106312/10.11.2022
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6457/27.01.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός διαδικασίας τήρησης, διαχείρισης και ελέγχου του Μητρώου Επιμελητών και της διαδικασίας υλοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής της Δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς» (Β’ 205)

Αριθμ. 106312/2022

(ΦΕΚ Β’ 5826/16-11-2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – METANΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του Μέρους Ε’ του ν. 4837/2021 «Δράση Νταντάδες της Γειτονιάς – Σήμα Διαφορετικότητας Διατάξεις Αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας» και ιδίως των άρθρων 40 έως 46 (Α’ 178).

2. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

3. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

4. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

5. Του ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» (Α’ 104).

6. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

7. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

8. Του ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων «για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (Α’ 265).

9. Του Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α’ 119).

10. Του Π.Δ.84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

11. Του Π.Δ.4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4).

12. Του Π.Δ.3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 3).

13. Του Π.Δ.29/1998 περί σύστασης Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Τεχνολογίας Α.Ε.» (Α’ 34), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.308/2001 (Α’ 209), το Π.Δ.145/2003 (Α’ 121), τον ν. 2919/2001 (Α’ 128), τον ν. 3438/2006 (Α’ 33), τον ν. 4115/2013 (Α’ 24) και την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4452/2017 (Α’ 17) και όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την απόφαση της από 08/03/2018 Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (Πρακτικό 39) και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ, την 23/04/2018, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1372691, σύμφωνα με την από 24/04/2018 και με αρ. 1154739 Ανακοίνωση Καταχώρησης του ΕΒΕΑ, εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το Π.Δ.81/2019 (Α’ 119), μετονομάζεται σε «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΕΔΥΤΕ Α.Ε.».

14. Του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της «Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.», που δημοσιεύθηκε αρχικά στο Α.Ε. Ε.Π.Ε. 1241/1985.

15. Του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

16. Του Π.Δ.6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5).

17. Του Π.Δ.2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

18. Του Π.Δ.134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» (Α’ 168).

19. Του Π.Δ.141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180), σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του Π.Δ.84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) και το άρθρο 1 του Π.Δ.40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100).

20. Του Π.Δ.40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

21. Του Π.Δ.106/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 255).

22. Του Π.Δ.5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

23. Της υπό στοιχεία Υ6/9-7-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

24. Της υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607) όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ9/12.05.2022 απόφαση του Πρωθυπουργού (Β’ 2357).

25. Της υπό στοιχεία 202931/16.04.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μαρία Συρεγγέλα» (Β’ 1580).

26. Της υπό στοιχεία 51875/07-05-2021 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867)

27. Της υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020/25-02-2020 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

28. Της υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23-10-2019 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

29. Της υπό στοιχεία 38428 ΕΞ 29.10.2021 υπουργικής απόφασης «Κανόνες για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών» (Β’ 5231).

30. Της υπό στοιχεία 53684/EΥΘΥ460/18-5-2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4314/2014» (Β’ 948).

31. Της υπό στοιχεία C (2014)/10128 final/17.12.2014 απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 20142020» (Κωδικός CCI 2014GR05M9OP001).

32. Των υπ’ αρ. 1303/2013 και 1304/2013 Κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου.

33. Της υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (Β’ 5968) αντικατάσταση της υπό στοιχεία 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (Β’ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».

34. Της υπό στοιχεία 126829/EΥΘΥ1217/8.12.2015 απόφασης «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014».

35. Της υπ’ αρ. 61665/11-06-2019 εγκυκλίου της ΕΥΘΥ «Οδηγίες για τη δήλωση άμεσων δαπανών προσωπικού σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του ΕΣΠΑ 20142020, σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΥΠΑΣΥΔ».

36. Του εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» της 36η Επιτροπής Παρακολούθησης όπως εγκρίθηκε στις 19/06/2020 (υπ’ αρ. απόφασης 3019/19.06.2020, ΑΔΑ: 9Ν5Δ46ΜΤΛΡ-Α38).

37. Της υπ’ αρ. 127132/23-11-2021/ΑΔΑ: ΩΗ-Ο846ΜΤΛΡ-ΘΟ5 (ΑΝΑΔ50) πρόσκλησης «Πιλοτική εφαρμογή της δράσης “Νταντάδες της γειτονιάς”» της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» για την υποβολή προτάσεων πράξεων προς την Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων/Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

38. Της υπ’ αρ. 6457/27.01.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου και Επικρατείας (Β’ 205).

39. Της υπ’ αρ. 95625/2022 εισήγησης της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.

40. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Η υπ’ αρ. 6457/27.01.2022 (Β’ 205) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου και Επικρατείας τροποποιείται ως εξής:

1. Η περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. Πρόσφατα (εντός τελευταίου εξαμήνου) πιστοποιητικά ή γνωματεύσεις ιατρών από δημόσια δομή υγείας, ειδικότητας ψυχιάτρου, για την καλή ψυχική του υγεία, δερματολόγου για τον έλεγχο μεταδοτικών δερματικών ασθενειών και παθολόγου ή ιατρού γενικής ιατρικής για τον έλεγχο αερογενώς μεταδιδόμενων νοσημάτων.»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η πιλοτική εφαρμογή της Δράσης θα διαρκέσει μέχρι την 31.07.2023».

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Εσωτερικών
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ