105840/Α2/31.08.2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 30746/ΓΔ8/17.03.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα “Ψηφιακή Μέριμνα”» (Β’1046).

 

(ΦΕΚ Β 4025/1.9.2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 63) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’133).

2. Το άρθρο 151 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελ-ληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254).

3. Το άρθρο 24 του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (Α’ 251).

4. Το άρθρο 32 του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013» (Α’ 267).

5. Τον ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (Α’ 245).

6. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’184), και ιδίως το Κεφάλαιο ΣΤ’ και τα άρθρα 84-89.

7. Τον ν. 4813/2021 «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022- 2025» (Α’ 111).

8. Το άρθρο 41 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (ν. 4129/2013, Α’ 52).

9. Τον ν. 4174/2013 Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170).

10. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

11. Το άρθρο 37 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94).

12. Το άρθρο 115 του ν. 4483/2017 (Α’ 107) όσον αφορά στη δημιουργία Μητρώου Πολιτών.

13. Το άρθρο 11 του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» (Α’ 139).

14. Το άρθρο 207 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’70).

15. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

16. Το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα Ζητήματα» (Α’ 134).

17. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119).

18. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

19. Την παρ. 1 του άρθρου 14 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (A’ 76) και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου τριακοστού τέταρτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (A’ 83), όπως ισχύει, ως προς τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων φορέων αυτού.

20. Τον ν. 4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (Α’ 127).

21. Το άρθρο 16 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’133).

22. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

23. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

24. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

25. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

26. Το άρθρο 2 του π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 3).

27. Την υπ’ αρ. 134453/23-12-2015 (Β’ 2857) κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ 46274/26-9-2014 (Β’ 2573)».

28. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’2902).

29. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23.10.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

30. Την υπ’αριθμ. 51875/7.5.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

31. Την υπ’ αρ. 20293/16.04.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μαρία Συρεγγέλα» (Β’ 1580).

32. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δό-μνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053).

33. Την υπό στοιχεία 122221 ΕΞ 2019/31.10.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διάθεση βασικών στοιχείων Μητρώου Πολιτών από τα δεδομένα του πληροφοριακού συστήματος “Μητρώο Πολιτών” του Υπουργείου Εσωτερικών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης» (Β’ 4058).

34. Την υπό στοιχεία 13981 ΕΞ 2020/25.2.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

35. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

36. Το καταστατικό της μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας ”Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.”, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 33864 ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας “Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.” και κωδικοποίηση αυτού» (Β’ 5386).

37. Την από 1.11.2019 Πολιτική Ορθής Χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

38. Την υπ’ αρ. 55/04-01-2021 (ΑΔΑ 97ΩΛ46ΜΤΛΡ-ΝΟΔ) απόφαση ένταξης στη ΣΑΕ 047 του εθνικού σκέλους του Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

2020, του έργου με κωδικό 2020ΣΕ04700058 και τίτλο «Υπηρεσίες Υποστήριξης της Δράσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Ψηφιακή Μέριμνα», βάσει του ν. 4763/2020 (Α’ 254)».

39. Την υπ’ αρ. 2115/12-02-2021 (ΑΔΑ Ψ3ΣΡ46ΜΤΛΡ-ΓΕΖ) απόφαση ένταξης στη ΣΑΤΑ 047 του εθνικού σκέλους του Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

2021, του έργου με κωδικό 2021ΣΑΤΑ04700000 και τίτλο «Δράση του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Ψηφιακή Μέριμνα», βάσει του ν. 4763/2020 (Α’ 254)».

40. Την υπ’ αρ. 17642/10-02-2021 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2022-2024 (ΑΔΑ: 64ΦΖ46ΜΤΛΡ-ΜΧ9),την ορθή επανάληψη αυτής υπ’ αριθμ. πρωτ. 17642/10-02-2021 καθώς και την υπ’ αριθμ. 82119/21-07-2021 (ΑΔΑ: 6Ζ5Μ46ΜΤΛΡ-903) 1η τροποποίηση αυτής.

41. Την υπό στοιχεία 1Φ.1/Γ/514/69711/Β1/4-8-2021 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της ΓΔΟΥ του ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

42. Την υπό στοιχεία 130746/ΓΔ8/17-3-2021 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Πρόγραμμα Ψηφιακή Μέριμνα» (Β’ 1046).

43. Την ανάγκη αποτελεσματικής παρακολούθησης, διαχείρισης και εκτέλεσης του προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα», αποφασίζουμε:

1. Τη διεύρυνση των κατηγοριών των δυνητικών δικαιούχων του Προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα», συμπεριλαμβάνοντας και οικογένειες που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Εγκεκριμένοι δικαιούχοι επιδόματος παιδιού ΟΠΕΚΑ για το έτος 2020 που εντάσσονται στη δεύτερη και τρίτη κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος (μεγαλύτερου των έξι χιλιάδων ευρώ και έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ) και ταυτόχρονα

– έχουν τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, ή

– έχουν εξαρτώμενο τέκνο το οποίο είναι ήδη δικαιούχος επιδόματος ΟΠΕΚΑ για άτομα με αναπηρία, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018.

Για τις παραπάνω περιπτώσεις εξαρτώμενων τέκνων, ωφελούμενα είναι μόνο όσα από τα εξαρτώμενα τέκνα έχουν ηλικία από 4 έως 24 έτη και σπουδάζουν σε μία από τις επιλέξιμες για το Πρόγραμμα βαθμίδες και δομές εκπαίδευσης.

2. Σε εφαρμογή του σημείου 1, τροποποιούμε την υπό στοιχεία 30746/ΓΔ8/17-03-2021 (Β’1046) κοινή υπουργική απόφαση κατ’ άρθρο, ως ακολούθως:

2.1. Η παρ. 1 του άρθρου 3 «Δυνητικοί Δικαιούχοι του Προγράμματος», αντικαθίσταται ως εξής:

«Δυνητικοί δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οικογένειες: (α) με ετήσιο ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες ευρώ (6.000€) και με εξαρτώμενα τέκνα ηλικίας από 4 έως 24 ετών που σπουδάζουν σε μία από τις επιλέξιμες για το Πρόγραμμα βαθμίδες εκπαίδευσης.

(β) εγκεκριμένοι δικαιούχοι επιδόματος παιδιού ΟΠΕ-ΚΑ για το έτος 2020 που εντάσσονται στη δεύτερη και τρίτη κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος (από έξι χιλιάδες ένα ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ), με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, είτε με εξαρτώμενο τέκνο το οποίο είναι ήδη εγκεκριμένος δικαιούχος προνοιακού επιδόματος ΟΠΕΚΑ για άτομα με αναπηρία, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018. Από τα παραπάνω εξαρτώμενα τέκνα, ωφελούμενα είναι μόνο όσα έχουν ηλικία από 4 έως 24 έτη και σπουδάζουν σε μία από τις επιλέξιμες για το Πρόγραμμα βαθμίδες εκπαίδευσης.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις εξειδικεύονται περαιτέρω στο άρθρο 4.»

2.2. Η περ. (ε) της παρ. 3 του άρθρου 4 «Εξειδίκευση κριτηρίων επιλεξιμότητας Δικαιούχων», αντικαθίσταται ως εξής:

«(ε) Ελέγχεται εάν το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα είναι εντός της αντίστοιχης επιλέξιμης εισοδηματικής κατηγορίας»

2.3. Η παρ. 5 του άρθρου 4 «Εξειδίκευση κριτηρίων επιλεξιμότητας Δικαιούχων», αντικαθίσταται ως εξής:

«Περίπτωση δικαιούχων επιδόματος παιδιού ΟΠΕΚΑ: Σε κάθε περίπτωση,

– δικαιούχοι επιδόματος παιδιού ΟΠΕΚΑ που εντάσσονται στην πρώτη κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος (έως έξι χιλιάδες ευρώ), οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για το έτος 2020 και έχουν λάβει εγκριτική πράξη

– δικαιούχοι επιδόματος παιδιού ΟΠΕΚΑ που εντάσσονται στην δεύτερη ή τρίτη κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος (από έξι χιλιάδες ένα ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ), οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για το έτος 2020 και έχουν λάβει εγκριτική πράξη και ταυτόχρονα έχουν τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, είτε εξαρτώμενο τέκνο το οποίο είναι ήδη εγκεκριμένος δικαιούχος προνοιακού επιδόματος ΟΠΕΚΑ για άτομα με αναπηρία, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018, θεωρείται ότι καλύπτουν αυτοδικαίως τα κριτήρια 1 (ένα) και 2 (δύο) χωρίς κάποιον περαιτέρω έλεγχο και θα πρέπει να επιβεβαιώνουν την κάλυψη μόνο του κριτηρίου 3 (τρία) στους αντίστοιχους ελέγχους και διασταυρώσεις στοιχείων.

Για το σκοπό αυτό, ο Φορέας Υλοποίησης μπορεί να αποκτά πρόσβαση, με τη χρήση διαδικτυακής υπηρεσίας, στα αναγκαία δεδομένα που τηρούνται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.) και αφορούν τα εγκεκριμένα επιδόματα παιδιού για το έτος 2020, καθώς και επιδόματα αναπηρίας, ώστε να επιβεβαιώνει αυτόματα την ένταξη της Οικογένειας – Δικαιούχου στο καθεστώς επιδόματος τέκνων, να τεκμαίρει με τον τρόπο αυτό την κάλυψη των κριτηρίων 1 (ένα) και 2 (δύο) και στη συνέχεια να προχωρά στην επιβεβαίωση μόνο του κριτηρίου 3 (τρία)».

2.4. Η παρ. 1 του άρθρου 15 «Χρηματοδότηση», αντικαθίσταται ως εξής:

«Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με δυνατότητα συγχρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) της ΕΕ και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 129.930.000,00 ευρώ. Ποσό ύψους έως 129.173.600,00 ευρώ θα διατεθεί για την κάλυψη των επιταγών (voucher) που θα διατεθούν στην αγορά και για υπηρεσίες υποστήριξης και θα βαρύνει τη Συλλογική Απόφαση Ταμείου Ανάκαμψης (ΣΑΤΑ) 047 του εθνικού ΠΔΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγκεκριμένα το έργο με κωδικό 2021ΤΑ04700000. Το υπολειπόμενο ποσό θα καλύψει λοιπές υπηρεσίες υποστήριξης του Προγράμματος και θα βαρύνει τη Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 047 του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγκεκριμένα το έργο με κωδικό 2020ΣΕ04700058».

2.5. Η παρ. 5 του άρθρου 18 «Προκήρυξη Προγράμματος – Χρονοδιάγραμμα», αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να παρέχεται επαρκής χρόνος για την ενημέρωση και την υποβολή αιτήσεων από το σύνολο των δικαιούχων».

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 31 Αυγούστου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός

Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Παιδείας και

Θρησκευμάτων

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Υφυπουργός Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων

ΔΟΜΝΑ – ΜΑΡΙΑ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Υφυπουργός

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων

ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ

Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ