Ο. ΔΕΑΦ 1035181 ΕΞ 2022/20.4.2022
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 36, 37, 40, 44, 53, 216, 217, 220 και 231 του ν.4920/2022 ( Α 74) «Ενσωμάτωση α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2014/59/ΕΕ, β) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της Απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου, γ) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034 σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων, την τροποποίηση των Οδηγιών 2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ και την προσαρμογή στον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2033 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΕ) 1093/2010, (ΕΕ) 575/2013, (ΕΕ) 600/2014 και (ΕΕ) 806/2014, δ) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, ε) της Oδηγίας (ΕΕ) 2020/1504 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την προσαρμογή στον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/1503 σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις, στ) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1160 για την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ όσον αφορά τη διασυνοριακή διανομή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, ζ) της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/338 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ όσον αφορά τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών, την παρακολούθηση των προϊόντων και τα όρια θέσης, και των Οδηγιών 2013/36/ΕΕ και (ΕΕ) 2019/878 όσον αφορά την εφαρμογή τους στις εταιρείες επενδύσεων, με σκοπό τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την κρίση της COVID-19, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και συναφείς διατάξεις»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α

Αθήνα, 20 Απριλίου 2022
Αριθ. Πρωτ.: Ο. ΔΕΑΦ 1035181 ΕΞ 2022

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ και Β’

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2103375318,
Email: deaf@aade.gr
Url: www.aade.gr

ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2 – 4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2132122400
Email: deef@aade.gr

ΙΙΙ. ΔΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ

Ταχ. Δ/νση: Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας: 18345 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2104802907
E-Mail: d.eleg@aade.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 36, 37, 40, 44, 53, 216, 217, 220 και 231 του ν.4920/2022 ( Α 74) «Ενσωμάτωση α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2014/59/ΕΕ, β) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της Απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου, γ) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034 σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων, την τροποποίηση των Οδηγιών 2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ και την προσαρμογή στον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2033 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΕ) 1093/2010, (ΕΕ) 575/2013, (ΕΕ) 600/2014 και (ΕΕ) 806/2014, δ) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, ε) της Oδηγίας (ΕΕ) 2020/1504 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την προσαρμογή στον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/1503 σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις, στ) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1160 για την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ όσον αφορά τη διασυνοριακή διανομή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, ζ) της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/338 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ όσον αφορά τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών, την παρακολούθηση των προϊόντων και τα όρια θέσης, και των Οδηγιών 2013/36/ΕΕ και (ΕΕ) 2019/878 όσον αφορά την εφαρμογή τους στις εταιρείες επενδύσεων, με σκοπό τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την κρίση της COVID-19, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και συναφείς διατάξεις».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑΣ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων:
α) 36, 37, 40, 44 και 53 του Μέρους Β «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της Απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου»
β) 216, 217 και 220 του Κεφαλαίου Α’ «Στελέχωση και λειτουργία Μ.Ε.Α. Ο.Ο.Σ.Α. και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Οικονομικών» του Μέρους Θ’ «Λοιπές διατάξεις» γ) 231 του Μέρους ΙΑ’ « Εναρξη ισχύος»

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Περιεχόμενο της οδηγίας είναι η κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με:
α) τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατόπιν του ορισμού αυτής ως υπεύθυνου επεξεργασίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών ως διαχειριστή αυτού σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν.4170/2013 (Α’163).
β) την εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος και για το φορολογικό έτος 2021 για αγρότες και αλιείς παράκτιας αλιείας υπό όρους.
γ) την κατ’ εξαίρεση χορήγηση δυνατότητας άρσης της ακινησίας στα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτα ή επιβατικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης, στα τύπου JEEP αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό τους ως επιβατικά ή φορτηγά, άπαξ, εντός του έτους 2022, με αναλογική καταβολή των δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στους μήνες άρσης ακινησίας των οχήματων.
δ) τη φορολόγηση του εισοδήματος από Αμοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.) .

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τα άρθρα 36, 37, 40, 44 και 53 του ν. 4920/2022 (Α’74) αφορούν σε ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της Απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
Το άρθρο 216 καταλαμβάνει αγρότες κανονικού καθεστώτος, καθώς και αλιείς παράκτιας αλιείας (ατομικές επιχειρήσεις, συμπλοιοκτησίες ή κοινωνίες αστικού δικαίου) Το άρθρο 217 αφορά τους ιδιοκτήτες ή κατόχους των επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων ή επιβατικών δίκυκλων και τρίκυκλων μοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσης, καθώς και τους ιδιοκτήτες ή κατόχους τύπου JEEP αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, καθώς και όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην είσπραξη ,απόδοση κ.λ.π. της εν λόγω φορολογίας. Το άρθρο 220 αφορά σε φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε Αμοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.)

Με την παρούσα κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 36, 37, 40, 44, 53 , 216, 217, 220 και 231 του ν.4920/2022 (Α’74/15.04.2022) για ενημέρωση και εφαρμογή, ως ακολούθως:

Άρθρο 36
Ορισμοί (άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153)

Στην περ. ιδ) της ως άνω διάταξης προβλέπεται ότι: «Υπεύθυνος επεξεργασίας: Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων είναι υπεύθυνος επεξεργασίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών ως διαχειριστής αυτού σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 4170/2013. Οι αρμόδιες αρχές παραμένουν υπεύθυνοι επεξεργασίας για τις επεξεργασίες που διενεργούν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους για πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση ή δίωξη σοβαρών εγκλημάτων.».

Άρθρο 37
Αρμόδιες αρχές (άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153)

Στην παρ. 1 της ως άνω διάταξης προβλέπεται, ότι «Αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους, και σε κάθε περίπτωση με αρμοδιότητα την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη των σοβαρών εγκλημάτων ή την υποστήριξη ποινικής έρευνας που αφορά τέτοιου είδους σοβαρά εγκλήματα ή την ανίχνευση, τον εντοπισμό και τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με μια τέτοια ποινική έρευνα, ορίζονται οι ακόλουθες: (….) ιβ) η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία διαχειρίζεται το Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 4170/2013 (Α’ 163),(.) »
Στην παρ. 2 της ως άνω διάταξης προβλέπεται ότι «Οι αρμόδιες αρχές της παρ. 1 δύναται να ζητούν και να λαμβάνουν χρηματοοικονομικές πληροφορίες ή χρηματοοικονομική ανάλυση από την Α’ Μονάδα της Αρχής.»
Στην παρ. 3 της ως άνω διάταξης προβλέπεται ότι «Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις αρμόδιες αρχές των παρ. 1 και 2 έως τις 30.6.2022, καθώς και κάθε σχετική τροποποίηση. Εντός του μηνός Ιανουαρίου εκάστου έτους
δημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ο κατάλογος των αρμοδίων αρχών του πρώτου εδαφίου της παρούσας.».

Άρθρο 40
Αρχείο καταχωρίσεων αιτημάτων (άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153)

Στην παρ. 1 της ως άνω διάταξης προβλέπεται, ότι «1. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διασφαλίζει την τήρηση αρχείων καταγραφής αιτημάτων κάθε πρόσβασης των αρμοδίων αρχών σε πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών. Οι καταχωρίσεις αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα:
α) Τα στοιχεία της υπόθεσης,
β) την ημερομηνία και ώρα του ερωτήματος ή της αναζήτησης,
γ) το είδος των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την υποβολή του ερωτήματος ή την πραγματοποίηση της αναζήτησης,
δ) τους μοναδικούς κωδικούς αναγνώρισης των αποτελεσμάτων,
ε) το όνομα της αρχής που συμβουλεύτηκε το Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών,
στ) τον μοναδικό κωδικό αναγνώρισης χρήστη του υπαλλήλου που πραγματοποίησε το ερώτημα ή την αναζήτηση του προϊσταμένου που έδωσε τη σχετική προς τούτο έγκριση και τον μοναδικό κωδικό αναγνώρισης χρήστη του παραλήπτη των αποτελεσμάτων του ερωτήματος ή της αναζήτησης.»
Στην παρ. 2 της ως άνω διάταξης προβλέπεται ότι «Τα αρχεία καταγραφής αιτημάτων ελέγχονται τακτικά από τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διαθέτει τα αρχεία του πρώτου εδαφίου, κατόπιν αιτήματος, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Στην παρ. 3 της ως άνω διάταξης προβλέπεται ότι «Τα αρχεία καταγραφής των αιτημάτων που αναφέρονται στην παρ. 1 χρησιμοποιούνται μόνο για τον έλεγχο της προστασίας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου του παραδεκτού ενός αιτήματος και της νομιμότητας της επεξεργασίας δεδομένων, καθώς και για τη διασφάλιση των δεδομένων. Προστατεύονται με κατάλληλα μέτρα έναντι της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και διαγράφονται πέντε (5) έτη μετά τη δημιουργία τους, εκτός εάν είναι απαραίτητα για διαδικασίες ελέγχου που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και επιτρέπεται ή επιβάλλεται αιτιολογημένα από άλλη διάταξη νόμου ή κανονιστική απόφαση η φύλαξή τους για μακρότερο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τη δεκαετία.»
Στην παρ. 4 της ως άνω διάταξης προβλέπεται ότι «Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ιδίως διοργανώνει ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, ώστε οι αρμόδιοι υπάλληλοι να έχουν γνώση της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κανόνων για την προστασία των δεδομένων.

Άρθρο 44
Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών-μελών (άρθρο 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153)

Στην παρ. 1 της ως άνω διάταξης προβλέπεται, ότι «Οι αρμόδιες αρχές της παρ. 2 του άρθρου 37 δύνανται να ανταλλάσσουν χρηματοοικονομικές πληροφορίες ή αναλύσεις που τους διαμοιράστηκαν από την Α’ Μονάδα της Αρχής, κατόπιν σχετικού αιτήματος και βάσει κατά περίπτωση εξέτασης, με τις ορισθείσες αρμόδιες αρχές άλλων κρατών-μελών, όταν οι εν λόγω χρηματοοικονομικές πληροφορίες ή αναλύσεις είναι αναγκαίες για την πρόληψη, ανίχνευση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των συναφών βασικών αδικημάτων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.»
Στην παρ. 2 της ως άνω διάταξης προβλέπεται ότι «Για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας των δεδομένων, η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών ή αναλύσεων του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικών για τον σκοπό αυτό ασφαλών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.».

Άρθρο 53
Συλλογή, τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων (άρθρο 19 και παρ. 6 άρθρου 21 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153)

Στην παρ. 1 της ως άνω διάταξης προβλέπεται, ότι «Στο πλαίσιο ελέγχου της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων συστημάτων για την καταπολέμηση των σοβαρών εγκλημάτων τηρούνται σε εθνικό επίπεδο ολοκληρωμένα στατιστικά στοιχεία, ως εξής: α) Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τηρεί πλήρη και ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία, που περιλαμβάνουν τις πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό αναζητήσεων, οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 38.
β) Οι αρμόδιες αρχές και η Α’ Μονάδα της Αρχής τηρούν πλήρη και ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία, που αφορούν σε δεδομένα μέτρησης του αριθμού των αιτημάτων, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού αναζητήσεων των φυσικών και νομικών προσώπων, που διατυπώνονται από κάθε αρμόδια αρχή δυνάμει του άρθρου 38, τη συνέχεια που δίδεται στα αιτήματα αυτά, τον αριθμό των υποθέσεων που διερευνώνται, τα δεδομένα μέτρησης του χρόνου που χρειάζεται μια αρχή από την παραλαβή ενός αιτήματος έως την απάντησή της, δεδομένα μέτρησης του κόστους σε ανθρώπινους πόρους και πόρους τεχνολογίας πληροφορικής που χρησιμοποιούνται για εγχώρια και διασυνοριακά αιτήματα, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες.
γ) Το Υπουργείο Δικαιοσύνης τηρεί πλήρη και ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία, που περιλαμβάνουν τις πληροφορίες, σχετικά με τον αριθμό των προσώπων κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη και τον αριθμό των προσώπων που καταδικάζονται για τα σοβαρά εγκλήματα του παρόντος, εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες.»
Στην παρ. 2 της ως άνω διάταξης προβλέπεται ότι «Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, οι αρμόδιες αρχές και η Α’ Μονάδα της Αρχής διαβιβάζουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης τα πλήρη και ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία της παρ. 1 εντός του μηνός Ιανουαρίου εκάστου έτους και διατηρούν την ευθύνη τήρησης και ακρίβειας αυτών. To Υπουργείο Δικαιοσύνης διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα στοιχεία της παρ. 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος, ιδίως τα θέματα οργάνωσης, παραγωγής, συγκέντρωσης και διαβίβασης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή α) των ετήσιων στατιστικών στοιχείων της παρ. 1, καθώς και πρόσθετων πληροφοριών επί αυτών, β) των απαραίτητων πληροφοριών για την κατάρτιση των εκθέσεων και τη διενέργεια των αξιολογήσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 21 της Οδηγίας (ΕΕ) 1153/2019 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 186).»

Άρθρο 216
Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για αγρότες και αλιείς παράκτιας αλιείας υπό όρους

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν.3986/2011 (Α’152) με την προσθήκη ως φορολογικού έτους και του έτους 2021 και το εδάφιο διαμορφώνεται ως εξής:
«Ειδικά για τα φορολογικά έτη 2019, 2020 και 2021 εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος οι αγρότες κανονικού καθεστώτος για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και οι αλιείς της παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά είτε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρα, μεταξύ καθέτων.».

Άρθρο 217
Άρση ακινησίας οχημάτων έτους 2022 με αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας – Τροποποίηση άρθρου 36 του ν. 2093/1992

Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 2093/1992 (Α’ 181) τροποποιείται α) στα εδάφια πέμπτο και ενδέκατο, με την αντικατάσταση του έτους «2021» σε «2022», β) στο ενδέκατο εδάφιο ως προς τη συστηματική θέση των λέξεων «κατ’ εξαίρεση» και γ) με τη διαγραφή του δεκάτου πέμπτου εδαφίου, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:«1. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2367/1953 (Α’ 82), τα τέλη κυκλοφορίας στα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, στις επιβατικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσυκλέτες ιδιωτικής χρήσης, στα τύπου JEEP αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό τους ως επιβατικά ή φορτηγά και στα επιβατικά ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα ιδιωτικής χρήσης (τροχόσπιτα) είναι ετήσια και αδιαίρετα και οφείλονται για ολόκληρο το έτος, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα κυκλοφορίας τους εντός του έτους.
Στα επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα του ανωτέρω εδαφίου περιλαμβάνονται και τα επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων των εγκαταστημένων στην Ελλάδα, βάσει του α.ν. 89/1967 (Α’ 132), όπως ισχύει.
Τα ανωτέρω οχήματα θεωρείται ότι κυκλοφόρησαν εντός του έτους και οφείλονται γι’ αυτά τέλη κυκλοφορίας για ολόκληρο το έτος, εφόσον δεν τεθούν σε ακινησία, κατά τις διατάξεις των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 για ολόκληρο το έτος. Η ακινησία δεν αίρεται εάν ο κάτοχος του οχήματος δεν καταβάλλει τα τέλη κυκλοφορίας του έτους κατά το οποίο γίνεται η άρση.
Κατ’ εξαίρεση, δίνεται εναλλακτικά η δυνατότητα άρσης της ακινησίας οχήματος αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης του πρώτου εδαφίου της παρούσας, άπαξ, εντός του έτους 2022, με αναλογική καταβολή των δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στους μήνες άρσης ακινησίας του οχήματος.
Διάστημα άρσης ακινησίας μικρότερο του μηνός λογίζεται για τους σκοπούς του παρόντος, ως ολόκληρος μήνας και καταβάλλεται για αυτό ποσό ίσο με ένα δωδεκατημόριο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.
Τα τέλη κυκλοφορίας στις παραπάνω περιπτώσεις καταβάλλονται πριν από την άρση της ακινησίας.
Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος υποχρεούται να θέσει εκ νέου το όχημά του σε ακινησία έως και την τελευταία ημέρα της περιόδου κυκλοφορίας του, για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας και εάν αυτή είναι μη εργάσιμη ή συμπίπτει με επίσημη αργία, κατά την επόμενη εργάσιμη για τη φορολογική διοίκηση, ημέρα.
Κατά τη θέση του οχήματος σε ακινησία και εφόσον έχει επέλθει μεταφορά του οχήματος σε νέο σημείο, διάφορο του αρχικά δηλωθέντος, δηλώνεται εκ νέου το σημείο ακινητοποίησης.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης θέσης σε ακινησία ή μη θέσης σε ακινησία, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, αφαιρουμένου του διπλάσιου ποσού των ήδη καταβληθέντων δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας. Σε περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας εντός του έτους 2022, καταβάλλονται κατ’ εξαίρεση αναλογικά τα τέλη κυκλοφορίας για τους μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους.
Τα τέλη κυκλοφορίας στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα το γεγονός εξαιτίας του οποίου ήρθη η αναγκαστική ακινησία, ενώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.
Για τον υπολογισμό του ποσού των τελών κυκλοφορίας, ο μήνας εντός του οποίου γίνεται η άρση της αναγκαστικής ακινησίας λογίζεται ως ολόκληρος μήνας ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή της άρσης αυτής.
Με πράξη της αρμόδιας υπηρεσίας της φορολογικής διοίκησης διαπιστώνεται το οφειλόμενο ποσό, με βάση την ακριβή ημερομηνία της άρσης ακινησίας και τίθεται εκ νέου σε κυκλοφορία το όχημα.».

Άρθρο 220
Φορολόγηση εισοδήματος από Α.Κ.Ε.Σ.

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προστίθεται παράγραφος 9 στο άρθρο 42 του ν.4172/2013 (Α’167) ως εξής:
«9. Το εισόδημα που προκύπτει από τη συμμετοχή φυσικών προσώπων, μελών της ομάδας του Διαχειριστή, σε πρόσθετη απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.) φορολογείται ως εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 43.».

Άρθρο 231 «Έναρξη ισχύος»

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 231 η ισχύς των ως άνω κοινοποιούμενων διατάξεων του ν. 4920/2022 αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι την 15η Απριλίου 2022.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ