113255/24.11.2022
Αναδιάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας και κατάργηση της υπό στοιχεία 62788/ΕΥΘΥ 613/2016 (Β’ 1885) κοινής υπουργικής απόφασης

(ΦΕΚ Β’ 6129/01.12.2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), που διατηρήθηκε σε ισχύ με τη διάταξη του άρθρου 119 παρ. 22 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Το ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας “Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.” και άλλες διατάξεις» (Α’ 61) και ειδικότερα τα άρθρα 22, 23 και την παρ. 2 του άρθρου 63.

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων.

4. Την υπό στοιχεία C(2021) 5617 εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 29.7.2021 για την έγκριση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης με την Ελληνική Δημοκρατία.

5. Το Π.Δ.5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

6. Το Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

7. Tο Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121), και το Π.Δ.68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

8. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

9. Την υπ’ αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

10. Το Π.Δ.121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

11. Την υπ’ αρ. 65199/20.06.2019 κοινή υπουργική απόφαση «Αντικατάσταση της 62788/ΕΥΘΥ 613/13.06.2016 (Β’ 1885) κοινής υπουργικής απόφαση με θέμα “Διάρθρωση της “Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας” του άρθρου 18 παρ. 10 του ν. 4314/2017 και κατάργηση των υπό στοιχεία ΔΥ1α/ οικ. 23125/08.10.2000 (Β’ 1502), 1303836/01.10.2009 (Β’ 2136), 44222/ΓΚΠΣ304/29.12.2000 (Β’ 13) και ΔΥ-1α/Γ.Π.οικ.85659/13.07.2010 (Β’ 1500) κοινών υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν”, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 57353/ΕΥΘΥ 386/22.05.2017 (Β’1888) κοινή υπουργική απόφαση» (Β’ 2557).

12. Την υπ’ αρ. 3742/10.11.2022 (εισερχ. 107650/ 10.11.2022) πρόταση του Υπουργού Υγείας.

13. Την υπ’ αρ. 112494/23.11.2022 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας» (εφεξής ΕΔΕΥΠΥ) ως ακολούθως:

Άρθρο 1 Αποστολή

1. Η Επιτελική Δομή έχει ως αποστολή την υποστήριξη του οικείου Υπουργείου Υγείας και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών στους τομείς πολιτικής αρμοδιότητας του Υπουργείου, καθώς και την ενίσχυση της διοικητικής τους ικανότητας σε σχέση με τα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027. Εξακολουθεί να ασκεί αρμοδιότητες που αφορούν την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 καθώς και λοιπές αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη νομοθεσία ή σε ειδικότερες κανονιστικές διατάξεις.

2. Η Επιτελική Δομή υπάγεται στον Υπουργό Υγείας.

Άρθρο 2
Διάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας

Η ΕΔΕΥΠΥ διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) Μονάδες ως εξής:

Μονάδα Α: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
Μονάδα Β1: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ
Μονάδα Β2: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΤΠΑ
Μονάδα Γ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες Μονάδων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας

Οι αρμοδιότητες της ΕΔ ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας κατανέμονται μεταξύ των Μονάδων ως εξής:

Ι. Μονάδα Α: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Η Μονάδα Α έχει τις εξής αρμοδιότητες:

Συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου, τις Περιφέρειες, τους Δήμους, την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ, καθώς και τους κατά περίπτωση κοινωνικούς εταίρους και φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, για την αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών τους, με την προοπτική διαμόρφωσης των σχετικών με τον τομέα πολιτικής του υπουργείου στρατηγικών των Προγραμμάτων και στη συνέχεια της εξειδίκευσης αυτών στην προοπτική υλοποίησης των αναγκαίων δράσεων/έργων.

Παρακολουθεί την πρόοδο και την εξέλιξη των Προγραμμάτων 2021-2027 και επικοινωνεί με τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές προκειμένου να εντοπίσει και εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση δράσεων που σχετίζονται με τους τομείς πολιτικής του Υπουργείου.

Συντονίζει Υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου κατά τον προγραμματισμό των έργων/ δράσεων των τομεακών πολιτικών του Υπουργείου, που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο Προγραμμάτων.

Συμμετέχει στην εξειδίκευση των Προγραμμάτων για την εφαρμογή των πολιτικών του Υπουργείου μέσω αντίστοιχων δράσεων/προσκλήσεων, καθώς και στην ενδεχόμενη τροποποίηση αυτών. Για τον σκοπό αυτό, υποβάλλει προτάσεις στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ν. 4914/2022 και τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

Συμμετέχει στη διαμόρφωση του περιεχομένου των προσκλήσεων για δράσεις που εμπίπτουν στις πολιτικές του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του, προκειμένου να δημοσιοποιηθούν από την αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή. Συνεργάζεται με τη Διαχειριστική Αρχή και παρακολουθεί τη διαδικασία και τα αποτελέσματα υλοποίησης των αντίστοιχων προσκλήσεων.

Παρακολουθεί τις εθνικές και διεθνείς εξελίξεις των πολιτικών του Υπουργείου σε σχέση με το ΕΣΠΑ 20212027, καθώς και το σχετικό εθνικό και κοινοτικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Συμμετέχει σε Θεματικά Δίκτυα και τεχνικές συναντήσεις παρακολούθησης προόδου των Εθνικών Αρχών με την ΕΕ, όταν αφορούν θέματα εφαρμογής των πολιτικών αυτών.

Παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο των ενταγμένων πράξεων του Υπουργείου, συνεργαζόμενη με τις Διαχειριστικές Αρχές για την υιοθέτηση μέτρων αντιμετώπισης προβλημάτων, όπου απαιτείται.

Εισηγείται την εκπόνηση μελετών, ερευνών και εμπειρογνωμοσύνων σχετικών με τις αρμοδιότητες της Μονάδας.

Αναλαμβάνει το σχεδιασμό και οργάνωση των επικοινωνιακών δράσεων, που αφορούν στα έργα με δικαιούχο το Υπουργείου Υγείας.

Εξακολουθεί να ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες που αφορούν την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

IΙ. Μονάδα Β1: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ

Η Μονάδα Β1 έχει τις εξής αρμοδιότητες:

Υποστηρίζει τον σχεδιασμό Πράξεων ΕΚΤ που θα χρηματοδοτηθούν από τα Προγράμματα και συνεισφέρει στην κατάλληλη προετοιμασία για την ωρίμανση και την ένταξή τους. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζει και εισηγείται τις προδιαγραφές, τις απαιτήσεις ωρίμανσης και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών των απαιτούμενων προϋποθέσεων υλοποίησης των Πράξεων/Δράσεων ΕΚΤ που προωθούνται προς υλοποίηση.

Εισηγείται προτάσεις για τη διαμόρφωση του απαραίτητου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την υλοποίηση των Πράξεων/Δράσεων ΕΚΤ.

Συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση εν δυνάμει επιλέξιμων Πράξεων/Δράσεων ΕΚΤ, στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης και για τις οποίες η ΕΔ θα είναι δικαιούχος.

Συντονίζει και υποστηρίζει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου, στην ωρίμανση εν δυνάμει επιλέξιμων Πράξεων/Δράσεων ΕΚΤ, στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΔ συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση μίας Πράξης/Δράσης ΕΚΤ, σε συνεργασία με την Υπηρεσία ή τον εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου που θα αναλάβει το ρόλο του δικαιούχου.

Συνδράμει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου, για τους οποίους θα προωθηθεί η υλοποίηση Πράξεων/Δράσεων ΕΚΤ μέσω Προγραμμάτων 2021-2027, στην προετοιμασία των στοιχείων, εντύπων και εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές για την ένταξη των Πράξεων/Δράσεων στα Προγράμματα. Η Επιτελική Δομή αναλαμβάνει την υποστήριξη αυτή, μετά από σχετικό αίτημα της Υπηρεσίας/φορέα και έγκρισή του από τον Υπουργό Υγείας.

Υλοποιεί η ίδια, ως δικαιούχος, Πράξεις ΕΚΤ του Υπουργείου στο πλαίσιο Προγραμμάτων 20212027. Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζει τις προβλεπόμενες από το ν. 4914/2022 και το ΣΔΕ υποχρεώσεις.

Σε περιπτώσεις αδύναμων δικαιούχων του Υπουργείου για Πράξεις/Δράσεις Προγραμμάτων ΕΚΤ 20212027, η ΕΔ δύναται να τους υποκαθιστά στο ρόλο τους. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι δυνατό να αναλαμβάνει το ρόλο αυτό η Μονάδα Β1, μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα της Υπηρεσίας/φορέα και έγκρισή του από τον Υπουργό Υγείας, και να εφαρμόζει τις σχετικές υποχρεώσεις δικαιούχου.

Υποστηρίζει Υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου, στην παρακολούθηση της υλοποίησης των Πράξεων/Δράσεων ΕΚΤ που υλοποιούν ως δικαιούχοι στο πλαίσιο Προγραμμάτων 2021-2027. Η Επιτελική Δομή αναλαμβάνει την υποστήριξη αυτή, μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα της Υπηρεσίας/φορέα και έγκρισή του από τον Υπουργό Υγείας.

Εξακολουθεί να ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες που αφορούν την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

ΙΙΙ. Μονάδα Β2: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΤΠΑ

Η Μονάδα Β2 έχει τις εξής αρμοδιότητες:

Υποστηρίζει τον σχεδιασμό Πράξεων ΕΤΠΑ που θα χρηματοδοτηθούν από τα Προγράμματα και συνεισφέρει στην κατάλληλη προετοιμασία για την ωρίμανση και την ένταξή τους. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζει και εισηγείται τις προδιαγραφές, τις απαιτήσεις ωρίμανσης και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών των απαιτούμενων προϋποθέσεων υλοποίησης των Πράξεων/Δράσεων ΕΤΠΑ που προωθούνται προς υλοποίηση.

Εισηγείται προτάσεις για τη διαμόρφωση του απαραίτητου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την υλοποίηση των Πράξεων/Δράσεων ΕΤΠΑ.

Συνεργάζεται με την Μονάδα Β1 για συνέργειες Πράξεων ή συμπληρωματικών υποέργων που οι δύο Μονάδες υλοποιούν ή και υποστηρίζουν.

Διαβουλεύεται, παρέχει γνώμη για Σχέδια Προσκλήσεων της Μονάδας Α πριν οι Προσκλήσεις εκδοθούν από τις ΔΑ, εφόσον ζητηθεί.

Συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση εν δυνάμει επιλέξιμων Πράξεων/Δράσεων ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης και για τις οποίες η ΕΔ θα είναι δικαιούχος.

Συντονίζει και υποστηρίζει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου, στην ωρίμανση εν δυνάμει επιλέξιμων Πράξεων/Δράσεων ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΔ συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση μίας Πράξης/ Δράσης ΕΚΤ, σε συνεργασία με την Υπηρεσία ή τον εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου που θα αναλάβει το ρόλο του δικαιούχου.

Υλοποιεί η ίδια, ως δικαιούχος, Πράξεις ΕΤΠΑ του Υπουργείου στο πλαίσιο Προγραμμάτων 2021-2027, που δεν απαιτούν ύπαρξη τεχνικής υπηρεσίας. Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζει τις προβλεπόμενες από το ν. 4914/2022 και το ΣΔΕ υποχρεώσεις.

Συνδράμει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου, για τους οποίους θα προωθηθεί η υλοποίηση Πράξεων/Δράσεων ΕΤΠΑ μέσω Προγραμμάτων 2021-2027, στην προετοιμασία των στοιχείων, εντύπων και εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές για την ένταξη των Πράξεων/Δράσεων στα Προγράμματα. Η Επιτελική Δομή αναλαμβάνει την υποστήριξη αυτή, μετά από σχετικό αίτημα της Υπηρεσίας/φορέα και έγκρισή του από τον Υπουργό Υγείας.

Υποστηρίζει Υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου, στην παρακολούθηση της υλοποίησης των Πράξεων/Δράσεων ΕΤΠΑ που υλοποιούν ως δικαιούχοι στο πλαίσιο Προγραμμάτων 2021-2027. Η Επιτελική Δομή αναλαμβάνει την υποστήριξη αυτή, μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα της Υπηρεσίας/φορέα και έγκρισή του από τον Υπουργό Υγείας.

Εξακολουθεί να ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες που αφορούν την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Ασκεί τον ρόλο του φορέα υλοποίησης δράσεων ή/και έργων που έχουν περιληφθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με βάση τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 28-09-2021 (Β’ 4498) υπουργική απόφαση περί καθορισμού Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των δράσεων και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ασκεί τον ρόλο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας για τον συντονισμό και την παρακολούθηση των σχετικών δράσεων και έργων του ΤΑΑ αρμοδιότητας του Υπουργείου, με βάση τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 28-09-2021 (Β’ 4498) υπουργική απόφαση περί καθορισμού Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των δράσεων και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

ΙV Μονάδα Γ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η Μονάδα Γ έχει τις εξής αρμοδιότητες:

Διαχειρίζεται τα θέματα που αφορούν στο προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας, και ειδικότερα τα θέματα οργάνωσης και τα διοικητικά και οικονομικά θέματα. Οργανώνει την εκπαίδευση του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας, κατόπιν διαπίστωσης σχετικών αναγκών και αιτημάτων κατάρτισης του προσωπικού των Μονάδων τα οποία εγκρίνονται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας. Τηρεί αρχείο προσωπικού με τα απαραίτητα έγγραφα.

Μεριμνά για τη σύνταξη και έκδοση των αποφάσεων σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών των συλλογικών οργάνων, επιτροπών και ομάδων εργασίας της Ειδικής Υπηρεσίας.

Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή της ΕΔ.

Έχει την ευθύνη για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία, εντός της ΕΔ, του ΟΠΣ και άλλων πληροφοριακών συστημάτων και υποστηρίζει το προσωπικό της ΕΔ για τη χρήση τους.

Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της ΕΔ, έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας και της διακίνησης των εγγράφων και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των Μονάδων και του προσωπικού της.

Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας.

Έχει την ευθύνη οργάνωσης και γραμματειακής υποστήριξης ημερίδων, τεχνικών συναντήσεων εργασίας που διοργανώνονται από την Ειδική Υπηρεσία.

Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και το υποβάλλει για έγκριση στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία της ΕΑΣ.

Υλοποιεί πράξεις τεχνικής βοήθειας, ως δικαιούχος, στο πλαίσιο της σχετικής προτεραιότητας ενός Προγράμματος, καθώς και στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων», σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ. Στο πλαίσιο αυτό:
α) Συντάσσει τις προτάσεις για τη χρηματοδότηση των πράξεων και τις υποβάλλει στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή,
β) υλοποιεί τις πράξεις και τηρεί τις υποχρεώσεις του δικαιούχου σύμφωνα με την απόφαση ένταξης,
γ) έχει την ευθύνη για την καταχώριση στο ΟΠΣ των δεδομένων για τις πράξεις τεχνικής βοήθειας που υλοποιεί ως δικαιούχος και διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και την πληρότητα των στοιχείων αυτών,
δ) πραγματοποιεί τις πληρωμές των δαπανών προς τους αναδόχους των πράξεων τεχνικής βοήθειας μέσω του ΟΠΣ-ΠΔΕ (e-pde).

Τηρεί αρχείο παρεχόντων υπηρεσιών (εμπειρογνωμόνων, αξιολογητών, ελεγκτών, κ.λπ.) και προμηθευτών (αναδόχων τεχνικής βοήθειας).

Υλοποιεί πράξεις τεχνικής βοήθειας, ως δικαιούχος, στο πλαίσιο των σχετικών Αξόνων Προτεραιότητας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020 και εκτελεί τις σχετικές πληρωμές μέσω του ΟΠΣ-ΠΔΕ (e-pde).

Ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες οργάνωσης και υποστήριξης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020.

Άρθρο 4
Προσόντα για τη στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας

1. Για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται:

1.1. Για τη θέση του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας τα εξής τυπικά προσόντα:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής,

β) δεκαετής (10ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής, ή οκταετής (8ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης καθώς και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ή εξαετής (6ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.

1.2. Για τις θέσεις των Προϊσταμένων Μονάδων, τα εξής τυπικά προσόντα:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής.

β) Οκταετής (8ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής, ή εξαετής (6ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης καθώς και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ή πενταετής (5ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.

1.3. Για την επιλογή του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων των Μονάδων της συνεκτιμώνται ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ή/και εμπειρία επί των διαδικασιών σχεδιασμού, διαχείρισης ή/και συντονισμού ή/και ελέγχου ή/και εφαρμογής ευρωπαϊκών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων, ή/και εκτέλεσης έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα κατά προτίμηση στα θεματικά αντικείμενα του τομέα ευθύνης της Ειδικής Υπηρεσίας, η ικανότητα διοίκησης και οργάνωσης, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η ικανότητα παρακίνησης των υφισταμένων και εστίασης στο αποτέλεσμα, η ικανότητα για συνεργασία και επικοινωνία, η καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών διαδικτύου, η ικανότητα αντίληψης ηλεκτρονικών εφαρμογών παρακολούθησης διαδικασιών δημόσιου τομέα (ΟΠΣ, ΟΠΣΚΕ, κ.λπ.).

1.4. Για την επιλογή του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων Μονάδων, συνεκτιμώνται ως επιθυμητά/πρόσθετα προσόντα, οι μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση σε συναφές με το αντικείμενο της Ειδικής Υπηρεσίας πεδίο, η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας της ΕΕ. Εκτός των ανωτέρω, για τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας και για τον Προϊστάμενο Μονάδας, ως πρόσθετο προσόν, συνεκτιμάται και η άσκηση αρμοδιοτήτων διοίκησης σε οποιοδήποτε επίπεδο.

2. Για τα στελέχη της κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται τα εξής τυπικά προσόντα:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ (ΠΕ/TE) της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής.

β) Τριετής (3ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής, ή διετής (2ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) ή μονοετής (1ετής) για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου της αλλοδαπής.

2.1. Για την επιλογή των στελεχών κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ της Ειδικής Υπηρεσίας συνεκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ή/και εμπειρία των διαδικασιών σχεδιασμού, αξιολόγησης, διαχείρισης ή/και συντονισμού ή/και ελέγχου ή/και εφαρμογής ευρωπαϊκών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων, ή/και εκτέλεσης έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα κατά προτίμηση στα θεματικά αντικείμενα του τομέα ευθύνης της Ειδικής Υπηρεσίας, η ικανότητα οργάνωσης και εστίασης στο αποτέλεσμα, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας της ΕΕ και η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών διαδικτύου.

2.2. Για την επιλογή των στελεχών κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ συνεκτιμώνται, ως επιθυμητά/πρόσθετα προσόντα, οι μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση σε συναφές με το αντικείμενο της Ειδικής Υπηρεσίας πεδίο, η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας της ΕΕ.

3. Για τα στελέχη της κατηγορίας ΔΕ της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται, ως τυπικά προσόντα, απολυτήριος τίτλος Γενικού (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) και 6ετής επαγγελματική εμπειρία.

3.1. Για την επιλογή των στελεχών κατηγορίας ΔΕ συνεκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ή/και εμπειρία σε θέματα πληρωμών των δαπανών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και διαχείρισης λογαριασμών, ή/και διαχείρισης προσωπικού ή/και σε διοικητικά καθήκοντα ή/και σε λογιστική ή/και σε διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ή και σε διοικητική υποστήριξη, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα οργάνωσης γραφείου, η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών διαδικτύου.

3.2. Για την επιλογή των στελεχών κατηγορίας ΔΕ συνεκτιμώνται, ως επιθυμητά/πρόσθετα προσόντα, η κατοχή πτυχίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)/ Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)/Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών (ΕΕΣ) ή ισότιμου τίτλου και η γνώση μιας ξένης γλώσσας της ΕΕ.

4. Επιπροσθέτως των προσόντων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, με την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων, δύναται να καθορίζονται πρόσθετα ουσιαστικά και επιθυμητά προσόντα για κάθε θέση.

Άρθρο 5
Στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας

1. Το προσωπικό της ΕΔΕΥΠΥ ανέρχεται σε είκοσι οκτώ (28) άτομα, τα οποία ανά κατηγορία εκπαίδευσης κατανέμονται ως εξής:

α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ και ΤΕ), είκοσι πέντε (25) άτομα
β) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), τρία (3) άτομα.

Άρθρο 6
Τελικές Διατάξεις

Η παρούσα από την έναρξη ισχύος της καταργεί την υπ’ αρ. 65199/20.06.2019 (Β’ 2557) κοινή υπουργική απόφαση.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της και την τοποθέτηση του προϊσταμένου στην Ειδική Υπηρεσία σύμφωνα με την παράγραφο 20 του άρθρου 66 του ν. 4914/2022 (Α’ 61).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Υγείας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ