105935/29.9.2021
Τροποποίηση των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020

(ΦΕΚ Β’ 4588/05.10.2021)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (Α’ 98).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133).

3. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265), όπως ισχύει και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 33 αυτού.

4. Το Π.Δ.147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

5. Το Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

6. Το Π.Δ.83/2019 «Διορισμός αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών» (Α’ 121).

7. Την υπ’ αρ. 51875/07-05-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

8. Την υπό στοιχεία 112012/ΕΥΘΥ 1046/2.11.2015 (Β’ 2473) απόφαση του Υπουργού για την Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15 και του άρθρου 42 του ν. 4314/2014, όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.

9. Την υπό στοιχεία C(2014) 10162/18-12-2014 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ, περί έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Την υπ’ αρ. 25305/01-03-2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία και Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Β’ 893).

11. Την υπό στοιχεία C(2021) 4441/14-06-2021 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση της αναθεώρησης του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και τη συνακόλουθη τροποποίηση των Χρηματοδοτικών Πινάκων.

12. Το υπ’ αρ. 4828/15-09-2021 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, περί αιτήματος αύξησης ποσοστού υπερδέσμευσης πόρων του ΕΠΑνΕΚ.

13. Το υπ’ αρ. 103311/22-09-2021 ενημερωτικό σημείωμα της ΕΥΣΕ προς τον ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

14. Την υπ’ αρ. 103461 23-09-2021 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ προς τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Εισήγηση τροποποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

15. Την ανάγκη της απρόσκοπτης συνέχισης του προγραμματισμού της υλοποίησης του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.

16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπουργικής απόφασης του σημείου 10 του σκεπτικού της παρούσης, με την τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ 2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ως ακολούθως:
Άξονας
Τίτλος άξονα
Ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό εντάξεων επί της συνολικής χρηματοδότησης
05
Τεχνική συνδρομή ΕΤΠΑ
122,81%

Η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων του ΕΠ δεν μπορεί να υπερβεί το 169,57% της συνολικής χρηματοδότησης του προγράμματος.

Η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ θα πρέπει να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη σταδιακή μείωση της υπερδέσμευσης.

Σε κάθε περίπτωση, η παραμένουσα κατά την ολοκλήρωση των ΕΠ υπερδέσμευση θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ