1095/6/18-12-2023
Έκδοση Κανονισμού καθορισμού απαιτήσεων σε παρόχους διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης και επιλογών για τελικούς χρήστες με αναπηρία σύμφωνα με το ν. 4727/2020

Αριθμ. 1095/6/2023

(ΦΕΚ Β’ 7705/31-12-2023)

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), ιδίως τα στοιχεία ιβ, κδ, κζ και λγ της παρ. 2 του άρθρου 113, το άρθρο 147, καθώς και την παρ. 1 του άρθρου 219.

2. Τον ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», (Α’ 82), ιδίως τα άρθρα 6 έως 11.

3. Τον ν. 4994/2022 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης» (Α’ 215).

4. Την Οδηγία (EE) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών.

5. Την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ,
2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

7. Την υπ’ αρ. 44867/1637/1-8-2008 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Λήψη μέτρων για τελικούς χρήστες που είναι Άτομα με Αναπηρίες» (Β’ 1667).

8. Την υπό στοιχεία απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 375/10/ 14-2-2006, «Κανονισμός Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης» (Β’ 314).

9. Την υπό στοιχεία απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 1062/5/ 24-1-2023, «Κανονισμός Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης» (Β’ 947).

10. Την υπό στοιχεία απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 991/4/ 17.5.2021 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (Β’ 2265).

11. Τη μελέτη «European Electronic Communication Code (EECC) Toolkit for transposition», January 2020, του European Disability Forum.

12. Το πρότυπο του ETSI ΕΝ 301 549 V3.2.1«Accessibility requirements for ICT products and services».

13. Την υπό στοιχεία απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 1025/5/ 11-04-2022 «Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τον καθορισμό μέτρων ισοδύναμης πρόσβασης ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με το ν. 4727/2020».

14. Την υπό στοιχεία απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 1095/5/ 18-12-2023 «Έγκριση των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον καθορισμό μέτρων ισοδύναμης πρόσβασης ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με το ν. 4727/2020».

15. Τα παραδοτέα της ομάδας εργασίας που συστήθηκε με την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 984/23/22-3-2021 «Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας για την εναρμόνιση του δευτερογενούς πλαισίου Καθολικής Υπηρεσίας στις διατάξεις του ν. 4727/2020».

16. Την υπό στοιχεία ΕΕΤΤ 37178/28-11-2023 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ.

17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, και ύστερα από προφορική Εισήγηση των Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (Καθηγητή Κωνσταντίνου Μασσέλου και Καθηγητή Δημήτριου Βαρουτά),

αποφασίζει:

Εκδίδει Κανονισμό για τον καθορισμό απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν οι πάροχοι διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προκειμένου να διασφαλίζεται ισότιμη πρόσβαση και επιλογές για τελικούς χρήστες με αναπηρία σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν. 4727/2020 με το ακόλουθο περιεχόμενο:
«Κανονισμός καθορισμού απαιτήσεων σε παρόχους διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης και επιλογών για τελικούς χρήστες με αναπηρία».

Άρθρο 1
Σκοπός-Πεδίο Εφαρμογής

Σκοπός της παρούσας είναι καθορισμός των απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν οι πάροχοι διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι τελικοί χρήστες με αναπηρίες:
α) έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών συμβατικών πληροφοριών που παρέχονται δυνάμει του άρθρου 210 του ν. 4727/2020, ισοδύναμες με τις παρεχόμενες στην πλειονότητα των τελικών χρηστών, και
β) έχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ των επιχειρήσεων και των υπηρεσιών που διαθέτει η πλειονότητα των τελικών χρηστών.

Άρθρο 2
Ορισμοί

1. Στο πλαίσιο της παρούσας ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί:
«Κείμενο σε πραγματικό χρόνο (Real Time Text RTT)»: νοείται συνομιλία μέσω κειμένου από ένα σημείο σε άλλο ή τηλεδιασκέψεις πολλαπλών σημείων όπου το κείμενο που εισάγεται αποστέλλεται το ένα στοιχείο μετά το άλλο κατά τέτοιον τρόπο ώστε η επικοινωνία να γίνεται αντιληπτή από τον χρήστη ως συνεχής διεργασία.
«Υπηρεσία μεσολαβητικής αναμετάδοσης (Relay Services)»: υπηρεσία που επιτρέπει την αμφίδρομη επικοινωνία ανάμεσα σε απομακρυσμένους τελικούς χρήστες διαφορετικών τρόπων επικοινωνίας (όπως κειμένου, νοηματικής γλώσσας, ομιλίας) εξασφαλίζοντας τη μετατροπή μεταξύ των εν λόγω τρόπων επικοινωνίας, συνήθως με τη μεσολάβηση ανθρώπου.

2. Επιπλέον, λέξεις ή φράσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται στην παρούσα έχουν την έννοια η οποία τους αποδίδεται στο ν. 4727/2020. Σε περίπτωση που κάποιος από τους ορισμούς που χρησιμοποιούνται στην παρούσα δεν αναφέρεται στον ν. 4727/2020, η αντίστοιχη λέξη ή φράση ερμηνεύεται σύμφωνα με τον ορισμό ο οποίος περιλαμβάνεται στο δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 3
Ειδικές απαιτήσεις παροχής πληροφοριών

1. Οι πάροχοι ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην ειδική ιστοσελίδα που δημοσιεύουν προσβάσιμες πληροφορίες που σχετίζονται με υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που απευθύνονται σε χρήστες με αναπηρίες, πέραν όσων ορίζονται στον Κανονισμό Γενικών Αδειών, δημοσιεύουν τουλάχιστον και τα ακόλουθα:
α) τις ειδικές τερματικές συσκευές για χρήση από τελικούς χρήστες με αναπηρίες που περιλαμβάνονται στην προσφορά τους,
β) τους πιθανούς όρους ή τις ελάχιστες προϋποθέσεις με τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται οι χρήστες με αναπηρία για να μπορέσουν να ωφεληθούν από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που απευθύνονται σε αυτούς και
γ) τους συμβατικούς όρους σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ή άλλων πληροφοριών που τίθενται προς το συμφέρον των τελικών χρηστών με αναπηρίες.

2. Οι πάροχοι ηλεκτρονικών υπηρεσιών διατηρούν τις ανωτέρω πληροφορίες για όσο χρονικό διάστημα η υπηρεσία είναι σε λειτουργία. Παρέχουν, κατόπιν αιτήματος, σε γραπτή, προφορική ή ηλεκτρονική μορφή όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται παραπάνω, με τρόπο προσβάσιμο από άτομα με αναπηρίες.

Άρθρο 4
Ειδικές Απαιτήσεις Συμμόρφωσης Ιστοσελίδων

1. Το περιεχόμενο των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές που συμμορφώνονται με τα εναρμονισμένα πρότυπα για την προσβασιμότητα προϊόντων και υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ή με μέρη τους και στοιχεία αναφοράς που έχει δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1025/2012, θεωρείται ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του Κανονισμού Γενικών Αδειών της ΕΕΤΤ, των εν λόγω προτύπων ή των μερών τους.

2. Εφόσον δεν έχουν δημοσιευθεί στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων της παρ. 1, το περιεχόμενο των εφαρμογών για φορητές συσκευές που συμμορφώνεται στις τεχνικές προδιαγραφές ή τα μέρη τους θεωρείται ότι συμμορφώνεται στις απαιτήσεις προσβασιμότητας του Κανονισμού Γενικών Αδειών, τις οποίες καλύπτουν οι τεχνικές προδιαγραφές ή τα μέρη τους, εφόσον ανταποκρίνεται προς τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
3. Εφόσον δεν έχουν δημοσιευθεί στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων της παρ. 1, το περιεχόμενο των ιστότοπων που πληροί τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 301 549 V3.2.1 ή μέρη τους θεωρείται ότι συμμορφώνεται στις απαιτήσεις προσβασιμότητας του Κανονισμού Γενικών Αδειών, και που καλύπτουν οι εν λόγω σχετικές απαιτήσεις ή τα μέρη τους. Εφόσον δεν έχουν δημοσιευθεί στοιχεία αναφοράς του εναρμονισμένου προτύπου της παρ. 1, ελλείψει των τεχνικών προδιαγραφών της παρ. 2, το περιεχόμενο των ιστότοπων που πληροί τις οικείες απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 301 549 V3.2.1 ή των μερών τους θεωρείται ότι συμμορφώνεται στις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στον Κανονισμό Γενικών Αδειών και που καλύπτουν οι εν λόγω σχετικές απαιτήσεις ή τα μέρη τους.

4. Οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές ανταποκρίνονται στις τέσσερις βασικές αρχές προσβασιμότητας: (α) αντιληπτικότητα, που σημαίνει ότι οι πληροφορίες και τα συστατικά στοιχεία της διεπαφής με τον χρήστη παρουσιάζονται στους χρήστες με τρόπους που αυτοί μπορούν να αντιληφθούν, (β) χρηστικότητα, που σημαίνει ότι τα συστατικά στοιχεία διεπαφής με τον χρήστη, καθώς και η πλοήγηση είναι εύχρηστα, (γ) κατανοησιμότητα, που σημαίνει ότι οι πληροφορίες και η λειτουργία της διεπαφής με τον χρήστη είναι κατανοητές, (δ) στιβαρότητα, που σημαίνει ότι το περιεχόμενο είναι αρκετά στιβαρό, ώστε να ερμηνεύεται αξιόπιστα από ευρύ φάσμα πρακτόρων χρηστών, συμπεριλαμβανομένων και υποστηρικτικών τεχνολογιών.

5. Εφόσον έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοιχεία αναφοράς που παραπέμπουν σε μια πιο πρόσφατη έκδοση του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 301 549 V3.2.1ή σε ευρωπαϊκό πρότυπο που το αντικαθιστά, εφαρμόζεται η πιο πρόσφατη έκδοση του προτύπου αυτού, ή το πρότυπο που το αντικαθιστά.

6. Οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρέχουν και επικαιροποιούν χωρίς καθυστέρηση, μόλις επέλθει ουσιώδης μεταβολή και σε κάθε περίπτωση σε ετήσια βάση, λεπτομερή, περιεκτική και σαφή δήλωση προσβασιμότητας για τη συμμόρφωση των ιστοτόπων και των εφαρμογών τους για φορητές συσκευές προς τις διατάξεις του Κανονισμού Γενικών Αδειών και της παρούσας.

Άρθρο 5
Ειδικές απαιτήσεις κατά την εξυπηρέτηση τελικών χρηστών με αναπηρίες

1. Κατά την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των τελικών χρηστών με αναπηρία οι πάροχοι διασφαλίζουν ότι:
α) Εφαρμόζονται υποστηρικτικά συστήματα ώστε τελικοί χρήστες με αναπηρία να έχουν ισοδύναμη πρόσβαση σε υπηρεσίες πελατών που απαιτούν από τους χρήστες να ακολουθήσουν αυτοματοποιημένες ηχητικές επιλογές.
β) Ενημερώνουν το κοινό σχετικά με τα διαθέσιμα προγράμματα και ιδίως ειδικά ή/και μειωμένα τιμολόγια, τις υποστηρικτικές ή άλλες υπηρεσίες και εξοπλισμό που παρέχεται σε τελικούς χρήστες με αναπηρία, με τις απαραίτητες οδηγίες για εγκατάσταση του απαιτούμενου για την παροχή υπηρεσίας λογισμικού ή εξοπλισμού σε όλα τα σημεία πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων και των ιστοτόπων.
γ) Να παρέχουν όπου κρίνεται απαραίτητο εναλλακτικές μεθόδους πρόσβασης στην πληροφορία στους ιστοτόπους τους, όπως ενημερωτικά βίντεο, που αφορούν στο υπό (β) ανωτέρω, στην ελληνική νοηματική γλώσσα, με ταυτόχρονο υποτιτλισμό με την κατάλληλη αντίθεση (contrast) και μέγεθος γραμματοσειράς και με ηχητική περιγραφή.

2. Για την εξυπηρέτηση τελικών χρηστών με αναπηρία στα καταστήματά τους ή άλλα σημεία εξυπηρέτησης με φυσική παρουσία, οι πάροχοι τοποθετούν κατάλληλο τερματικό εξοπλισμό (όπως tablet) με εγκατεστημένη εφαρμογή λογισμικού για πρόσβαση σε υποστηρικτική υπηρεσία όπως την εφαρμογή IRIS (https://www.myiris.gr) της διαμεσολαβητικής υπηρεσίας του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (https://idrimakofon.gr) ή άλλη ανάλογη εφαρμογή.

Άρθρο 6
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει δώδεκα (12) μήνες από τη δημοσίευσή του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 18 Δεκεμβρίου 2023

Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ