1088/24.5.2022
4η τροποποίηση της υπ’ αρ. 24944/2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (Β’ 3066), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 927/31-03-2018 (Β’ 1116), 1226/ 10-04-2019 (Β’ 1426) και 3299/16-12-2021 (Β’ 5985) όμοιες αποφάσεις

 

(ΦΕΚ Β’ 2713/01.06.2022)

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕL 156/16-6-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265) και ιδίως τα άρθρα 62, 63 και 65 αυτού.

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα, (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.» (Α’ 61) και ειδικότερα τις παρ. 19 και 20 του άρθρου 65.

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133) και ειδικότερα το άρθρο 13.

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006.

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/ 2005 του Συμβουλίου.

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 352/78, (ΕΚ) 165/94, (ΕΚ) 2799/98, (ΕΚ) υπ’ αρ. 814/2000, (ΕΚ) υπ’ αρ. 1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου.

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/2220 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 και 2022 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 1305/2013, (ΕΕ) 1306/2013 και (ΕΕ) 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους τα έτη 2021 και 2022 και του κανονισμού (EE) 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή αυτής της στήριξης τα έτη 2021 και 2022.

9. Το Π.Δ.97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

10. Το Π.Δ.40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100).

11. Το Π.Δ.56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 142).

12. Το Π.Δ.8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).

13. Την υπ’ αρ. 51875/07-05-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

14. Την υπ’ αρ. 6309/09-09-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γεώργιο Στύλιο» (Β’ 4190).

15. Την υπ’ αρ. 4760/23-06-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΥΟΔΔ 483).

16. Την υπ’ αρ. 849/26-04-2022 απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ορισμός Ομάδων Τοπικής δράσης ως Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων του ΠΑΑ 2014 2020 και εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε αυτές» (Β’ 2169).

17. Την υπό στοιχεία C (2015) 9170 final/11-12-2015 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 24944/20.9.2016 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (Β’ 3066), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 927/21.3.2018 (Β’ 1116), 1226/10-04-2019 (Β’ 1426) και 3299/16-12-2021 (Β’ 5985) όμοιες αποφάσεις, ως κατωτέρω:

Η περίπτωση ζ) της παραγράφου 2 του άρθρου 3, αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ) Μονάδα Τοπικής Ανάπτυξης
Η Μονάδα Τοπικής Ανάπτυξης μεριμνά για την έκδοση του θεσμικού πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου Μ19 του ΠΑΑ 2014-2020, κατόπιν σύμφωνης γνώμης ή/και σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ.
Α. Αποτελεί τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για τις παρακάτω υπομέτρα/δράσεις του ΠΑΑ 2014 2020:
Δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο μέτρων του Άξονα 3 και Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007 2013.
Υπομέτρο 19.1 Στήριξη για την προετοιμασία στρατηγικής της τοπικής ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020:
Υπομέτρο 19.3 Προετοιμασία και υλοποίηση των δραστηριοτήτων συνεργασίας της ομάδας τοπικής δράσης.
Στο πλαίσιο αυτό ασκεί τα παρακάτω καθήκοντα:
αα) Εφαρμόζει τις διαδικασίες διαχείρισης αιτήσεων
στήριξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και το θεσμικό πλαίσιο και συγκεκριμένα:
i. εξετάζει και διεκπεραιώνει τυχόν αιτήσεις ανάκλησης αιτήσεων στήριξης και διορθώσεις προφανών λαθών σε αυτές·
ii. μεριμνά για τις απαραίτητες καταχωρήσεις στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης·
iii. εξετάζει και διεκπεραιώνει τα αιτήματα τροποποίησης ενταγμένων πράξεων.
ββ) Εφαρμόζει τις διαδικασίες διαχείρισης αιτήσεων πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και το θεσμικό πλαίσιο και συγκεκριμένα:
i. πραγματοποιεί τους διοικητικούς ελέγχους επί των αιτήσεων πληρωμής και προβαίνει στην εκκαθάρισή τους·
ii. εξετάζει και διεκπεραιώνει τυχόν αιτήσεις ανάκλησης αιτήσεων πληρωμής και διορθώσεις προφανών λαθών σε αυτές·
iii. ελέγχει την ολοκλήρωση των πράξεων και εκδίδει τις Βεβαιώσεις Ολοκλήρωσης.
γγ) Ενημερώνει τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και ΟΠΣΑΑ της ΕΥΔ ΠΑΑ σχετικά με τις εκτιμήσεις των δαπανών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια βάση.
δδ) Μεριμνά για την αποτύπωση των προβλεπόμενων διαδικασιών στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων σε συνεργασία με τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και ΟΠΣΑΑ.
εε) Παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποίησης των πράξεων και τηρεί πλήρη φάκελο αυτών.
στστ) Παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται στο πλαίσιο της παρακολούθησης καθώς των ελέγχων στα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά όργανα.
Β. Είναι υπεύθυνη για την έκδοση του θεσμικού πλαισίου, το συντονισμό και την παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και του θεσμικού πλαισίου για το μέτρο Μ19 του ΠΑΑ 2014 2020 «Στήριξη της τοπικής ανάπτυξης LEADER (ΤΑΠΤΚ)», με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στο σημείο Α ανωτέρω.
Γ. Είναι υπεύθυνη για το συντονισμό και την παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και του θεσμικού πλαισίου για το υπομέτρο Μ4.2 «Επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων».
Δ. Παρέχει στην ΕΥΔ ΠΑΑ τα απαιτούμενα στοιχεία για την πορεία των μέτρων της παραγράφου Β (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ανειλημμένων υποχρεώσεων) για τα οποία έχει εκχωρηθεί η διαχείριση και εφαρμογή τους σε άλλους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ).
Για το σκοπό αυτό παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των Τοπικών Προγραμμάτων διοικητικά ή και επιτόπια στις Ε.Υ.Δ. (Ε.Π.) Περιφερειών και στις Ο.Τ.Δ στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και της εκχώρησης αρμοδιοτήτων της Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α. 2014 2020 στις Ε.Υ.Δ. (Ε.Π.) Περιφερειών και Ο.Τ.Δ. Επίσης παρέχει τη συνδρομή της σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που οι παραπάνω ΕΦΔ υποβάλουν σχετικό αιτιολογημένο αίτημα σε αυτή.
Ε. Σε περιπτώσεις όπου δυνητικός/δικαιούχος είναι η ίδια η Περιφέρεια και ταυτόχρονα είναι μέλος της ΕΔΠ, είτε του Δ.Σ., είτε μέτοχος του εταιρικού σχήματος που έχει συστήσει την ΟΤΔ, είναι αρμόδια για τα ακόλουθα:
i. το διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων στήριξης και την έκδοση πίνακα κατάταξης,
ii. την έκδοση απόφασης ένταξης/χρηματοδότησης/ τροποποίησης και ανάκληση αυτής,
iii. την έγκριση τροποποίησης νομικών δεσμεύσεων,
iv. τον έλεγχο των σταδίων εξέλιξης δημοσίων συμβάσεων (προέγκριση διακήρυξης, προέγκριση σύμβασης, έλεγχος Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), παρατάσεις χρονοδιαγραμμάτων),
v. το διοικητικό ελέγχο/επιτόπια επιθεώρηση, αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών και κυρώσεων,
vi. την ολοκλήρωση των πράξεων,
vii. την τελική τροποποίηση των Τοπικών Προγραμμάτων των Ο.Τ.Δ. και την παραλαβή τους.
ΣΤ. Εκδίδει απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης για το υπομέτρο 19.2 με την οποία εγκρίνεται η καταβολή των ενισχύσεων σε δικαιούχους σύμφωνα με τη διαδικασία Ι.6.4 του Σ.Δ.Ε.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 24944/20.9.2016 απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (Β’ 3066), όπως τροποποιήθηκε, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 927/21.3.2018 (Β’ 1116) και 1226/10-04-2019 (Β’ 1426) όμοιες αποφάσεις.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Μαΐου 2022

Οι Υφυπουργοί

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ