109158/Θ1/7.9.2021
Καθορισμός του πλαισίου, των όρων, των προϋποθέσεων και των κριτηρίων κατανομής της προβλεπόμενης στην παρ. 1 του άρθρου 104 του ν. 4790/2021 (Α’ 48) εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης των θρησκευτικών φορέων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Α.

1. Το άρθρο έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’133).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

4. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α’ 11).

5. Την περ. ιβ’ του άρθρου 20 και το άρθρο 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

6. Το άρθρο 104 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα» (Α’ 48).

Β.

1. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’119).

2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’121).

3. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων» (Α’ 123).

4. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

5. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

6. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

7. Την υπό στοιχεία Φ1/Γ/410/75152/Β1/24-6-2021 εισήγηση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται εφάπαξ δαπάνη ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (4.500.000€), η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων / Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, οικονομικού έτους 2021, Ειδικό Φορέα 1019- 2020000000 – ΑΛΕ 2310802894 «Επιχορήγηση σε λοιπούς εκκλησιαστικούς οργανισμούς για λειτουργικές δαπάνες γενικά», κατόπιν εγγραφής πίστωσης, στο πλαίσιο του εγκριθέντος και ισχύοντος ΜΠΔΣ.

Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων υπό τον Ειδικό Φορέα 1019-202-0000000.

9. Τις υπό στοιχεία 53542/Β5/14-5-2021 (ΑΔΑ: 93ΝΟ46Μ-ΤΛΗ-9ΦΙ) και 74459/Β5/23-6-2021 (ΑΔΑ: ΩΗ3646ΜΤΛΗ-ΒΛΦ) αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ύψος της εφάπαξ έκτακτης επιχορήγησης των θρησκευτικών φορέων, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ανά δικαιούχο, τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, τη διαδικασία και τον τρόπο χορήγησης, τις υποχρεώσεις των δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτημα για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 104 του ν. 4790/2021, ως ακολούθως.

Άρθρο 1

Ύψος της επιχορήγησης

Το συνολικό ύψος της εφάπαξ έκτακτης επιχορήγησης που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 104 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), καθορίζεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (4.500.000€) και καταβάλλεται εφάπαξ στους δικαιούχους θρησκευτικούς φορείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 2

Δικαιούχοι θρησκευτικοί φορείς της εφάπαξ έκτακτης επιχορήγησης

1. Δικαιούχοι θρησκευτικοί φορείς της εφάπαξ έκτακτης επιχορήγησης είναι:

α) Η Εκκλησία της Ελλάδος, η Εκκλησία της Κρήτης, οι Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκάνησου,

β) το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος (Κ.Ι.Σ.Ε.), γ) τα Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα (Ε.Ν.Π.) του άρθρου 12 ή του άρθρου 13 του ν. 4301/2014 (Α’ 223),

δ) τα Θρησκευτικά Νομικά Πρόσωπα (Θ.Ν.Π.) του άρθρου 3 και του άρθρου 13 του ν. 4301/2014 (Α’ 223), που διαθέτουν άδειες ευκτήριου οίκου,

ε) οι Διαχειριστικές Επιτροπές Μουσουλμανικής Περιουσίας (Δ.Ε.Μ.Π.) και οι Βακουφικές Επιτροπές Μουσουλμανικής Περιουσίας (Β.Ε.Μ.Π.) του ν. 3647/2008 (Α’ 37), όσον αφορά στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, που διαθέτουν άδειες τεμενών,

στ) οι Οργανισμοί Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Ρόδου και Κω, που διαθέτουν άδειες τεμενών και

ζ) οι θρησκευτικές κοινότητες που διαθέτουν άδειες ευκτήριου οίκου του α.ν. 1363/1938 (Α’305).

2. Δεν δικαιούνται την εφάπαξ έκτακτη επιχορήγηση τα Θ.Ν.Π. του άρθρου 13 του ν. 4301/2014, τα οποία είναι συνδεδεμένα με τα Ε.Ν.Π. του ιδίου άρθρου.

Άρθρο 3

Κριτήρια χορήγησης της επιχορήγησης

Ως κριτήρια για τη χορήγηση της έκτακτης επιχορήγησης του προηγούμενου άρθρου λαμβάνονται υπόψη ιδίως:

α) Ο αριθμός των αδειοδοτημένων χώρων λατρείας και ειδικότερα:

αα) ο αριθμός των ενοριακών ναών, της κατ’ άρθρο 3 του Συντάγματος, Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, για την Εκκλησία της Ελλάδος, την Εκκλησία της Κρήτης και τις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου,

αβ) ο αριθμός των αδειοδοτημένων συναγωγών για το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο (Κ.Ι.Σ.Ε.), όσον αφορά στις Ισραηλιτικές Κοινότητες,

αγ) ο αριθμός των αδειοδοτημένων ευκτήριων οίκων, για Ε.Ν.Π. και Θ.Ν.Π του ν. 4301/2014,

αδ) ο αριθμός των αδειοδοτημένων τεμενών για τις Δ.Ε.Μ.Π. και Β.Ε.Μ.Π. του ν. 3647/2008, όσον αφορά στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης,

αε) ο αριθμός των αδειοδοτημένων τεμενών, για τους Οργανισμούς Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Ρόδου και Κω,

αστ) ο αριθμός των αδειοδοτημένων ευκτήριων οίκων, για τις λοιπές θρησκευτικές κοινότητες.

β) Ο αριθμός των θρησκευτικών λειτουργών, όπως αυτός προκύπτει από τα σχετικά αρχεία που τηρούνται στην Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.).

γ) Το εν γένει φιλανθρωπικό έργο που επιτελούν οι δικαιούχοι θρησκευτικοί φορείς.

Άρθρο 4

Προϋποθέσεις χορήγησης της επιχορήγησης

Ως προϋποθέσεις για την χορήγηση της έκτακτης επιχορήγησης του άρθρου 1 ορίζονται:

1. α) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στο όνομα του δικαιούχου Ν.Π.Δ.Δ., όσον αφορά στην Εκκλησία της Ελλάδος, την Εκκλησία της Κρήτης, τις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου και το Κ.Ι.Σ.Ε.

β) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στο όνομα του Ε.Ν.Π. ή του Θ.Ν.Π. του ν. 4301/2014, των Δ.Ε.Μ.Π. και Β.Ε.Μ.Π. του ν. 3647/2008 και των Οργανισμών Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Ρόδου και Κω.

γ) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στο όνομα του αδειοδοτημένου ευκτήριου οίκου για τις λοιπές θρησκευτικές κοινότητες.

2. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στο όνομα των δικαιούχων της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να έχει εκδοθεί πριν τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Οι Ισραηλιτικές Κοινότητες, τα Ε.Ν.Π. και τα Θ.Ν.Π. του ν. 4301/2014, οι Δ.Ε.Μ.Π. και οι Β.Ε.Μ.Π. του ν. 3647/2008, οι Οργανισμοί Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Ρόδου και Κω, τα Ε.Ν.Π. και τα Θ.Ν.Π. του ν. 4301/2014 και οι λοιπές θρησκευτικές κοινότητες πρέπει να έχουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας συναγωγών, τεμενών, ευκτήριων οίκων, αντίστοιχα, η οποία να έχει εκδοθεί πριν τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Τραπεζικός λογαριασμός αποκλειστικά στο όνομα των δικαιούχων της παρ. 1 του άρθρου 2, ο οποίος να τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 5

Διαδικασία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικά

1. Οι δικαιούχοι που πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της παρούσας, οφείλουν να υποβάλουν στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αίτηση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παράταση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε λόγο, υπό την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 10 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).

2. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που απαιτείται να συνοδεύουν την αίτηση κατά την υποβολή της είναι τα καθοριζόμενα στην περ. Α του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 2/39549/0026/11-6-2015 (Β’1138) κοινής υπουργικής απόφασης και:

α) βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας για τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και την ημερομηνία έκδοσής του,

β) γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου με μορφή ΙΒΑΝ που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της τράπεζας ή από βεβαίωση της τράπεζας ότι δεν εκδίδεται βιβλιάριο. Ο αιτών φέρει την ευθύνη για την ορθή γνωστοποίηση των στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού ο οποίος είναι έγκυρος και ενεργός και του οποίου ο θρησκευτικός φορέας της παρ. 1 του άρθρου 2, είναι υποχρεωτικά αποκλειστικός δικαιούχος.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), με την οποία ο αιτών θρησκευτικός φορέας της παρ. 1 του άρθρου 2 θα δηλώνει ότι:

αα) δεν περιλαμβάνεται στο μητρώο φορέων γενικής κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής,

ββ) δεν υποχρεούται να υποβάλλει προϋπολογισμό ή απολογισμό στο Ελεγκτικό Συνέδριο και

γγ) αποδέχεται ανεπιφύλακτα το ποσό της εφάπαξ έκτακτης επιχορήγησης που προσδιορίζεται για αυτόν, σύμφωνα με τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τον τρόπο που ορίζουν τα άρθρα 3, 4 και 6 της παρούσας.

3. Δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε λόγο η συμπλήρωση των στοιχείων και των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση, μετά τη λήξη της προθεσμίας της παρ. 1.

Άρθρο 6

Διαδικασία προσδιορισμού του ποσού και τρόπος χορήγησης για κάθε δικαιούχο

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων προσδιορίζεται το ύψος του ποσού για κάθε δικαιούχο θρησκευτικό φορέα της παρ. 1 του άρθρου 2. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Διοίκησης του Υ.ΠΑΙ.Θ., η οποία προβαίνει σε έλεγχο των δικαιολογητικών και των στοιχείων που υπέβαλε με την αίτηση του προηγούμενου άρθρου κάθε αιτών/δικαιούχος λαμβάνοντας υπόψη και τα τηρούμενα στο αρχείο της στοιχεία. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: Την επωνυμία του θρησκευτικού φορέα της παρ. 1 του άρθρου 2, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ του δικαιούχου, το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης που αντιστοιχεί στο δικαιούχο και τα κριτήρια με τα οποία προσδιορίστηκε το ποσό αυτό.

2. Το ύψος του ποσού της έκτακτης επιχορήγησης για κάθε δικαιούχο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ.

3. Η απόφαση της παρ. 1 μπορεί να αφορά έναν ή περισσότερους δικαιούχους.

4. Μετά την έκδοση της απόφασης της παρ. 1, η Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης διαβιβάζει τα δικαιολογητικά στην οικεία Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής.

Άρθρο 7

Ακατάσχετο – υποχρεώσεις

1. Το ποσό της εφάπαξ έκτακτης επιχορήγησης που λαμβάνει ο κάθε δικαιούχος είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο και στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλη γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

2. Οι δικαιούχοι της εφάπαξ έκτακτης επιχορήγησης εξαιρούνται της υποχρέωσης εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 83 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

Άρθρο 8

Ειδικές διατάξεις

1. Η Εκκλησία της Ελλάδος, η Εκκλησίας της Κρήτης, οι Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου, το Κ.Ι.Σ.Ε. μπορούν να κατανείμουν το σύνολο ή μέρος του ποσού, που προσδιορίζει η απόφαση του άρθρου 6 της παρούσας, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συνδεδεμένα οργανωτικά με αυτά (νομικά πρόσωπα της εποπτείας τους ή ιδρυθέντα από τα ίδια ή μετά από εισήγησή τους), για να αντιμετωπίσουν τις έκτακτες ανάγκες τους λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και να ενισχύσουν το φιλανθρωπικό τους έργο.

2. Τα Ε.Ν.Π. του άρθρου 13 του ν. 4301/2014 μπορούν να κατανείμουν το σύνολο ή μέρος του ποσού, που προσδιορίζει η απόφαση του άρθρου 6 της παρούσας, στα Θ.Ν.Π. που είναι συνδεδεμένα σε αυτά και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συνδεδεμένα οργανωτικά με αυτά, για να αντιμετωπίσουν τις έκτακτες ανάγκες τους λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και να ενισχύσουν το φιλανθρωπικό τους έργο.

Άρθρο 9

Λοιπές διατάξεις

1. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς λαμβάνουν τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων των υποκειμένων, σε όλες τις επεξεργασίες που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης. Τα δεδομένα που συγκεντρώνει η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επεξεργασίας των αιτήσεων χορήγησης του ποσού της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

2. Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα πιστώσεων που θα προ-κύψουν από την εφαρμογή της διαδικασίας των προηγούμενων παραγράφων, μετά την 30/11/2021 μεταφέρονται, μετά από σχετική εισήγηση του διατάκτη, στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 59 του ν. 4270/2014.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός   Παιδείας και

ΟικονομικώνΘρησκευμάτων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ