107168/14-11-2023
Προϊόντα για τα οποία προβλέπεται η δυνατότητα επισήμανσης περί συμμετοχής στην πρωτοβουλία «Μόνιμη μείωση τιμής» και καθορισμός της διαδικασίας αποστολής και διαχείρισης των εγγράφων δεσμεύσεων, της διαδικασίας επιβολής των κυρώσεων και άλλων λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 5055/2023 (Α’ 161) – Τροποποίηση της υπ’ αρ. 92568/10-10-2023 (Β’ 5927) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης.

 

(ΦΕΚ Β 6554/16.11.2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

1.1 Του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),

1.2 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

1.3 του ν. 5055/2023 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2121 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και επείγουσες διατάξεις για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς» (Α’ 161) και ιδίως του άρθρου 16 αυτού,

1.4 του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

1.5 του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

1.6 Του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετο-νομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετο-νομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

1.7 Του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

1.8 Την υπ’ αρ. 92568/10-10-2023 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Προϊόντα για τα οποία προβλέπεται η δυνατότητα επισήμανσης περί συμμετοχής στην πρωτοβουλία “Μόνιμη μείωση τιμής” και καθορισμός της διαδικασίας αποστολής και διαχείρισης των εγγράφων δεσμεύσεων, της διαδικασίας επιβολής των κυρώσεων και άλλων λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 5055/2023 (Α’ 161)».

2 Την ανάγκη για την ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας καταναλωτικών αγαθών για την προστασία της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτικού κοινού στο πλαίσιο της οξείας πληθωριστικής κρίσης που προκλήθηκε από το συνδυασμό της γεωπολιτικής κρίσης της στρατιωτικής εισβολής της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία και της υγειονομικής κρίσης της πανδημίας της νόσου COVID-19.

3 Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 92449/ 10-10-2023 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης, από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκα-λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 92568/10-10-2023 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης «Προϊόντα για τα οποία προβλέπεται η δυνατότητα επισήμανσης περί συμμετοχής στην πρωτοβουλία “Μόνιμη μείωση τιμής” και καθορισμός της διαδικασίας αποστολής και διαχείρισης των εγγράφων δεσμεύσεων, της διαδικασίας επιβολής των κυρώσεων και άλλων λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 5055/2023 (Α’ 161)», και ειδικότερα:
α) του άρθρου 1 στο οποίο εξειδικεύονται περαιτέρω οι κατηγορίες των προϊόντων για τα οποία προβλέπεται η δυνατότητα επισήμανσης περί συμμετοχής στην πρωτοβουλία “Μόνιμη μείωση τιμής’) προκειμένου σε αυτά να περιλαμβάνονται μόνο προϊόντα που είναι βασικά για την αξιοπρεπή διαβίωση του καταναλωτή ή που παρουσιάζουν σταθερά υψηλή ζήτηση,
β) την προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 2,
γ) την προσθήκη παρ. 2α και 4 στο άρθρο 3,
δ) την τροποποίηση του άρθρου 4 σχετικά με τη συμπερίληψη στο πεδίο εφαρμογής του των κυρώσεων της παρούσας απόφασης, και η απόφαση διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 1

Προϊόντα για τα οποία προβλέπεται η δυνατότητα επισήμανσης περί συμμετοχής στην πρωτοβουλία «Μόνιμη μείωση τιμής»

Οι επιχειρήσεις παραγωγής ή χονδρικής εμπορίας καταναλωτικών προϊόντων δύνανται να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «Μόνιμη Μείωση Τιμής» εφόσον αποστείλουν, μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2023, έγγραφη δέσμευση προς το Υπουργείο Ανάπτυξης που περιλαμβάνει τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 5055/2023, για προϊόντα που παράγουν ή εμπορεύονται και επιθυμούν να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, εφόσον τα προϊόντα αυτά είναι βασικά για την αξιοπρεπή διαβίωση του καταναλωτή ή παρουσιάζουν σταθερά υψηλή ζήτηση.

Άρθρο 2

Διαδικασία αποστολής και διαχείρισης των εγγράφων δεσμεύσεων

1. Οι έγγραφες δεσμεύσεις του άρθρου 1 απο-στέλλονται, από τις επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 5055/2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση reduced-price-pledge@mindev.gov.gr, μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2023.

2. Οι έγγραφες δεσμεύσεις του άρθρου 1 κοινοποιούνται στις αντισυμβαλλόμενες επιχειρήσεις (υπεραγορές ή και άλλες επιχειρήσεις) και περιλαμβάνουν:

α) Τον μοναδικό κωδικό («barcode»), την επωνυμία, το είδος και το περιεχόμενο του προϊόντος, εκφρασμένου σε κατάλληλη μονάδα μέτρησης,

β) τις αντισυμβαλλόμενες επιχειρήσεις,

γ) δέσμευση για τη μείωση της τιμής πώλησης στις επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων και άλλων προϊόντων που ασκούν δραστηριότητες λιανικής πώλησης («super markets»), των οποίων ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) ευρώ, βάσει των οικονομικών καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαχειριστικής περιόδου, σε σχέση με αυτήν της τελευταίας προμήθειας, μέχρι τη 19η Σεπτεμβρίου 2023, εξαιρουμένων των προωθητικών ενεργειών, κατά τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%), για τους επόμενους έξι (6) μήνες από τον χρόνο της αποστολής της έγγραφης δέσμευσης,

δ) την τελευταία τιμή πώλησης προς κάθε αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση μέχρι και τη 19η Σεπτεμβρίου 2023 καθώς και τη νέα τιμή πώλησης.

3. Τα προϊόντα για τα οποία λαμβάνονται έγγραφες δεσμεύσεις δημοσιεύονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης με κάθε πρόσφορο μέσο, εντός (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της έγγραφης δέσμευσης.

4. Επιτρέπεται στις επιχειρήσεις που έχουν νόμιμα υποβάλλει την έγγραφη δέσμευση της παρ. 1 να διαφημίζουν στο καταναλωτικό κοινό την ενέργειά τους αυτή, στο μέτρο που τηρούν την ως άνω δέσμευση.

5. Οι δεσμεύσεις του άρθρου 1 αποστέλλονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης σύμφωνα με τον Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ.

Άρθρο 3

Επισήμανση – Ειδικό σήμα

1. Οι επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων και άλλων προϊόντων που ασκούν δραστηριότητες λιανικής πώλησης («super markets»), των οποίων ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) ευρώ, βάσει των οικονομικών καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης, από την έναρξη ισχύος του ν. 5055/2023, διαχειριστικής περιόδου, εφόσον τους κοινοποιηθεί έγγραφη δέσμευση από τους υπόχρεους της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 5055/2023, τοποθετούν στον άμεσο χώρο (π.χ. ράφι) των διατιθέμενων προϊόντων ειδικό σήμα με τις προδιαγραφές της παρ. 2.

2. Το ειδικό σήμα φέρει τις επισημάνσεις και τα χρώματα που παρουσιάζονται στο υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι. Το ειδικό σήμα έχει διαστάσεις 13 επί 16 εκατοστά του μέτρου (cm), είναι πλαστικοποιημένο και τοποθετείται κάθετα στην όψη του χώρου διάθεσης των προϊόντων.

2α. Στα καταστήματα με εμβαδόν χώρου πωλήσεων μικρότερο από 500 τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.), καθώς και σε όλα τα κλειστά ψυγεία το ειδικό σήμα της παρ. 2 τοποθετείται κάθετα στην όψη του χώρου διάθεσης των προϊόντων και έχει διαστάσεις 8 επί 8 εκατοστά του μέτρου (cm).

3. Οι επιχειρήσεις της παρ. 1 τοποθετούν το ειδικό σήμα το αργότερο εντός είκοσι πέντε (25) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτές των εγγράφων δεσμεύσεων του άρθρου 2.

4. Η παράβαση της παρ. 1 τιμωρείται με πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ανά κατάστημα και ανά κωδικό προϊόντος.

Άρθρο 4

Επιβολή κυρώσεων

Οι κυρώσεις της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 5055/2023, και της παρούσας, επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από εισήγηση του Διοικητή της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (Δ.Ι.Μ.Ε.Α.).

Άρθρο 5

Δικαστική προστασία

Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου χωρεί προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, εντός της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 2717/1999 (Α’ 97) περί Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Άρθρο 6

Είσπραξη προστίμων

Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις εισπράττονται σύμφωνα με τον ν. 4978/2022 (Α’ 190) περί Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και αποδίδονται στον κρατικό προϋπολογισμό (ΚΑΕ 1560989001).

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.