104325/18.10.2021
Συμπληρωματική δημόσια πρόσκληση 14/2021 προς παρόχους βιβλιοπωλείων/εκδοτικών οίκων για υποβολη αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων έτους 2021

ΑΠ: 104325/18.10.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -Α6

Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντιστάσεως 8, Άλιμος
ΤΚ: 17456

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14/2021 ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ/ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

O Διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρ. 34 του ν. 4144/2013 (Α’/88)
2. Την υπ’ αριθμ. 61216/19.8.2021 (3919/Β’/25.08.2021) ΚΥΑ: «Κατάρτιση Προγράμματος χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων έτους 2021»
3. Την υπ’ αριθμ.12/2021 Δημόσια Πρόσκληση

καλεί τους ενδιαφερόμενους παρόχους βιβλιοπωλείων-εκδοτικών οίκων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων έτους 2021, να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημόσιου gov.gr από την 19.10.2021 έως την 18.11.2021.

Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οι πάροχοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής από την 19.10.2021. Το σύστημα θα παραμείνει ανοικτό για την υποβολή αιτήσεων μέχρι την 18.11.2021.
Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α’ 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Η αίτηση συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον πάροχο των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος, όπως αυτοί αναλυτικά αναφέρονται στη Δημόσια Πρόσκληση 12/2021 και στην παρούσα.

2. Στην περίπτωση που οι πάροχοι έχουν την εκμετάλλευση περισσότερων του ενός καταστημάτων (υποκαταστήματα), τα οποία επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα, υποβάλλουν ξεχωριστές ηλεκτρονικές αιτήσεις για κάθε υποκατάστημα, οι οποίες κατατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ που είναι αρμόδια για το υποκατάστημα.

3. Η είσοδος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες γίνεται κατά περίπτωση ως εξής:

Πάροχοι που έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης σε αυτές, χρησιμοποιούν τους κωδικούς που ήδη έχουν. Σε περίπτωση απώλειας για οποιονδήποτε λόγο των κωδικών, πρέπει να ζητούν ανάκτηση αυτών, ενεργοποιώντας την επιλογή “Ξεχάσατε την ονομασία χρήστη ή το συνθηματικό σας;” ενώ δεν πρέπει να επιχειρούν είσοδο μέσω της πιστοποίησης από την ΑΑΔΕ.
Σημειώνεται ότι ο ΟΑΕΔ χορηγεί ξεχωριστούς κωδικούς πρόσβασης για την έδρα και για κάθε υποκατάστημα παρόχου. Συνεπώς, οι πάροχοι που θέλουν να υποβάλουν αιτήσεις για περισσότερα του ενός υποκαταστήματα, χρησιμοποιούν για κάθε αίτηση τους αντίστοιχους κωδικούς πρόσβασης.

Πάροχοι που δεν έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης σε αυτές, και θέλουν να υποβάλουν αίτηση μόνο για την έδρα τους μπορούν να υποβάλουν τις ηλεκτρονικές τους αιτήσεις με τη χρήση κωδικών TAXISnet.

Πάροχοι που δεν έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης σε αυτές και θέλουν να υποβάλουν αιτήσεις για περισσότερα του ενός υποκαταστήματα (ή και την έδρα), μπορούν να εγγραφούν και να κάνουν είσοδο στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες με τους κωδικούς taxisnet της επιχείρησης προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για την έδρα της επιχείρησης. Για να υποβάλουν αιτήσεις για τα υποκαταστήματα θα πρέπει να λάβουν ξεχωριστούς κωδικούς πρόσβασης, αφού αιτηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το κάθε υποκατάστημα τη χορήγησή τους, συνοδεύοντας το αίτημά τους με τα νομιμοποιητικά δικαιολογητικά της επιχείρησης και με Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης που θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του δηλούντος ή θα έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά από την ψηφιακή πύλη του Δημοσίου www.gov.gr Η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής έχει αναλυτικά ως εξής:

α. Οι πάροχοι επιλέγουν το έντυπο “Αίτηση παρόχου χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων” από την ψηφιακή πύλη www.gov.gr Εν συνεχεία, εισέρχονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες με τους κωδικούς πρόσβασής τους σύμφωνα με τα παραπάνω.

β. Συμπληρώνεται το έντυπο της αιτήσεως που αφορά στο συγκεκριμένο υποκατάστημα. Εφιστάται η προσοχή για την ορθή συμπλήρωση όλων των πεδίων της αιτήσεως, σύμφωνα με τις διαδικτυακές οδηγίες.

γ. Υποβάλλεται η ηλεκτρονική αίτηση. Με την κατάθεση της αιτήσεως το σύστημα χορηγεί στον υποψήφιο πάροχο αποδεικτικό της υποβολής της, το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου (κωδικός αριθμός αίτησης) και ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής.

δ. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε άλλο υποκατάστημα του παρόχου, με τους ξεχωριστούς κωδικούς πρόσβασης για κάθε υποκατάστημα.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1. Οι Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του Οργανισμού ελέγχουν αμέσως τα δικαιολογητικά που παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά. Κατά τη διαδικασία ελέγχου απορρίπτονται αιτούντες πάροχοι που δεν έχουν δικαίωμα και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τις οικείες Δημόσιες Προσκλήσεις.

2. Αρμόδιο όργανο για την έγκριση ή μη της υπαγωγής των παρόχων στο πρόγραμμα ορίζεται ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 της περιοχής αρμοδιότητας του καταστήματος.

3. Οι πάροχοι που έτυχαν υπαγωγής στο πρόγραμμα κατόπιν εγκρίσεως του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας εντάσσονται χωρίς άλλη διοικητική πράξη στο Μητρώο Παρόχων.

4. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστώνονται ελλείψεις ως προς τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, οι πάροχοι καλούνται εγγράφως από τις υπηρεσίες να τα υποβάλουν εντός 5 ημερών, άλλως η αίτησή τους απορρίπτεται.

5. Με ευθύνη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας, η διαδικασία υπαγωγής των παρόχων στο πρόγραμμα ολοκληρώνεται άμεσα, εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και δεν συντρέχει λόγος αναμονής.

6. Οι πάροχοι που απορρίπτονται δεν εντάσσονται στο Μητρώο Αποκλειομένων Παρόχων.

7. Ενστάσεις κατά των απορριπτικών αποφάσεων των Υπηρεσιών υποβάλλονται εγγράφως εντός 5 ημερών από της κοινοποιήσεώς τους και εξετάζονται από το ΔΣ του ΟΑΕΔ μετά από γνώμη της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ.

Γ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Για οτιδήποτε δεν διαφοροποιείται με την παρούσα και δεν αναφέρεται σε αυτήν ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 12/2021 Δημόσια Πρόσκληση.

2. Η συμπληρωματική Πρόσκληση αναρτάται στον Διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Σ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ