112972/22-12-2023
Καθορισμός των προϋποθέσεων, της διαδικασίας απονομής και της διάρκειας ισχύος του Σήματος Ισότητας σε επιχειρήσεις από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Αριθμ. 112972/2023

(ΦΕΚ Β’ 7567/31-12-2023)

H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 21 του ν. 4604/2019 (Α’ 50), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4808/2021 (Α’ 101),
2. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
3. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),
4. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων),
5. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
6. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
7. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 130),
8. της υπ’ αρ. 28/2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα» (Β’ 4405).

Β) 9. Την υπ’ αρ. 111445/19.12.2023 εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
10. το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 112442/ 21.12.2023 εισηγητική έκθεση Οικονομικών Επιπτώσεων,

αποφασίζει:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία απονομής και η διάρκεια ισχύος του Σήματος Ισότητας σε επιχειρήσεις από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Γ.Γ.Ι.Α.Δ), εφεξής ΓΓΙΑΔ, του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4604/2019 (Α’ 50), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται:
α. Σήμα Ισότητας: ο τίτλος που απονέμεται από την ΓΓΙΑΔ σε επιχειρήσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ως επιβράβευση για την εφαρμογή πολιτικών ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών μεταξύ εργαζομένων γυναικών και ανδρών, καθώς και πολιτικών για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία.
β. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Οι επιχειρήσεις, που απασχολούν από έντεκα (11) εργαζομένους ή έχουν κύκλο εργασιών από δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ έως πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/361 και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
γ. Μεγάλες επιχειρήσεις: Οι επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από διακόσιους πενήντα (250) εργαζόμενους ή έχουν κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/361 και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Άρθρο 3
Φορέας απονομής και δικαιούχοι του Σήματος Ισότητας

1. Το Σήμα Ισότητας απονέμεται από τη ΓΓΙΑΔ του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με σκοπό την επιβράβευση των επιχειρήσεων που διακρίνονται για την εφαρμογή πολιτικών ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών μεταξύ εργαζομένων γυναικών και ανδρών, καθώς και πολιτικών για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία.

2. Δικαιούχοι του Σήματος Ισότητας είναι μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας και της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

3. Η επιχείρηση στην οποία απονέμεται το Σήμα Ισότητας έχει δικαίωμα να επιθέτει αυτό σε κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό έγγραφό της, στις πινακίδες και στα σήματά της, στα μέσα επικοινωνίας της και διαφημιστικής προβολής της, στις υπηρεσίες και στα προϊόντα της και στις συναλλαγές της στην αγορά.

Άρθρο 4
Διάρκεια ισχύος Σήματος Ισότητας

Η διάρκεια ισχύος του Σήματος Ισότητας είναι διετής και μπορεί να ανανεώνεται με αίτηση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης.

Άρθρο 5
Προϋποθέσεις για την συμμετοχή των επιχειρήσεων στο Σήμα Ισότητας

1. Για την συμμετοχή στο Σήμα Ισότητας, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α. Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
β. Να εντάσσονται στην κατηγορία των μικρομεσαίων ή μεγάλων επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας.
γ. Να είναι ενεργείς, να μην τελούν σε αδράνεια, εκκαθάριση, πτώχευση, ή αναγκαστική διαχείριση, ούτε να έχει ανασταλεί ο ΑΦΜ τους για οποιαδήποτε αιτία.
δ. Να μην έχει επιβληθεί σε βάρος τους ποινική ή διοικητική κύρωση, με τελεσίδικη ισχύ, για παράβαση της νομοθεσίας περί ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών, της προστασίας της μητρότητας και των γονικών αδειών και της πρόληψης και καταπολέμησης της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία, τουλάχιστον για τρία (3) έτη πριν την υποβολή της αίτησης.
ε. Να μην έχει εκδοθεί διαπιστωτικό πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη περί παράβασης της νομοθεσίας για την ίση μεταχείριση εργαζομένων γυναικών και ανδρών, της προστασίας της μητρότητας και των γονικών αδειών και για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας στην εργασία, τουλάχιστον για τρία (3) έτη πριν την υποβολή της αίτησης.
στ. Να τηρούν τη νομοθεσία και να εφαρμόζουν πολιτικές για: την ίση αμοιβή για ίσης αξίας εργασία μεταξύ γυναικών και ανδρών, την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στις διευθυντικές θέσεις ή σε επαγγελματικές και επιστημονικές ομάδες που συγκροτούνται στην επιχείρηση, την ισότητα στην επαγγελματική εξέλιξη, την προστασία της μητρότητας και των γονικών αδειών, την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία, την υποστήριξη της απασχόλησης και την υιοθέτηση εύλογων προσαρμογών εργασιακών ρυθμίσεων για εργαζόμενους/ες θύματα ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και την διαφήμιση για την προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών της οικείας επιχείρησης κατά τρόπο που αποθαρρύνει τον σεξισμό και τις έμφυλες διακρίσεις.

2. Οι προϋποθέσεις με στοιχεία α’ έως ε’ της παρ. 1 πρέπει να πληρούνται από το χρόνο υποβολής της αίτησης για την απονομή του Σήματος Ισότητας και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του.
Η προϋπόθεση υπό στοιχείο στ’ της παρ. 1, που αξιολογείται σύμφωνα με τη μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης που προβλέπονται στη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του άρθρου 6 της παρούσας, πρέπει να πληρείται κατά το χρόνο απονομής του Σήματος Ισότητας και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του.

3. Η πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 1 ελέγχονται με τους εξής τρόπους:
α) Μέσω της μεθοδολογίας, των κριτηρίων και των δικαιολογητικών που καθορίζονται στη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του άρθρου 6 της παρούσας.
β) Μέσω κατάλληλων ελέγχων στις υπό αξιολόγηση επιχειρήσεις, στο πλαίσιο των οποίων, υποβάλλονται από τις τελευταίες τα αναγκαία δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της ορθότητας των υποβληθέντων στοιχείων που ζητούνται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

Άρθρο 6
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απονομής του Σήματος Ισότητας εκδίδεται από τη ΓΓΙΑΔ του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλουν αίτηση.

2. Στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται, κατ’ ελάχιστον, τα κατωτέρω:
α. Η μεθοδολογία και τα κριτήρια για την αξιολόγηση των αιτήσεων,
β. τα δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύεται η πλήρωση των προϋποθέσεων για την απονομή του Σήματος Ισότητας,
γ. το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης των αιτήσεων,
δ. η διαδικασία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων,
ε. η αίτηση συμμετοχής, με οδηγίες συμπλήρωσής της και του τρόπου υποβολής αυτής, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο έντυπο για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην διαδικασία απονομής του Σήματος Ισότητας,
στ. η διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου των επιχειρήσεων, στις οποίες απονέμεται το Σήμα Ισότητας και τα αρμόδια όργανα βάσει της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4808/2021, και η. κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο για την υλοποίηση της διαδικασίας απονομής του Σήματος Ισότητας.

Άρθρο 7
Αρμόδια όργανα και διαδικασία για την υποβολή της αίτησης και την απονομή του Σήματος Ισότητας

1. Αρμόδια για την παραλαβή, την επεξεργασία και τον έλεγχο των αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων είναι η αρμόδια Διεύθυνση της ΓΓΙΑΔ.

2. Αρμόδια για την αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων είναι η Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συστήνεται με απόφαση της/του Υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

3. H απονομή του Σήματος Ισότητας γίνεται με απόφαση της ΓΓΙΑΔ, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής της προηγούμενης παραγράφου.

4. Η διαδικασία αξιολόγησης των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων και απονομής του Σήματος Ισότητας διεξάγεται σε κύκλους, επί διετούς βάσης που αρχίζουν με την δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του άρθρου 6 της παρούσας και ολοκληρώνονται με την απονομή του Σήματος Ισότητας στις επιτυχούσες επιχειρήσεις.

5. Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων στη διαδικασία απονομής του Σήματος Ισότητας υποβάλλεται αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, εντός της προθεσμίας και με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

6. Η υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, ως προς την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτήν. Στην αίτηση περιέχεται και δήλωση Δέσμευσης της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, με την οποία δηλώνει υπεύθυνα ότι:
α) Συμμορφώνεται με τις αρχές της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω φύλου, όπως απορρέουν από την παρ. 2 του άρθρου 4 και την παρ. 2 του άρθρου 116 του Συντάγματος, καθώς και ότι σέβεται και εφαρμόζει την κείμενη νομοθεσία για την ισότητα και την ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών, για την προστασία της μητρότητας και των γονικών αδειών και για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία και
β) δεσμεύεται να ενσωματώσει τις αρχές της ισότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω φύλου στο σύνολο των δράσεων της και στις συναλλαγές της με πελάτες, προμηθευτές/τριες και συνεργάτες/ιδες, να στηρίξει έμπρακτα τις αρχές της ισότιμης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσληψη, τις συνθήκες εργασίας, την προαγωγή, την αμοιβή, την πρόσβαση, την επαγγελματική κατάρτιση, την απόλυση και την προστασία της μητρότητας και των γονικών αδειών.

7. Η αξιολόγηση των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση γίνεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία και τα κριτήρια, που αναλυτικά περιγράφονται στη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σε δύο στάδια:
α) Στο πρώτο στάδιο διενεργείται έλεγχος για να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι υπό στοιχεία α’ έως ε’ προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 5 της παρούσας.
Εάν διαπιστωθούν τυπικές ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η αρμόδια υπηρεσία δύναται να τάσσει, εγγράφως, στην αιτούσα επιχείρηση εύλογη προθεσμία για την προσκόμισή τους. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της τασσόμενης προθεσμίας ή σε περίπτωση μη πληρότητας των δικαιολογητικών, η αίτηση απορρίπτεται και τίθεται στο αρχείο.
β) Σε δεύτερο στάδιο, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση καλείται, εγγράφως, να ορίσει έως τρία (3) υπεύθυνα πρόσωπα, για να παρακολουθήσουν το εξειδικευμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα της ΓΓΙΑΔ, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εξής θεματικές ενότητες:
i. Μεθοδολογία απονομής Σήματος Ισότητας στις επιχειρήσεις.
ii. Βασικές αρχές και καλές πρακτικές σε θέματα:
α) Ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης διοίκησης και εργαζομένων για την ισότητα των φύλων και την ίση μεταχείριση των εργαζομένων,
β) ισότητας στην λήψη αποφάσεων,
γ) εναρμόνιση προσωπικής/οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής,
δ) πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία και ε) εταιρικής κουλτούρας και επιχειρησιακών πολιτικών για την ισότητα των φύλων και την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία και
στ) η Μεθοδολογία, ο τρόπος εφαρμογής της, η τεκμηρίωση των κριτηρίων και ο τρόπος προετοιμασίας και υποβολής του τελικού Φακέλου Αξιολόγησης.
Μετά την υποβολή του τελικού φακέλου Αξιολόγησης, ακολουθεί η αξιολόγηση των επιχειρήσεων ως προς την πλήρωση της υπό στοιχείο στ’ προϋπόθεσης της παρ. 1 του άρθρου 5, σύμφωνα με τη μεθοδολογία και τα κριτήρια τεκμηρίωσης, που προβλέπονται στη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

8. Εφόσον διαπιστώνεται η πλήρωση όλων των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 5, η Επιτροπή Αξιολόγησης διαβιβάζει τα αποτελέσματα για την απονομή του Σήματος Ισότητας στην επιχείρηση στην ΓΓΙΑΔ και εκδίδεται σχετική απόφαση.

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, στις οποίες απονέμεται το Σήμα Ισότητας

Οι επιχειρήσεις στις οποίες απονέμεται το Σήμα Ισότητας υποχρεούνται:
α. Να τηρούν τις προϋποθέσεις και τους όρους της παρούσας, της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και της υποβληθείσας Δήλωσης Συμμόρφωσης.
β. Να υποβάλλουν κάθε χρόνο στην αρμόδια Διεύθυνση της ΓΓΙΑΔ απολογιστική έκθεση δράσεων, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης που καθορίζονται στην Ανακοίνωση Πρόσκληση Συμμετοχής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
γ. Να κάνουν ορθή χρήση του Σήματος Ισότητας, με βάση τον σκοπό του και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
δ. Κατά τη διενέργεια ελέγχων, σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας, να διευκολύνουν την ΓΓΙΑΔ και να παρέχουν κάθε αναγκαία πληροφορία και στοιχεία που σχετίζονται με την πλήρωση προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 5 της παρούσας κατά την διάρκεια ισχύος του Σήματος Ισότητας. Άρνηση παροχής στοιχείων ή συμμετοχής σε έλεγχο δύναται να επιφέρει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 της παρούσας.

Άρθρο 9
Έλεγχος και Κυρώσεις

1. Για τη διασφάλιση της συνεχούς τήρησης των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 5 της παρούσας, η ΓΓΙΑΔ διενεργεί ελέγχους στις επιχειρήσεις στις οποίες απονέμεται το Σήμα Ισότητας, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του.

2. Κάθε φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να καταθέσει στην αρμόδια Επιτροπή αναφορά, καταγγελία ή ένσταση για τη μη τήρηση των προϋποθέσεων απονομής του Σήματος Ισότητας, όπως αυτές ορίζονται στην Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.

3. Σε περίπτωση διαπίστωσης, με οποιονδήποτε τρόπο, εξάλειψης οποιασδήποτε από τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 5 ή παράβασης κάποιας από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 της παρούσας και στην σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η αρμόδια Διεύθυνση της ΓΓΙΑΔ μπορεί να προβαίνει, λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα, τη βαρύτητα και τη φύση της παράβασης, στις εξής ενέργειες:
α. Έγγραφη σύσταση προς την ελεγχόμενη επιχείρηση. β. Εισήγηση για αφαίρεση του Σήματος Ισότητας στην ΓΓΙΑΔ λόγω μη συμμόρφωσης της αξιολογούμενης επιχείρησης στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παρούσα και από την σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή στις συστάσεις του ελεγκτικού οργάνου.

3. Η αφαίρεση του Σήματος Ισότητας γίνεται με απόφαση της ΓΓΙΑΔ που κοινοποιείται άμεσα στην ελεγχόμενη επιχείρηση.
Από τον χρόνο κοινοποίησης της απόφασης αφαίρεσης του Σήματος Ισότητας, η επιχείρηση παύει να έχει οποιοδήποτε δικαιώματα χρήσης του Σήματος Ισότητας.

Άρθρο 10
Τήρηση και Δημοσιοποίηση Καταλόγου Επιχειρήσεων που κατέχουν το Σήμα Ισότητας

1. Στην αρμόδια Διεύθυνση της ΓΓΙΑΔ τηρείται Κατάλογος με τις Επιχειρήσεις που κατέχουν το Σήμα Ισότητας, την διάρκεια ισχύος αυτού και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο.

2. Κάθε χρόνο δημοσιοποιείται από τη ΓΓΙΑΔ του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ο κατάλογος των επιχειρήσεων, στις οποίες απονέμεται το Σήμα Ισότητας. Ο κατάλογος αυτός, με την επωνυμία των επιχειρήσεων και τον χρόνο ισχύος του Σήματος Ισότητας βρίσκεται αναρτημένος και στον ιστότοπο της ΓΓΙΑΔ.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2023

Η Υφυπουργός
ΜΑΡΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΕΦΑΛΑ