1099/41/02-02-2024
Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

 

(ΦΕΚ Β 1595/11.3.2024)

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), β) του ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Α’ 82), άρθρα 6 και 11 παρ. 3 αυτού,

γ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 211/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

δ) του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 251), ιδίως τα άρθρα 14 και 15,

ε) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),

στ) του ν. 4601/2019 «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 44), ιδίως τα άρθρα 148 έως και 154,

ζ) του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συ-νταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134), ιδίως το άρθρο 28,

η) της υπό στοιχεία 52445 ΕΞ 2023/04-04-2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς» (Β’ 2385),

θ) της υπ’ αρ. 98979/10-08-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α’ 44)» (Β’ 3766),

ι) της υπ’ αρ. 63446/31-05-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων» (Β’ 2338),

ια) της υπ’ αρ. 62189/2001 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΕΤΤ» (Β’ 1391),

ιβ) της υπ’ αρ. 237/84/03-12-2001 απόφασης της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Διαχείρισης Δαπανών της ΕΕΤΤ και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων» (Β’ 1701),

ιγ) της υπ’ αρ. 996/08/22-06-2021 απόφασης της ΕΕΤΤ «Έγκριση Οργανισμού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων» (Β’ 3367).

2. Την υπ’ αρ. 977/25/25-01-2021 απόφαση της ΕΕΤΤ «Ανάθεση ρόλων «Υπεύθυνου Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου» και «Εισηγητή Εκκαθάρισης Δαπάνης» για το Πληροφοριακό Σύστημα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων «e-ΠΔΕ» (www.epde.gr) και παροχής σχετικών εξουσιοδοτήσεων για τις ανάγκες διαχείρισης των έργων της ΕΕΤΤ που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)».

3. Την υπό στοιχεία οικ.42465 ΕΞ 2022 εγκύκλιο ΥΠΟΙΚ «Παροχή οδηγιών για τη διαχείριση ηλεκτρονικών τιμολογίων (ΗΤ) στο πλαίσιο εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων» (ΑΔΑ: 6ΠΠΨΗ-4Ω1).

4. Την υπό στοιχεία οικ.78366 ΕΞ 2023 εγκύκλιο ΥΠΟΙΚ «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς» (ΑΔΑ: 6ΑΒΡΗ-Ι08).

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού ούτε του προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ,

6. Την υπ’ αρ. 37333/28.01.2024 εισήγηση προς την Ολομέλεια της ΕΕΤΤ,

και ύστερα από προφορική εισήγηση του Προέδρου της ΕΕΤΤ, Καθηγητή Κωνσταντίνου Μασσέλου,

Επειδή:

1. Με τις διατάξεις των άρθρων 148 έως και 154 του ν. 4601/2019, ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 151 του ν. 4601/2019, οι αναθέ-τουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια και οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τιμολόγια, που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων.

2. Με βάση τις προβλέψεις του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 52445 ΕΞ 2023/04-04-2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς» (ως άνω στοιχείο η’) η υποχρέωση των οικονομικών φορέων (αναδόχων/ προμηθευτών) για υποβολή ηλεκτρονικών τιμολογίων στην ΕΕΤΤ άρχεται για συμβάσεις που αφορούν την ΕΕΤΤ, οι διαδικασίες σύναψης των οποίων εκκινούν μετά την 1η.6.2024.

3. Η διαδικασία παραλαβής των ηλεκτρονικών τιμολογίων από την ΕΕΤΤ θα γίνεται μέσω της Εφαρμογής Διάθεσης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων (ΕΔΗΤ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) στην οποία παρέχεται μέσω κωδικών taxisnet και η δυνατότητα εξουσιοδοτήσεων των τελικών χρηστών που εκπροσωπούν την Ανα-θέτουσα Αρχή για το συγκεκριμένο θέμα. Στην εφαρμογή έχουν πρόσβαση οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των Αναθετουσών Αρχών με ρόλους «Διαχειριστής Φορέα», «Διαχειριστής Αναθέτουσας Αρχής», «Χρήστης Αναθέ-τουσας Αρχής», «Περιορισμένος Χρήστης Αναθέτουσας Αρχής», «Υπόλογος ΧΕΠ Αναθέτουσας Αρχής», «Διαχειριστής Π.Π. Αναθέτουσας Αρχής», οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των οικονομικών υπηρεσιών με ρόλους «Χρήστης Οικονομικής Υπηρεσίας» και «Περιορισμένος Χρήστης Οικονομικής Υπηρεσίας», καθώς και οι ελεγκτές Αναθέτουσας Αρχής με ρόλους «Ελεγκτής Αναθέτουσας Αρχής» ή οι ελεγκτές διευρυμένης πρόσβασης με ρόλο «Ελεγκτής διευρυμένης πρόσβασης».

4. Σύμφωνα με τα προεκτεθέντα προκύπτει ανάγκη ανάθεσης ρόλων και παροχής σχετικών εξουσιοδοτήσεων, για τη συμμόρφωση της ΕΕΤΤ με τις προβλέψεις του ν. 4601/2019 και της υπό στοιχεία υπ’ αρ. 52445 ΕΞ 2023/04-04-2023 και των υπ’ αρ. 98979/10-08-2021 και 63466/ 02-06-2021 κοινών υπουργικών αποφάσεων, που ήδη μνημονεύθηκαν (ως άνω στοιχεία στ, η, θ και ι) και την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών και τυχόν προσαρμογών στα πληροφοριακά συστήματα της ΕΕΤΤ, αποφασίζει:

1. Ορίζει τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της ΕΕΤΤ Βασίλειο Αγγουρά ως χρήστη της Εφαρμογής Διάθεσης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων (ΕΔΗΤ) με το ρόλο: «Διαχειριστής Φορέα».

2. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της ΕΕΤΤ Βασίλειο Αγγουρά ως χρήστη της Εφαρμογής Διάθεσης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων (ΕΔΗΤ) με το ρόλο: «Διαχειριστή Φορέα» να ορίσει τον Αναπλ. Προϊστάμενο του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΕΤΤ Γεώργιο Χαροκοπάκη ως χρήστη της Εφαρμογής Διάθεσης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων (ΕΔΗΤ) με το ρόλο: «Διαχειριστής Αναθέτουσας Αρχής».

3. Εξουσιοδοτεί τον Αναπλ. Προϊστάμενο του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΕΤΤ Γεώργιο Χαροκοπάκη ως χρήστη της Εφαρμογής Διάθεσης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων (ΕΔΗΤ) με το ρόλο του «Διαχειριστή Αναθέτουσας Αρχής» αλλά και με τη χρήση των κωδικών taxisnet της ΕΕΤΤ, των οποίων είναι ήδη χειριστής εκ της θέσεως του, να εξουσιοδοτεί, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της ΕΕΤΤ, τα αρμόδια στελέχη της ΕΕΤΤ που θα εμπλέκονται στη διαδικασία λήψης, επεξεργασίας και πληρωμής των ηλεκτρονικών τιμολογίων που αφορούν την ΕΕΤΤ, κατανέμοντας τους ρόλους: «Χρήστης Αναθέτουσας Αρχής», «Περιορισμένος Χρήστης Αναθέτουσας Αρχής», «Υπόλογος ΧΕΠ Αναθέτουσας Αρχής», «Διαχειριστής Π.Π. Αναθέτουσας Αρχής», «Χρήστης Οικονομικής Υπηρεσίας», «Περιορισμένος Χρήστης Οικονομικής Υπηρεσίας», «Ελεγκτής Αναθέτουσας Αρχής» και «Ελεγκτής διευρυμένης πρόσβασης».

4. Ορίζει τον Αναπλ. Προϊστάμενο του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΕΤΤ Γεώργιο Χαροκοπάκη ως χρήστη του Πληροφοριακού Συστήματος Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων «e-ΠΔΕ» (www.epde.gr), με το ρόλο του αναπληρωτή Υπευθύνου Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου.

5. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ Καθηγητή Κωνσταντίνο Μασσέλο να δίδει εντολή για την αντικατάσταση του εξουσιοδοτημένου χρήστη με το ρόλο «Διαχειριστής Φορέα» και του εξουσιοδοτημένου χρήστη με το ρόλο: «Διαχειριστής Αναθέτουσας Αρχής».

6. Εντέλλεται την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στη Διαύγεια και τη δημοσίευσή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 2 Φεβρουαρίου 2024

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ