112482/23.11.2022
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 50116/20.5.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Κανονισμός ασφάλειας και ελέγχου εξοπλισμού και διατάξεων ψυχαγωγίας» (Β’ 2065).

(ΦΕΚ Β 6004/24.11.2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 19 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

3. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

4. Το π.δ 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

5. Την υπ’ αρ. 1463/19.07.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός Γενικής Γραμματέως Βιομηχανίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 616).

6. Την με υπ’ αρ. 24517/04.03.2022 απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως «Επανατοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (ΑΔΑ: 9ΚΕΖ46ΜΤΛΡ-905).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 22, του ν. 1682/1987 «Μέσα και όργανα πολιτικής. Προγραμματικές συμφωνίες και αναπτυξιακές συμβάσεις ένταξη επενδύσεων στα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα, τροποποίηση του ν. 1262/1982 και άλλες διατάξεις» (Α’ 14).

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) 339/93 του Συμβουλίου, καθώς και τον Κανονισμό (ΕΕ) 1020/2019 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 2004/42/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και (ΕΕ) αριθ. 305/2011.

9. Την υπ’ αρ. 50116/20.5.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Κανονισμός ασφάλειας και ελέγχου εξοπλισμού και διατάξεων ψυχαγωγίας» (Β’ 2065), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 76142/8.7.2021 (Β’ 3243) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

10. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. 50116/ 20.5.2020 υπουργικής απόφασης «Κανονισμός ασφάλειας και ελέγχου εξοπλισμού και διατάξεων ψυχαγωγίας» (Β’ 2065), καθώς και το από 16.09.2022 σχετικό ενημερωτικό σημείωμα της Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας και Μετρολογίας.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Η παρ. 5 του άρθρου 11 της υπ’ αρ. 50116/20.5.2020 (Β’ 2065) υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«5. Το προβλεπόμενο από την κοινή υπουργική απόφαση Φ.01.2/56790/ΔΠΠ1828/31.5.2016 Συμβόλαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης, το οποίο υποχρεούται να κατέχει ο φορέας ελέγχου, τόσο προκειμένου να λάβει έγκριση αναγνώρισης από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, όσο και καθόλη τη διάρκεια της αναγνώρισής του, θα πρέπει να παρέχει συνολικό ανώτατο όριο καλυπτόμενης ευθύνης τουλάχιστον κατά το ποσό του €1.500.000,00, εφόσον περιλαμβάνεται στην αναγνώρισή του το πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, επιπλέον, το όριο καλυπτόμενης ευθύνης ανά Ζημιογόνο Γεγονός ή ανά Σειρά Ζημιογόνων Γεγονότων ή Συμβάντων, για την εκτέλεση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του ασφαλισμένου φορέα ελέγχου, θα πρέπει επίσης να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό του € 500.000,00.».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 14 της υπ’ αρ. 50116/20.5.2020 (Β’ 2065) υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής της παρούσας απόφασης ορίζεται η Διεύθυνση Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, ενώ η Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας και Μετρολογίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας μεριμνά για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της, των αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου για τον τεχνικό έλεγχο των διατάξεων ψυχαγωγίας και των σχετικών εγκαταστάσεων στους χώρους αναψυχής».

3. Το άρθρο 16 της υπ’ αρ. 50116/20.5.2020 (Β’ 2065) υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 16

Μεταβατικές Διατάξεις

1. Οι διατάξεις ψυχαγωγίας και οι σχετικές εγκαταστάσεις των οποίων η θέση σε λειτουργία έπεται της 31.03.2023 υποβάλλονται υποχρεωτικά σε Αρχικό Τεχνικό Έλεγχο πριν από την έναρξη της λειτουργίας τους.

2. Οι διατάξεις ψυχαγωγίας και οι σχετικές εγκαταστάσεις τους, οι οποίες θα έχουν τεθεί σε λειτουργία έως και την 31.03.2023, έχουν χρονική προθεσμία δώδεκα (12) μηνών προκειμένου να υποβληθούν σε αρχικό τεχνικό έλεγχο της παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.

3. Μετά την παρέλευση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την υιοθέτηση ενός εθνικά αναγνωρισμένου κλαδικού σχήματος πιστοποίησης, ως ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης, δεν επιτρέπεται η λειτουργία διατάξεων ψυχαγωγίας από προσωπικό το οποίο δεν τεκμηριώνει την τεχνική του επάρκεια στο πεδίο της απασχόλησης του, όπως προβλέπεται από το ανωτέρω αναφερόμενο άρθρο 6».

4. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 50116/20.5.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Κανονισμός ασφάλειας και ελέγχου εξοπλισμού και διατάξεων ψυχαγωγίας» (Β’ 2065).

5. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2022

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ