»

Σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις των άρθρων 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 31, 54, 58, 59, 70 και 71 του ν. 5000/2022, ως ακολούθως.

1. Άρθρο 6 Κύρωση της Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας

Με το άρθρο 6 καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της από 23 Νοεμβρίου 2022 Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας. Οι τροποποιήσεις στο Νέο Συνυποσχετικό όπως συμφωνούνται στην παρούσα Πρόσθετη Πράξη, ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2022.

2. Άρθρο 7 Υπαγωγή στον φόρο χωρητικότητας υπό όρους των φορέων εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών με πλήρως εξοπλισμένα και στελεχωμένα πλοία άλλων εταιρειών ναυλωμένα βάσει χρόνου/ ταξιδίου παράλληλα με την εκμετάλλευση ιδιόκτητων πλοίων τους – Προσθήκη άρθρου 26δ στον ν. 27/1975

Με την παρ. 1 του άρθρου 7 προστέθηκε μετά το άρθρο 26γ του ν. 27/1975, νέο άρθρο 26δ ως εξής:
«Άρθρο 26δ
1. Οι φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης των πλοίων που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών με πλήρως εξοπλισμένα και στελεχωμένα πλοία άλλων εταιρειών, ναυλωμένα βάσει χρόνου/ταξιδίου, παράλληλα με την εκμετάλλευση ιδιόκτητων και υπό γυμνή ναύλωση πλοίων τους, επωφελούνται από τη φορολογία χωρητικότητας για το σύνολο των ναυλωμένων πλοίων βάσει χρόνου/ταξιδίου, υπό τον όρο ότι τουλάχιστον το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού στόλου του δικαιούχου, φέρει σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή το μερίδιο των ναυλωμένων βάσει χρόνου/ταξιδίου πλοίων που δεν φέρουν σημαία κράτους Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ., δεν υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ιδιόκτητου και υπό γυμνή ναύλωση στόλου του δικαιούχου που φορολογείται σύμφωνα με τη χωρητικότητα.
Οι δικαιούχοι του φόρου χωρητικότητας σε κάθε έτος κατά το πρώτο εδάφιο εξακολουθούν να υπέχουν την υποχρέωση να αυξήσουν ή τουλάχιστον να διατηρήσουν το μερίδιο σε χωρητικότητα σε πλοία με σημαία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ. του ιδιόκτητου και του ναυλωμένου βάσει γυμνού πλοίου στόλου τους σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
2. α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος διαπίστωσης της εκπλήρωσης των όρων της παρ. 1 και της συμμόρφωσης των φορέων εμπορικής εκμετάλλευσης των πλοίων της παρ. 1 με τους όρους αυτούς, καθώς και κάθε ειδικότερo θέμα που συνδέεται με την υπαγωγή στον φόρο χωρητικότητας των φορέων εμπορικής εκμετάλλευσης των πλοίων.
β. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φόρου πλοίων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, τα οποία υποβάλλονται στη Φορολογική Διοίκηση και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τη διαδικασία για την εφαρμογή του παρόντος.».
Με την παρ. 2 του άρθρου 7 ορίζεται ότι ισχύς του άρθρου αυτού αφορά στην εμπορική εκμετάλλευση πλοίων από το φορολογικό έτος 2023 και μετά.

3. Άρθρο 8 Επιβολή τέλους στις αυτοκινούμενες βυθοκόρους και φορολόγηση μερισμάτων για τους μετόχους/εταίρους αλιευτικών πλοίων και πλοιαρίων, καθώς και ρυμουλκών και αυτοκινούμενων βυθοκόρων – Τροποποίηση άρθρου 57 ν. 4646/2019

Με το άρθρο 8 τροποποιείται το άρθρο 57 του ν. 4646/2019 ως εξής:
«Άρθρο 57 Προσδιορισμός και καταβολή τέλους ρυμουλκών, αυτοκινούμενων βυθοκόρων και αλιευτικών πλοίων
1. Επιβάλλεται τέλος υπέρ του Δημοσίου, σε όλα τα υπό ελληνική σημαία αλιευτικά πλοία και πλοιάρια, καθώς και στα ρυμουλκά και στις αυτοκινούμενες βυθοκόρους των οποίων ο χρόνος δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες θαλασσίων μεταφορών δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού χρόνου δραστηριοποίησής τους. Από την υποχρέωση καταβολής του τέλους εξαιρούνται τα αμιγώς ναυαγοσωστικά πλοία που εκτελούν αποκλειστικά εργασίες διάσωσης και θαλάσσιας αρωγής.
2. Υπόχρεοι σε καταβολή του τέλους είναι οι πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες των πλοίων της παρ. 1 που είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο νηολόγιο ή λεμβολόγιο/Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών (ΒΕΜΣ), ανεξάρτητα από την κατοικία ή τη διαμονή ή την έδρα αυτών στην ημεδαπή ή αλλοδαπή ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους που έχει αποδεχθεί εγγράφως τον διορισμό του. Αλληλέγγυα υπόχρεο είναι κάθε πρόσωπο που κατ’ εντολή του πλοιοκτήτη ή οποιασδήποτε αρχής ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, διαχειρίζεται το πλοίο και εισπράττει ναύλους.
3. Το τέλος για τα ρυμουλκά και τις αυτοκινούμενες βυθοκόρους της παρ. 1 υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα, με βάση τη συνολική ιπποδύναμη αυτών:

Συνολική ισχύς πλοίου σε ίππους (BHP)
Ετήσιο τέλος σε ευρώ
μέχρι 500
6.000
από 501 μέχρι 1000
6.500
από 1001 μέχρι 1500
7.000
από 1501 μέχρι 2000
8.000
από 2001 μέχρι 2500
9.000
από 2501 μέχρι 3000
10.000
από 3001 μέχρι 3500
11.000
από 3501 μέχρι 4000
12.000
από 4001 μέχρι 4500
13.000
από 4501 μέχρι 5000
14.000
από 5001 και άνω
15.000

4. Το τέλος για τα αλιευτικά πλοία και πλοιάρια υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα, με βάση το ολικό μήκος αυτών:

Ολικό μήκος πλοίου σε μέτρα
Ετήσιο τέλος σε ευρώ
μέχρι 6
100
από 6,01 μέχρι 8
150
από 8,01 μέχρι 10
225
από 10,01 μέχρι 12
338
από 12,01 μέχρι 15
506
από 15,01 μέχρι 18
759
από 18,01 μέχρι 24
1.139
από 24,01 μέχρι 30
1.709
από 30,01 μέχρι 36
2.563
από 36,01 μέχρι 45
3.844
από 45,01 και άνω
5.767

5. Η επιβολή του τέλους έχει εφαρμογή από τη νηολόγηση/λεμβολόγηση των πλοίων της παρ. 1 σε ελληνικό λιμένα και μέχρι τον χρόνο κατά τον οποίο λαμβάνει χώρα το γεγονός που επιβάλλει τη διαγραφή τους από το νηολόγιο/λεμβολόγιο.

Ειδικά για τα ρυμουλκά, ο χρόνος αναμονής αυτών μέσα στο έτος εξομοιώνεται με το είδος των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν μέχρι να τεθούν σε αναμονή, οι οποίες μπορεί να συνιστούσαν ή όχι θαλάσσιες μεταφορές. Οι υπηρεσίες ρυμούλκησης που εκτελούνται σε λιμένες, καθώς και αυτές που αφορούν στην παροχή βοήθειας σε αυτοκινούμενο σκάφος για να προσλιμενιστεί ή να διέλθει διώρυγα δεν συνιστούν θαλάσσιες μεταφορές. Για τις αυτοκινούμενες βυθοκόρους ως δραστηριότητες θαλάσσιας μεταφοράς θεωρούνται ο πλους μεταξύ λιμένος και σημείου εκσκαφής, ο πλους μεταξύ διαφορετικών σημείων εκσκαφής, ο πλους μεταξύ του σημείου εκσκαφής και του σημείου όπου πρόκειται να εκφορτωθούν τα εκσκαφθέντα υλικά, η εκφόρτωση των εκσκαφθέντων υλικών και ο πλους μεταξύ του σημείου φόρτωσης και του λιμένα. Η εξόρυξη ή η καθ’ αυτή βυθοκόρηση και ο πλους κατά τη διάρκεια βυθοκόρησης δεν θεωρούνται δραστηριότητες θαλάσσιας μεταφοράς.
6. Για τα έτη έναρξης ή διακοπής της εκμετάλλευσης των πλοίων της παρ. 1, το τέλος υπολογίζεται ανάλογα με τις ημέρες εκμετάλλευσης αυτών μέσα στο έτος. Σε περίπτωση πλήρους αποδεδειγμένης αργίας λόγω επισκευών ή ελλείψεως εργασιών των πλοίων αυτών για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις είκοσι (20) συνεχείς ημέρες ανά έτος εκμετάλλευσης, το τέλος μειώνεται ανάλογα με τις ημέρες αργίας. Για τη μείωση του τέλους λόγω αργίας του πλοίου απαιτείται η υποβολή από τον φορολογούμενο σχετικής αίτησης συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια για το πλοίο φορολογική αρχή και η έγκριση από αυτή, πριν την υποβολή της αρχικής εμπρόθεσμης δήλωσης καταβολής του τέλους για το έτος που έλαβε χώρα η αργία.
7. Για την απόδοση του τέλους, οι υπόχρεοι που είναι εγγεγραμμένοι στο νηολόγιο ή λεμβολόγιο/Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών (ΒΕΜΣ) την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, υποβάλλουν μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μαρτίου του επόμενου έτους, δήλωση στην αρμόδια για το πλοίο φορολογική αρχή με την οποία γίνεται άμεσος προσδιορισμός του τέλους. Η καταβολή του τέλους γίνεται σε δύο (2) δόσεις στο έτος υποβολής της δήλωσης και ειδικότερα, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Ιουνίου και Οκτωβρίου αντίστοιχα.
8. α) Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας του πλοίου ή υποθήκευσης αυτού, καθώς και στην περίπτωση εκούσιας διάλυσης αυτού εφαρμόζεται το άρθρο 19 του ν. 27/1975 (Α’ 77). β) Σε περίπτωση που το πλοίο τεθεί σε πλειστηριασμό, ο πλοιοκτήτης είναι υπόχρεος σε τέλος κατά το ποσό που αναλογεί μέχρι τον χρόνο έκδοσης της σχετικής κατακυρωτικής πράξης υπέρ του υπερθεματιστή. Η υποβολή της δήλωσης του τέλους και η εφάπαξ καταβολή αυτού γίνονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από εκείνον που αναφέρεται στον χρόνο έκδοσης της κατακυρωτικής πράξης. Ο αποκτών είναι εξ ολοκλήρου υπόχρεος σε καταβολή του τέλους από τον χρόνο έκδοσης της σχετικής κατακυρωτικής πράξης και μετά, με την προϋπόθεση ότι το πλοίο παραμένει στην ελληνική σημαία.
9. Σε περίπτωση ολικής καταστροφής ή βύθισης του πλοίου, ο πλοιοκτήτης είναι υπόχρεος σε τέλος κατά το ποσό που αναλογεί μέχρι τον χρόνο κατά τον οποίο λαμβάνει χώρα το γεγονός που επιβάλλει τη διαγραφή του πλοίου από το βιβλίο της λιμενικής αρχής στο οποίο το πλοίο εγγράφηκε κατά την ένταξή του στην ελληνική σημαία. Η υποβολή της δήλωσης και η εφάπαξ καταβολή του τέλους γίνονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από εκείνον κατά τον οποίο έλαβε χώρα το γεγονός.
10. Ειδικά οι πλοιοκτήτες ρυμουλκών και αυτοκινούμενων βυθοκόρων που είναι εγγεγραμμένοι στο νηολόγιο την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, υποχρεούνται μέχρι το τέλος του μηνός Φεβρουαρίου του επόμενου έτους αντίστοιχα και πριν την υποβολή των δηλώσεων του τέλους, να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση μαζί με κατάσταση με τα στοιχεία όλων των πλοίων κυριότητάς τους, διαχωρίζοντας αυτά σε υπαγόμενα και μη στο τέλος, στην αρμόδια για το πλοίο φορολογική αρχή.
11. Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής δήλωσης από τον υπόχρεο του τέλους ή υποβολής από αυτόν εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ μ206).
12. α) Με την καταβολή του τέλους εξαντλείται κάθε άλλη φορολογική υποχρέωση των ως άνω φυσικών ή/και νομικών προσώπων από κάθε φόρο, εισφορά, τέλος, κράτηση ή οποιαδήποτε άλλη φορολογικής φύσης επιβάρυνση, εκτός από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για το εισόδημα από την εκμετάλλευση των πλοίων αυτών. Ως εισόδημα απαλλασσόμενο νοείται και μη υπεραξία πραγματοποιούμενη από εκποίηση πλοίου, είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης ή είσπραξη από οποιαδήποτε άλλη αιτία.
β) Τα μερίσματα που λαμβάνουν οι μέτοχοι/εταίροι των επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής από τη διανομή των κερδών που προκύπτουν από την εκμετάλλευση των πλοίων του παρόντος φορολογούνται με τον συντελεστή φόρου μερισμάτων των γενικών διατάξεων φορολογίας εισοδήματος. Ο φόρος αυτός προσδιορίζεται ετησίως κατά τον χρόνο εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων των δικαιούχων των εισοδημάτων αυτών με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
13. α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ορίζονται οι προϋποθέσεις αναγνώρισης της αργίας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος προσδιορισμού του χρόνου δραστηριοποίησης των ρυμουλκών και των αυτοκινούμενων βυθοκόρων στις θαλάσσιες μεταφορές και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.
β. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης, η διαδικασία για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
14. Με την επιφύλαξη της παρ. 12β, το παρόν εφαρμόζεται για εκμετάλλευση πλοίων από 1ης.1.2020 και μετά και ειδικά για τις αυτοκινούμενες βυθοκόρους από 1ης.1.2022 και μετά. Η παρ. 12β εφαρμόζεται για μερίσματα που λαμβάνουν οι δικαιούχοι από την 1η.1.2022 και μετά.».

4. Άρθρο 11 Ορισμός αποδεικτικού για τη μεταφορά του ελάχιστου ποσού της επένδυσης για την υπαγωγή στο άρθρο 5Α Κ.Φ.Ε. και συμπλήρωση εξουσιοδοτικών διατάξεων – Τροποποίηση παρ. 3, 5, 9 και 10 άρθρου 5Α Κ.Φ.Ε.

Με την παρ. 1 του άρθρου 11 τροποποιήθηκε το άρθρο 5Α του Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013, Α’167). Ειδικότερα ορίστηκε στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5Α του Κ.Φ.Ε. αποδεικτικό για τη μεταφορά του ελάχιστου ποσού της επένδυσης σε λογαριασμό χρηματοπιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ελλάδα, που συνυποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση για την υπαγωγή στο άρθρο 5Α Κ.Φ.Ε., αντικαταστάθηκε στο τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5Α Κ.Φ.Ε. ο μήνας Σεπτέμβριος από τον μήνα Ιούνιο, προστέθηκε στην παρ. 5 του άρθρου 5Α Κ.Φ.Ε. περίπτωση άρσης της υπαγωγής στο άρθρο 5Α Κ.Φ.Ε., επήλθαν νομοτεχνικές βελτιώσεις και συμπληρώθηκαν οι εξουσιοδοτικές διατάξεις των παρ. 9 και 10 του άρθρου αυτού.
Στην παρ. 2 του άρθρου 11 ορίζεται ότι οι παρ. 3, 9 και 10 του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, όπως τροποποιούνται με την παρ. 1 του κοινοποιούμενου άρθρου, ισχύουν για περιπτώσεις υπαγωγής στην εναλλακτική φορολόγηση από το έτος 2022 και εφεξής. Περαιτέρω, η παρ. 5 του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, όπως τροποποιείται με την παρ. 1 του κοινοποιούμενου άρθρου, ισχύει για τα φορολογικά έτη 2021 και επόμενα.

5. Άρθρο 12 Προσθήκη μεταβατικών διατάξεων και παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τις αιτήσεις υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης του άρθρου 5Α Κ.Φ.Ε. για τα έτη 2020, 2021 και 2022 – Τροποποίηση παρ. 81 άρθρου 72 Κ.Φ.Ε.

Με το άρθρο 12 προστίθενται μεταβατικές διατάξεις με τις οποίες παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις αιτήσεις υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης του άρθρου 5 Α Κ.Φ.Ε. για τα έτη 2020, 2021 και 2022 με την τροποποίηση της παρ. 81 άρθρου 72 Κ.Φ.Ε. ως εξής:
«81.α. Ειδικά τα φυσικά πρόσωπα με πρώτο έτος υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή του άρθρου 5 Α του παρόντος, το φορολογικό έτος 2021, κατά παρέκκλιση των παρ. 2 και 5 του ίδιου άρθρου, εφόσον καταβάλλουν το κατ’ αποκοπή ποσό φόρου της παρ. 2 του άρθρου αυτού για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή κατά το φορολογικό έτος 2021 έως και την 20ή.7.2022, εξακολουθούν να υπάγονται στο καθεστώς του άρθρου 5 Α του παρόντος και εκδοθείσες αποφάσεις άρσης της υπαγωγής τους για το φορολογικό έτος 2021, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του ίδιου άρθρου, ανακαλούνται
β. Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή του άρθρου 5Α κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 2021, η προϋπόθεση της περ. β) της παρ. 1 του ίδιου άρθρου πληρούται, εφόσον διαπιστωθεί ότι ολοκληρώθηκε η προβλεπόμενη στην ίδια διάταξη επένδυση εντός της τιθέμενης προθεσμίας των τριών (3) ετών από την υποβολή της αίτησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου.
γ. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2022, η αίτηση υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης του άρθρου 5Α υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση από το φυσικό πρόσωπο μέχρι τη 15η Δεκεμβρίου 2022. Η Φορολογική Διοίκηση εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση, με την οποία την εγκρίνει ή την απορρίπτει, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022.»

6. Άρθρο 13 Παράταση ισχύος της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων του άρθρου 39Β Κ.Φ.Ε. – Τροποποίηση παρ. 14 άρθρου 66 ν. 4646/2019

Με το άρθρο 13 παρατείνεται έως και 31.12.2024 η ισχύς της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων του άρθρου 39Β Κ.Φ.Ε., με την τροποποίηση της παρ. 14 άρθρου 66 ν. 4646/2019 (Α’201).

7. Άρθρο 14 Παράταση της αναστολής ισχύος του άρθρου 41 Κ.Φ.Ε. για την επιβολή φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας – Τροποποίηση παρ. 33 άρθρου 72 Κ.Φ.Ε.

Με το άρθρο 14 παρατείνεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2024 η αναστολή ισχύος του άρθρου 41 Κ.Φ.Ε. για την επιβολή φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας, με την τροποποίηση της περ. α’ της παρ. 33 άρθρου 72 Κ.Φ.Ε.

8. Άρθρο 15 Έκδοση πράξης προσδιορισμού του φόρου σε κάθε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης στη φορολογία Κεφαλαίου – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 8 ν. 1587/1950 και παρ. 3 άρθρου 84 Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια

Με το άρθρο 15 τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 1587/1950 (Α’294) και η παρ. 3 του άρθρου 84 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α’266) σχετικά με την έκδοση πράξης προσδιορισμού του φόρου μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια σε κάθε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης στις φορολογίες αυτές και θεσπίζεται εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που καθορίζει τα όργανα, τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια, τον τρόπο, τη διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την επαλήθευση της ορθότητας και της πληρότητας των υποβαλλόμενων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου με τις οποίες μειώνεται η φορολογητέα αξία, ως εξής:
«Σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης με την οποία μειώνεται η φορολογητέα αξία, εκδίδεται πράξη προσδιορισμού του φόρου σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 34 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206). Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται τα όργανα, οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια, ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την επαλήθευση της ορθότητας και πληρότητας των υποβαλλόμενων δηλώσεων.»

9. Άρθρο 16 Παράταση ισχύος των μειωμένων τελών κυκλοφορίας τουριστικών λεωφορείων και για το έτος 2023 – Τροποποίηση άρθρου 20ν. 2948/2001

Με το άρθρο 16 τροποποιούνται, οι υποπερ. δ1) και δ2) της περ. Α’ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (Α’ 242) με την παράταση και κατά το έτος 2023 της μείωσης των τελών κυκλοφορίας των τουριστικών λεωφορείων που ίσχυσε για τα έτη 2021 και 2022 και οι υποπερ. δ1) και δ2) διαμορφώνονται ως εξής:
«δ1) Εξαιρετικά για τα έτη 2021, 2022 και 2023, για τα τουριστικά λεωφορεία καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:

Κατηγορία Τουριστικά
θέσεις καθήμενων
τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Α’
έως 40
215
Β’
41 και άνω
300

δ2) Εξαιρετικά για τα έτη 2021, 2022 και 2023, επιπλέον ποσά τελών κυκλοφορίας που έχουν καταβληθεί από ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων βάσει του τρίτου πίνακα της υποπερ. δ’ (τουριστικά λεωφορεία) είναι αχρεωστήτως καταβληθέντα και επιστρέφονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.».

10. Άρθρο 17 Αναστολή εφαρμογής της περ. γ της παρ. 6 της υποπαρ. Α.2 της παρ. Α’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 σχετικά με την πιστοποίηση από ανεξάρτητο εκτιμητή και την παροχή εγγύησης, τη διασφάλιση ή την εμπράγματη ασφάλεια για τις ρυθμίσεις οφειλών

Με το άρθρο 17 του κοινοποιούμενου νόμου παρατείνεται η αναστολή ισχύος της περ. γ’ της παρ. 6 της υποπαρ. Α.2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α’ 107), ως προς τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση του ν.4152/2013 που σχετίζονται με την πιστοποίηση από ανεξάρτητο εκτιμητή και την παροχή τις εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας για ένα έτος ακόμα, και συγκεκριμένα από τις 28.10.2022 έως και τις 27.10.2023. Η αναστολή καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις, ενώ εγγυήσεις, διασφαλίσεις ή εμπράγματες ασφάλειες που έχουν παρασχεθεί κατεφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στο παρόν εξακολουθούν να ισχύουν.

11. Άρθρο 19 Παράταση φορολογίας μεταβίβασης αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης – Παράταση προθεσμίας παρ. 1 και 2 άρθρου 10 ν. 2579/1998

Με την παρ. 1 του άρθρου 19 η προθεσμία του δέκατου εδαφίου της παρ. 1 και του εβδόμου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2579/1998 (Α’ 31), ως προς τα οριζόμενα ποσά φόρου για κάθε μεταβίβαση αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης από επαχθή αιτία, περιλαμβανομένης και της ανταλλαγής του, παρατείνεται και ισχύει για τις μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται έως και την 31η.12.2024.
Με την παρ. 2 του άρθρου 19 ορίζεται ότι από την παράταση της προθεσμίας της παρ. 1 του ίδιου άρθρου εξαιρείται η περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2579/1998.

12. Άρθρο 20 Χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων από τα φορολογικά έσοδα τυχερών παιγνίων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου δέκατου έκτου ν. 4787/2021

Με το άρθρο 20 του κοινοποιούμενου νόμου τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου δέκατου έκτου του ν. 4787/2021 (Α’ 44) α) με την παράταση της ισχύος εφαρμογής της και για τα έτη 2022 και 2023, β) με τη διαγραφή της λέξης «ανεκχώρητο» ως προς το ποσοστό φορολογικών εσόδων από τυχερά παίγνια και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Κατ’ εξαίρεση για τα έτη 2021, 2022 και 2023 το ποσοστό των εσόδων που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2961/2001, είναι ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.».

13. Άρθρο 21: Παράταση αναστολής καταβολής στο Δημόσιο του ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί των νοσηλίων από τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 30 ν. 3846/2010

Με το άρθρο 21 του κοινοποιούμενου νόμου τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3846/2010 (Α’ 66) α) ως προς το διάστημα ισχύος της, β) με την επικαιροποίηση της αναφοράς στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Για το διάστημα από την 1.1.2020 έως και την 30ή.6.2023, αναστέλλεται η εφαρμογή της παρ. 1 και τα καταβληθέντα ποσά που αφορούν στο διάστημα της παρούσας δύνανται να επιστρέφονται ή να συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο, σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’190).».

14. Άρθρο 31 Διαδικασία υλοποίησης της απόφασης ανάκτησης

Με το άρθρο 31 ορίζεται ότι η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚεΜΚΕ) καθορίζει και συντονίζει τις ενέργειες της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (ΑΜΚΕ), της χορηγούσας αρχής και κάθε άλλου κατά περίπτωση εμπλεκόμενου φορέα, για την υλοποίηση της απόφασης ανάκτησης, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1589 του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2015 περί λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του άρθρου 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 248). Περαιτέρω, ορίζονται οι ειδικότερες ενέργειες στις οποίες υποχρεούνται η αρμόδια ΑΜΚΕ και η χορηγούσα αρχή. Τέλος, με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου αυτού ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα της είσπραξης του ποσού, όπως ο νόμιμος τίτλος και η αρμόδια για τη βεβαίωση και είσπραξη των ποσών Δ.Ο.Υ..

15. Άρθρο 54 Όροι ειδικών δεσμευμένων καταπιστευτικών λογαριασμών

Με το άρθρο 54 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι στο άρθρο 58 του ν. 4915/2022 (Α’ 63), α) η παρ. 2 αντικαθίσταται, β) η παρ. 3 τροποποιείται με την προσθήκη νέου δεύτερου εδαφίου και με την τροποποίηση του παλαιού δεύτερου εδαφίου ως προς τη φορολογική μεταχείριση των τόκων, γ) η παρ. 4 καταργείται, δ) προστίθενται παρ. 5, 6, 7, 8 και 9, και το άρθρο 58 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 58
Άνοιγμα ειδικών δεσμευμένων καταπιστευτικών λογαριασμών (escrow accounts)
1. Οι δικαιούχοι χρηματοδότησης καθεστώτων ενισχύσεων, χρηματοδοτικών προγραμμάτων, έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και αγορών που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» και εντάσσονται προς χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δύνανται, κατόπιν της έκδοσης απόφασης έγκρισης της χρηματοδότησης από το αρμόδιο όργανο, να προχωρούν σε άνοιγμα ειδικών δεσμευμένων καταπιστευτικών λογαριασμών (escrow accounts) σε πιστωτικά ιδρύματα ή στον δεσμευμένο τομέα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
2. Στους λογαριασμούς της παρ. 1, κατόπιν του ανοίγματός τους, δύναται να εκταμιεύονται από τους εκάστοτε φορείς χρηματοδότησης προκαταβολές χρηματοδότησης, ποσό ή μέρος του ποσού που αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη επιδότηση. Το ποσό παραμένει δεσμευμένο στον λογαριασμό και αποδεσμεύεται κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια για τις πληρωμές του Προγράμματος/Εργου Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του εκάστοτε φορέα χρηματοδότησης, και κοινοποίησης αυτής στο οικείο πιστωτικό ίδρυμα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής και ελέγχου των απαραίτητων για κάθε Πρόγραμμα/Έργο δικαιολογητικών σε συνέχεια του σχετικού αιτήματος πληρωμής του ωφελούμενου/δικαιούχου.
Οι προκαταβολές και ενδιάμεσες πληρωμές των δικαιούχων δεν κατάσχονται και οι ανωτέρω λογαριασμοί είναι ακατάσχετοι έναντι όλων των δανειστών τους, για χρέη και οφειλές τους από κάθε αιτία. Σε περίπτωση αναγκαστικής διάσωσης μέσω χρηματοδότησης, το Ελληνικό Δημόσιο ικανοποιείται προνομιακά έναντι των λοιπών δανειστών. Οι προκαταβολές και οι ενδιάμεσες πληρωμές των δικαιούχων δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση, δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου της επιδότησης προς το Ελληνικό Δημόσιο ή ασφαλιστικά ταμεία και δεν δύνανται να αποτελούν αντικείμενο εκχώρησης ή οποιασδήποτε διάθεσης εκ μέρους των δικαιούχων.
3. Το κόστος ανοίγματος των λογαριασμών της παρ. 1 βαρύνει τους δικαιούχους. Στην κοινή απόφαση της παρ. 9 ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αποδέσμευσης των ποσών που βρίσκονται εντός των λογαριασμών. Οι τόκοι που τυχόν δημιουργούνται από την παραμονή των πιστώσεων στους λογαριασμούς της παρ. 1, επιστρέφονται στο Ελληνικό Δημόσιο, δεν αποτελούν φορολογητέο εισόδημα του ωφελούμενου/δικαιούχου και εξαιρούνται της παρακράτησης φόρου των άρθρων 61 έως και 64 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167).
4. [Καταργείται]
5. Στους λογαριασμούς της παρ. 1 μεταφέρονται ποσά που δεν υπερβαίνουν τις δαπάνες που προβλέπονται για το Πρόγραμμα/Εργο των επόμενων έξι (6) μηνών. Με την απόφαση της παρ. 9 δύναται να ορίζεται για τις ανάγκες του προγράμματος μεγαλύτερο του ανωτέρω χρονικό διάστημα, το οποίο πάντως δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες, εντός του οποίου επιτρέπεται η μεταφορά ποσών προβλεπόμενων δαπανών.
Ποσά που δεν αποδεσμεύονται μετά την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών ή του διαστήματος που ορίζεται με την απόφαση της παρ. 9, επιστρέφονται σε λογαριασμό με δικαιούχο το ελληνικό δημόσιο που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατόπιν αιτήματος του φορέα επιδότησης προς το πιστωτικό ίδρυμα ή τον δεσμευμένο τομέα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Ο δικαιούχος/ωφελούμενος δύναται να αιτηθεί εκ νέου τη μεταφορά ποσού, εφόσον τούτο απαιτείται και προβλέπεται στο σχετικό Πρόγραμμα/Έργο, με αντίστοιχη τροποποίηση των οικονομικών στοιχείων του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).
6. Το ελληνικό δημόσιο μπορεί να ζητήσει, κατόπιν αιτήματος του εκάστοτε φορέα χρηματοδότησης προς το πιστωτικό ίδρυμα ή τον δεσμευμένο τομέα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, την επιστροφή του συνόλου ή μέρους των ποσών που τηρούνται στους εν λόγω λογαριασμούς, χωρίς τη συναίνεση του δικαιούχου, είτε με κοινή απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού του υπουργείου χρηματοδότησης και του αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργού, είτε με τη λήξη του Προγράμματος/Έργου. Οι λογαριασμοί της παρ. 1 κλείνουν με αίτημα του φορέα χρηματοδότησης προς το πιστωτικό ίδρυμα ή τον δεσμευμένο τομέα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
7. Οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες των Φορέων Χρηματοδότησης του κάθε Προγράμματος/Έργου καταθέτουν ταμειακό προγραμματισμό στην αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και στις υπηρεσίες του υπουργείου που είναι αρμόδιο για το ΠΔΕ, στον οποίο παρατίθεται τόσο ο εκτιμώμενος χρόνος μεταφοράς των ποσών προς τους λογαριασμούς της παρ. 1 όσο και ο χρόνος αποδέσμευσης των ποσών που έχουν μεταφερθεί.
8. Επί των λογαριασμών της παρ. 1, δεν ισχύουν οι διατάξεις περί επαγγελματικού και τραπεζικού απορρήτου, συμπεριλαμβανομένου του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 (Α’ 270), έναντι του ελληνικού δημοσίου και των εκάστοτε οριζομένων Συμβούλων του, καθώς και έναντι των Φορέων Χρηματοδότησης και Φορέων
Υλοποίησης, όπως αυτοί ορίζονται στην εκάστοτε απόφαση ένταξης/έγκρισης χρηματοδότησης του αρμόδιου οργάνου. Με την αίτηση συμμετοχής παρέχεται από τον δικαιούχο χρηματοδότησης, εξουσιοδότηση προς τους ως άνω Φορείς, προκειμένου οι τελευταίοι να προβαίνουν, αντ’ αυτού και για λογαριασμό του, στην άντληση, από τα πιστωτικά ιδρύματα, των δεδομένων του που απαιτούνται για το άνοιγμα και τη λειτουργία των λογαριασμών κατά την παρ. 1, καθώς και στην περαιτέρω διαβίβαση των δεδομένων αυτών, για τους σκοπούς υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0». Η εξουσιοδότηση του προηγούμενου εδαφίου συνεπάγεται την άρση του απορρήτου των λογαριασμών της παρ. 1.
9. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργού, του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του εκάστοτε αρμόδιου για τα καθεστώτα ή τα προγράμματα της παρ. 1 Υπουργού, καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία χρηματοδότησης των λογαριασμών και χορήγησης των χρηματοδοτήσεων, οι όροι σχετικά με τη διαδικασία ανοίγματος και τη λειτουργία των ως άνω λογαριασμών, οι λογαριασμοί στους οποίους επιστρέφονται και η διαδικασία επιστροφής των δημιουργούμενων τόκων και επιστρεπτέων ποσών προς το ελληνικό δημόσιο, τα στοιχεία και οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τα πιστωτικά ιδρύματα στα πρόσωπα της παρ. 8, κάθε αναγκαίο θέμα για τη διαβίβαση των στοιχείων αυτών, καθώς και κάθε αναγκαίο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.».

16. Άρθρο 58 Καθορισμός αναστελλόμενων μέτρων ατομικής δίωξης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4307/2014

Με το άρθρο 58 του κοινοποιούμενου νόμου προστέθηκε δεύτερο εδάφιο στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4307/2014 (Α’246), το οποίο προβλέπει τις συνέπειες αποδοχής από το δικαστήριο αίτησης υπαγωγής στην «έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης» των άρθρων 68-77 του ν. 4307/2014. Με την ως άνω προσθήκη η παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4307/2014 διαμορφώθηκε ως εξής:
«1. Η αποδοχή της αίτησης συνεπάγεται την αυτοδίκαιη αναστολή όλων των ατομικών διώξεων κατά της επιχείρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων διοικητικής εκτέλεσης από το Δημόσιο και τους ΦΚΑ, καθώς και των μέτρων διασφάλισης της οφειλής κατά τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4174/2013. Ως αναστελλόμενο μέτρο ατομικής δίωξης, κατά το πρώτο εδάφιο, λογίζεται εν προκειμένω και ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός βεβαιωμένων υπέρ του Δημοσίου ή φορέων κοινωνικής ασφάλισης, χρεών με χρηματικές απαιτήσεις, οι οποίες έχουν επιδικαστεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος εδαφίου, σε βάρος του Δημοσίου βάσει αμετάκλητων δικαστικών ή διαιτητικών αποφάσεων και οι οποίες γεννήθηκαν κατά την πραγματοποίηση ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών για την εκτέλεση εξοπλιστικών προγραμμάτων των ενόπλων δυνάμεων της χώρας από επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί πριν την ισχύ του παρόντος εδαφίου στην ειδική διαχείριση των άρθρων 68 έως και 77 του ν. 4307/2014 (Α’ 246).»

17. Άρθρο 59 «Παράταση ειδικής διαχείρισης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 76 ν. 4307/2014»

Με το άρθρο 59 του κοινοποιούμενου νόμου προστέθηκαν τέσσερα νέα εδάφια (τέταρτο, πέμπτο, έκτο και έβδομο εδάφιο) στην παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4307/2014 (Α’ 246), το οποίο ρυθμίζει την περάτωση της «έκτακτης διαδικασίας ειδικής διαχείρισης» των άρθρων 68-77 του ν. 4307/2014. Με την ως άνω προσθήκη η παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4307/2014 διαμορφώθηκε ως εξής:
«1. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία μεταβίβασης τουλάχιστον του ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνόλου του ενεργητικού της εταιρείας (ως λογιστική αξία) εντός της προθεσμίας του άρθρου 69 παρ. 3, τότε η διαδικασία θεωρείται ότι έχει λήξει και ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει αίτηση πτώχευσης της επιχείρησης. Σε περίπτωση που εκκρεμεί αίτηση πτώχευσης προχωρά η εξέτασή της. Κατ’ εξαίρεση, εάν εντός της ανωτέρω προθεσμίας εκκρεμεί πλειοδοτική διαδικασία και υποβολή αίτησης προς το δικαστήριο για αποδοχή προσφοράς, με την οποία να επιτυγχάνεται (λαμβανομένων υπόψη και τυχόν προηγούμενων διαθέσεων) η διάθεση τουλάχιστον του 90% του συνόλου του ενεργητικού της εταιρίας (ως λογιστική αξία και ανεξαρτήτως τρόπου διάθεσης), τότε η ειδική διαχείριση παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων από το αρμόδιο δικαστήριο και την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης των σχετικών στοιχείων.
Σε κάθε περίπτωση που έχει διενεργηθεί δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός και έχει επικυρωθεί δικαστικώς το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, με το οποίο επιτυγχάνεται (λαμβανομένων υπόψη και τυχόν προηγουμένων διαθέσεων) η διάθεση τουλάχιστον του 90% του συνόλου του ενεργητικού της εταιρείας (ως λογιστική αξία και ανεξαρτήτως τρόπου διάθεσης), στον βαθμό που εκκρεμεί η ολοκλήρωση ενεργειών εκ μέρους του ειδικού διαχειριστή στο πλαίσιο της επωφελέστερης εκμετάλλευσης του ενεργητικού της εταιρείας, η ειδική διαχείριση δύναται να παρατείνεται με απόφαση της συνέλευσης των πιστωτών της εταιρείας, η οποία συγκαλείται και αποφασίζει κατά πλειοψηφία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 73, για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται ειδικώς στην απόφασή της, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των δεκαοκτώ (18) μηνών από το πέρας του χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 69 ή τυχόν παρατάσεων αυτού.
Εφόσον η συνέλευση των πιστωτών συγκαλείται πριν τη λήξη της ειδικής διαχείρισης ή της παράτασης αυτής, συμπεριλαμβανομένης και της αυτοδίκαιης παράτασης, η διαδικασία και το λειτούργημα του ειδικού διαχειριστή παρατείνονται αυτοδικαίως, μέχρι τη λήψη αποφάσεως από τη συνέλευση, υπό την προϋπόθεση ότι η απόφαση της συνέλευσης των πιστωτών είναι θετική. Εφόσον η απόφαση της συνέλευσης των πιστωτών είναι θετική, η ως άνω παράταση ισχύει αναδρομικά από τη δημοσίευση της πρόσκλησης σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 73.
Η ισχύς της παρούσας εκτείνεται και στις διαδικασίες ειδικής διαχείρισης, οι οποίες ήδη τελούν σε αυτοδίκαιη παράταση σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 76.»

18. Άρθρο 70 Υποβολή δήλωσης και καταβολή τέλους παρεπιδημούντων και τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων – Αντικατάσταση παρ. 9 άρθρου 17 ν. 2130/1993

Με το άρθρο 70 αντικαταστάθηκε η παρ. 9 του άρθρου 17 του ν. 2130/1993 (Α’ 62) ως εξής: «9. Οι υπόχρεοι σε καταβολή τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων, εφόσον υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., υποβάλλουν την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία δήλωση απόδοσης τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στον ίδιο χρόνο με την υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α.
Για τους υπόχρεους σε καταβολή τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων μη υπόχρεους στην υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., η δήλωση απόδοσης τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων υποβάλλεται στον ίδιο χρόνο που προβλέπεται η υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α. για όσους χρησιμοποιούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα.
Στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ή μη καταβολής των τελών, επιβάλλεται εις βάρος του υπόχρεου, αντί του τόκου εκπροθέσμου καταβολής σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.4978/2022, Α’ 190), προσαύξηση ίση με δύο τοις εκατό (2%) επί του τέλους που δεν καταβλήθηκε για κάθε μήνα καθυστερήσεως, μη δυνάμενη να υπερβεί το εκατό τοις εκατό (100%) του οφειλόμενου κάθε φορά χρέους. Η εν λόγω προσαύξηση επιβάλλεται από την ΑΑΔΕ, στις περιπτώσεις υποβολής δηλώσεων μέσω της ψηφιακής εφαρμογής της ΑΑΔΕ.
Ειδικά για ποσά οφειλόμενων τελών παρεπιδημούντων και ακαθάριστων εσόδων έτους 2022, η δήλωση απόδοσης υποβάλλεται για το σύνολο των οφειλόμενων ποσών έως και τις 28.2.2023 και η καταβολή διενεργείται έως και την ίδια ως άνω ημερομηνία. Ο τρόπος υλοποίησης της ως άνω διαδικασίας, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την είσπραξη των τελών και την απόδοσή τους στους δικαιούχους δήμους μέσω αυτής καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της ΑΑΔΕ, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.».

19. Άρθρο 71 Χορήγηση Πιστοποιητικού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.ΙΑ) στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» για μακροχρόνια μίσθωση ακινήτου – Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 125 του ν. 4446/2016

Με το άρθρο 71 προστέθηκε παρ. 2Α στο άρθρο 125 του ν. 4446/2016 (Α’ 240), ως εξής: «2Α. Για τις ανάγκες σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης μακροχρόνιας μίσθωσης των ακινήτων, που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» και βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως, εκτός ζώνης, στη θέση «Μπερμπάτι» της Δημοτικής Κοινότητας Μαρτίνου της δημοτικής Ενότητας Οπουντίων του Δήμου Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε περίπτωση που εκμισθωθούν ως ενιαίο ακίνητο, χορηγούνται από τη Φορολογική Διοίκηση, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, αποκλειστικά πιστοποιητικά Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), σύμφωνα με τα οποία τα ακίνητα περιλαμβάνονται στη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. και έχει καταβληθεί ο επιμεριστικά αναλογών φόρος των ακινήτων αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής τους. Μόνο τα πιστοποιητικά του πρώτου εδαφίου μνημονεύονται και επισυνάπτονται στην οικεία συμβολαιογραφική πράξη. Το πρώτο εδάφιο ισχύει μέχρι το πέρας της προθεσμίας της παρ. 1..»

20. Άρθρο 77 «Έναρξη ισχύος»

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 77 η ισχύς του κοινοιούμενου νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (9.12.2022), με την επιφύλαξη των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού. Ειδικότερα, με την παρ. 3 ορίζεται ότι η ισχύς του άρθρου 16 αρχίζει από την 1η.11.2022.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ