11070 ΕΞ 28-03-2024
Διάθεση συνόλων δεδομένων προς δημοσίευση στην πύλη data.gov.gr

28/03/2024
Α.Π.: 11070 ΕΞ 2024

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Τμήμα Ανοικτής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας
Πληροφορίες: opendata@mindigital.gr

Θέμα: Διάθεση συνόλων δεδομένων προς δημοσίευση στην πύλη data.gov.gr.
Η εφαρμογή της πολιτικής για την προώθηση της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα σύμφωνα με το Νόμο 4727/2020 και την Οδηγία 1024/2019 της ΕΕ αποτελεί προτεραιότητα για την ελληνική δημόσια διοίκηση, αποφέροντας σημαντικά οφέλη στην κοινωνία, την οικονομία και τη δημόσια διοίκηση. Ενδεικτικά οφέλη από τη διάθεση των ανοιχτών δεδομένων είναι τα εξής:

1. Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα και της παροχής των δημόσιων υπηρεσιών.

2. Η ευκολότερη πρόσβαση σε πληροφορίες και γνώση, τα οποία βοηθούν τις επιχειρήσεις να αναπτύσσουν καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες με οφέλη προς την κοινωνία και την οικονομία

3. Η διασφάλιση της προσβασιμότητας και της διαφάνειας των πληροφοριών προς την κοινωνία, με αποτέλεσμα τη βελτίωση του κοινωνικού προσώπου του κράτους και τη διευκόλυνση της άσκησης κοινωνικής πολιτικής

4. Η προώθηση της συνεργατικότητας, της συμμετοχικότητας και της καινοτομίας.

Ο Νόμος 4727/2020 εξειδικεύει την Οδηγία 1024/2019 της ΕΕ και με το άρθρο 61 ορίζει τις γενικές αρχές που διέπουν τη διακίνηση των ανοιχτών δεδομένων, σύμφωνα με τις οποίες τα δεδομένα του δημόσιου τομέα διατίθενται από τη στιγμή της ανάρτησης, δημοσίευσης ή αρχικής διάθεσής τους ελεύθερα προς περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια του ενδιαφερομένου ή πράξη της διοίκησης ως σύνολα δεδομένων ή μέσω προγραμματιστικών διεπαφών σε ανοιχτό μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, ο οποίος συμμορφώνεται με ανοικτά πρότυπα από σταθερό σημείο απόθεσης (αρχή της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης της δημόσιας πληροφορίας).

Η Υπηρεσία μας έχοντας την αρμοδιότητα της επιχειρησιακής λειτουργίας της Εθνικής Πύλης

Ανοικτών Δεδομένων με βάση την περ. δ της παρ. 5 του άρθρου 19 του ΠΔ 40/2020 και στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του φορέα σας για την διάθεση ανοιχτών δεδομένων, σας καλεί να μας γνωστοποιήσετε τα σύνολα δεδομένων που υπάρχουν στην κατοχή του Φορέα σας προκειμένου αυτά να διατίθενται και να είναι προσβάσιμα μαζί με τα μεταδεδομένα τους από σταθερό σημείο απόθεσης, είτε με σχετικούς υπερσυνδέσμους στην ιστοσελίδα του φορέα, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης (data.gov.gr), σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4727/2020.

Προκειμένου στην Πύλη να διατίθενται υψηλής ποιότητας δεδομένα είναι επιθυμητό να διατεθούν:

• Σύνολα Δεδομένων που βρίσκονται σε μηχαναγνώσιμη μορφή (αρχεία τύπου .xml, .csv, json κτλ) και τα οποία παρέχονται από συστήματα που επιτρέπουν ψηφιακή διασύνδεση και διαβίβαση όπως ενδεικτικά API pull, API push, FTP, Cloud (S3, GCP Cloud Storage, Azure Storage), Email parser, Direct db access.

• Σύνολα Δεδομένων που εμπίπτουν στον Εκτελεστικό Κανονισμό 2023/138 της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως Σύνολα Δεδομένων Υψηλής Αξίας, ήτοι Γεωχωρικές πληροφορίες, Γεωσκόπηση και περιβάλλον, Μετεωρολογικές πληροφορίες, Στατιστικές, Εταιρείες και ιδιοκτησιακό καθεστώς εταιρειών και Κινητικότητα.

Παρακαλούμε, σύμφωνα με τα παραπάνω, να ενημερώσετε έως τις 29/03/2024 το Τμήμα Ανοικτής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας opendata@mindigital.gr για σύνολα δεδομένων που θα περιλαμβάνουν τίτλο, περιγραφή, κατηγορία (data.gov.gr) και άδεια χρήσης, καθώς και τον μορφότυπο και τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να γίνει η διαβίβασή τους, ορίζοντας παράλληλα και σχετικό/ά σημείο/α επαφής για τις απαραίτητες σχετικές συνεννοήσεις αναφορικά με την ένταξη των συνόλων αυτών στην Εθνική Πύλη Ανοικτών Δεδομένων data.gov.gr.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος