Δ.ΟΡΓ.Α 1075847 ΕΞ 12-06-2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», ως προς την ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ κλάδων αυτής, καθώς και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ μεταξύ των Υπηρεσιών αυτής

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1075847 ΕΞ 2023

(ΦΕΚ Β’ 4012/23-06-2023)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α’«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 2, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, του άρθρου 7, των περ. α’, η’ και θ’ της παρ. 2 του άρθρου 9, της παρ. 1, της περ. α’ της παρ. 2, των υποπερ. γγ’, εε’και στστ’ της περ. θ’ της παρ. 4, και της παρ. 5 του άρθρου 14, του άρθρου 24, καθώς και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού,
β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», σε συνδυασμό με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016 και της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τις κατωτέρω αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), υπό στοιχεία:
α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738) και ειδικότερα το άρθρο 66 αυτής.
β) Δ.ΟΡΓ.Α 1050717 ΕΞ 12-4-2023 «Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ των υπηρεσιών αυτής» (Β’ 2708).

3. Το υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1059486 ΕΞ 2023/5.5.2023 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της ΑΑΔΕ, καθώς και την υπό στοιχεία Δ.Ο.Δ. Α.Α.Δ.Ε. Δ 1135764 ΕΞ 2022/19-12-2022 (Α.Δ.Α. ΨΙΘΛ46ΜΠ3Ζ-2ΤΣ) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, περί ανάληψης υποχρέωσης.

4. Την υπ’ αρ. 69488/20-05-2022 «Ανανέωση θητείας ενός μέλους και διορισμός τεσσάρων μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 424).

5. Την από 30-05-2023 συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κατά την οποία παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του, σύμφωνα τις διατάξεις των περ. α’, η’ και θ’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4389/2016 (αριθ. 35/31-052023 έγγραφο του Προέδρου του Σ.Δ.).

6. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

7. Την ανάγκη α) μεταφοράς συνολικά πεντακοσίων (500) κενών οργανικών θέσεων (ο.θ.) μόνιμου προσωπικού από τον κλάδο ΔΕ Εφοριακών, ειδικότητας Εφοριακών στους εξής κλάδους και ειδικότητες: αα) ΠΕ Εφοριακών, ειδικότητας Εφοριακών, εκατό (100) ο.θ, αβ) ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού, τριάντα πέντε (35) ο.θ. και αγ) ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, ειδικότητας Διοικητικού Λογιστικού, τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ο.θ., καθώς και β) επικαιροποίησης της υφιστάμενης κατανομής των οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ μεταξύ των Υπηρεσιών αυτής, προκειμένου να προσαρμοστούν στις ως άνω μεταβολές.

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δύναται να προκληθεί επιπλέον δαπάνη, η οποία θα αντιμετωπιστεί εντός των ορίων του Τακτικού Προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ τρέχοντος και επόμενων ετών, στο πλαίσιο του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.), σε βάρος των ΑΛΕ της Μείζονος Κατηγορίας 21 «Παροχές σε Εργαζομένους» του Προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα 1023-801-0000000 της ΑΑΔΕ.

αποφασίζουμε:

Α.1. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738) απόφαση, ως εξής:
α) Μεταφέρουμε πεντακόσιες (500) κενές οργανικές θέσεις (ο.θ.) μόνιμου προσωπικού, από τον κλάδο ΔΕ Εφοριακών, ειδικότητας Εφοριακών στους κατωτέρω κλάδους και ειδικότητες, ως εξής:
αα) ΠΕ Εφοριακών, ειδικότητας Εφοριακών, εκατό (100) ο.θ,
αβ) ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού, τριάντα πέντε (35) ο.θ. και
αγ) ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, ειδικότητας Διοικητικού Λογιστικού, τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ο.θ..
β) Αντικαθιστούμε, ύστερα από τα οριζόμενα στην περ. α’, στον Πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 66 «Κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα» αυτής, τις περ. με α/α 1 και 3, της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και τις περ. με α/α 1 και 4, της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), καθώς και το σύνολο των ως άνω κατηγοριών.

2. Ύστερα από τα ανωτέρω, διαμορφώνουμε τις ως άνω περιπτώσεις του Πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 66 του Μέρους Β’«Προσωπικό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» αυτής, ως εξής:

Β.1. Καθορίζουμε δεκατέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι τρεις (14.923) οργανικές θέσεις προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων, των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή αυτής και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις, καθώς και εκατόν ενενήντα τέσσερις (194) θέσεις, επιπλέον, που παραμένουν αδιάθετες για μελλοντική κατανομή σε Υπηρεσίες της Αρχής, ως εξής:

Βλέπε συνημμένο αρχείο

3. Οι δύο (2) θέσεις Δικηγόρου με έμμισθη εντολή καθορίζονται:
α) μία (1) στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΔΙ.Δ.Δ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) και
β) μία (1) στο Γραφείο του Διοικητή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. β’ του άρθρου 68 της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

4. Οι ειδικότητες των κλάδων των οργανικών θέσεων προσωπικού των ως άνω Πινάκων είναι οι κατωτέρω:
α) Ειδικότητες ομώνυμες με τον κλάδο, για τους εξής κλάδους και κατηγορίες:
Εφοριακών (ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ), Τελωνειακών (ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ) πλην των ειδικοτήτων που αναφέρονται στην κατανομή της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, Δημοσιονομικών (ΠΕ-ΤΕ), ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, Μεταφραστών Διερμηνέων (ΠΕ ΔΕ), ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Χημικών, Διοικητικού Λογιστικού (ΤΕ ΔΕ), ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων, ΔΕ Γραφικών Τεχνών, ΔΕ Οδηγών, ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων και ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων.
β) ΠΕ Πληροφορικής, ειδικότητα «software hardware», ΤΕ Πληροφορικής ειδικότητα «software ή hardware» και ΔΕ Πληροφορικής, ειδικότητα «Προσωπικού Η/Υ».
γ) Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, ειδικότητες, όπως αναφέρονται στις ειδικότερες περιπτώσεις των Υπηρεσιών των ως άνω πινάκων, στις οποίες αυτές καθορίζονται.
δ) ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών, ΤΕ Τεχνολόγων, ΔΕ Τεχνικού και ΔΕ Τεχνικών, ειδικότητες, όπως αναφέρονται στις ειδικότερες περιπτώσεις των Υπηρεσιών των ως άνω Πινάκων, στις οποίες αυτές καθορίζονται.
ε) ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, ειδικότητα «Γεωπονίας».
στ) ΥΕ Επιμελητών Κλητήρων, ειδικότητα «Επιμελητών».
ζ) ΥΕ Φυλάκων, ειδικότητα «Φυλάκων Νυχτοφυλάκων».
η) Ο κλάδος ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών δεν έχει ειδικότητα.

Γ.1. α) Οι οργανικές θέσεις των Δ.Ο.Υ. των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης ισχύουν από δημοσιεύσεως της παρούσας, πλην των οργανικών θέσεων του κλάδου Εφοριακών, ομώνυμης ειδικότητας, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, η ημερομηνία ισχύος των οποίων, θα καθορισθεί με νεότερη απόφαση.
β) Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από της δημοσιεύσεως της παρούσας απόφασης μέχρι την ημερομηνία ισχύος των οργανικών θέσεων του κλάδου Εφοριακών, ομώνυμης ειδικότητας, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, των Δ.Ο.Υ. των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, εξακολουθούν να ισχύουν οι οργανικές θέσεις του ανωτέρω κλάδου/ειδικότητας, κατά κατηγορία, όπως καθορίζονται με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14.01.2022 (Β’ 142) απόφαση.
2.α) Οι οργανικές θέσεις της Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου ισχύουν από την ημερομηνία συγχώνευσης της Δ.Ο.Υ. Άργους σε αυτήν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1111823 ΕΞ 2021/14.12.2021 (Β’ 6044) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1112416 ΕΞ2022 (Β’ 5716) όμοια.
β) Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από της δημοσιεύσεως της παρούσας απόφασης μέχρι την ημερομηνία συγχώνευσης της Δ.Ο.Υ. Άργους στη Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου εξακολουθούν να ισχύουν για τις ως άνω Δ.Ο.Υ. οι οργανικές θέσεις, όπως καθορίζονται με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14.01.2022 (Β’ 142) απόφαση, με την προσθήκη στη Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου μίας (1) θέσης του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ομώνυμης ειδικότητας και δύο (2) θέσεων του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, ομώνυμης ειδικότητας.

Δ. Η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1050717 ΕΞ 12-4-2023 (Β’ 2708) απόφαση παύει να ισχύει, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται ειδικότερα στις επιμέρους διατάξεις της παρούσας.

Ε. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 (Β’ 4738) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

ΣΤ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2023

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ