1016422/8.9.2023
Καταβολή ειδικού εποχικού βοηθήματος έτους 2023, στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89, όπως ισχύει

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 1016422/08-09-2023ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Α’ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (Α3)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
ΥΨΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Α’ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ.: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (Α3)
ΤΜΗΜΑ.: ΤΜΗΜΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 8
Τ.Κ..: 17456 ΤΡΑΧΩΝΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.: Σ.ΚΙΑΜΟΣ – Μ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ Α. ΣΩΦΡΟΝΑ
ΤΗΛ.: 210.99.89.064-210.99.89.055-210.99.89.420
Ε-mail: d3@dypa.gov.gr

ΘΕΜΑ: Καταβολή ειδικού εποχικού βοηθήματος έτους 2023, στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89, όπως ισχύει.
Από την 11.09.2023 και έως την 30.11.2023 θα υποβάλλονται οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για την καταβολή του Ειδικού Εποχικού βοηθήματος έτους 2023. Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του βοηθήματος, το ύψος του επιδόματος καθώς και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων περιγράφονται αναλυτικά στα Κεφάλαια που ακολουθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ
1. Δικαιούχοι του ειδικού εποχικού βοηθήματος είναι άτομα που παρέχουν την εργασία τους στην Ελλάδα, εφ’ όσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ -ΕΤΑΜ) και ασκούν ένα από τα πιο κάτω επαγγέλματα:

Οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, κεραμοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού – μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστή και βοηθού χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, σμυριδεργάτη, ταξιθέτου θεάτρου – κινηματογράφου, χορευτή – μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και τεχνικού απασχολούμενου σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις – μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων.

Δικαιούχοι είναι και οι μισθωτοί της ναυπ/κής ζώνης, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), όταν παρέχουν την εργασία τους σε επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα και δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Συνταξιούχοι, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι και την 10.9.2023 και κατά το έτος 2022 ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα και έχουν τις προϋποθέσεις για την λήψη του βοηθήματος έτους 2023, δικαιούνται το εποχικό βοήθημα εφ’ όσον το ποσό της σύνταξης που λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι μικρότερο από το ποσό των 495,75 €1.

Όσοι καθίστανται συνταξιούχοι από 11.9.2023 και μετά, ανεξαρτήτως του ποσού της σύνταξής τους, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, είναι δικαιούχοι του βοηθήματος.

3. Δεν είναι δικαιούχοι όσοι υπηρετούν στις 10.09.2023 τη στρατιωτική τους θητεία. Αντιθέτως, όσοι κατετάγησαν προκειμένου να υπηρετήσουν την στρατιωτική τους θητεία από 11.9.2023 και μετά είναι δικαιούχοι, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΥΨΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ
Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος εξαρτάται από το ισχύον κατά την περίοδο καταβολής του ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη. Συγκεκριμένα,

1. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος προκειμένου για οικοδόμους, ορίζεται στο 70% του 37πλασίου του ισχύοντος κατά τον χρόνο έναρξης καταβολής του βοηθήματος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

2. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος σμυριδεργάτη, ορίζεται στο 70% του 50πλασίου του ισχύοντος κατά τον χρόνο έναρξης καταβολής του βοηθήματος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

3. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος για τα επαγγέλματα των δασεργατών -ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών – κεραμοποιών – πλινθοποιών και μισθωτών ναυπηγ/κής ζώνης ορίζεται στο 70% του 35πλασίου του ισχύοντος κατά τον χρόνο έναρξης καταβολής του βοηθήματος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

4. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος για τα επαγγέλματα των μουσικών -τραγουδιστών, ηθοποιών, υποδηματεργατών, χειριστών-βοηθών χειριστών κιν/φου, ελεγκτών θεάτρου – κιν/φου, ταμιών κιν/φου – θεάτρου, τεχνικών κιν/φου & τηλεόρασης, ταξιθετών θεάτρου – κιν/φου, χειριστών εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών κ.λπ. μηχανημάτων και μισθωτών τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, χορευτών – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και των τεχνικών απασχολούμενων σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, ορίζεται στο 70% του 25πλασίου του ισχύοντος κατά το χρόνο έναρξης καταβολής του βοηθήματος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

Το σε ισχύ ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται στα 34,84 €, σύμφωνα με την Υ.Α. 31986/24-3-2023 (ΦΕΚ 2003/Β/28-3-2023).

Παραθέτουμε πίνακα με το ύψος του βοηθήματος ανά κατηγορία.

ΚΛΑΔΟΣ
ΥΨΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΟΧΙΚΟΥ
ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
Οικοδόμοι, Λατόμοι, Ασβεστοποιοί
37X70% ΒΚΗ2
902,43
Κεραμοποιοί, Πλινθοποιοί, Αγγειοπλάστες
35X70% ΒΚΗ
853,65
Δασεργάτες – Ρητινοσυλλέκτες
35X70% ΒΚΗ
853,65
Καπνεργάτες
35X70% ΒΚΗ
853,65
Μουσικοί – μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου
25Χ70%ΒΚΗ
609,75
Υποδηματεργάτες
25Χ70%ΒΚΗ
609,75
Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης
35X70% ΒΚΗ
853,65
Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων
25Χ70%ΒΚΗ
609,75
Ηθοποιοί
25Χ70%ΒΚΗ
609,75
Τεχνικοί κινηματογράφου & τηλεόρασης
25Χ70%ΒΚΗ
609,75
Χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου
25Χ70%ΒΚΗ
609,75
Ελεγκτές κινηματογράφου & θεάτρου
25Χ70%ΒΚΗ
609,75
Ταμίες κινηματογράφου & θεάτρου
25Χ70%ΒΚΗ
609,75
Μισθωτοί τουριστικού & επισιτιστικού κλάδου
25Χ70%ΒΚΗ
609,75
Σμυριδεργάτες
50Χ70% ΒΚΗ
1.219,50
Ταξιθέτες θεάτρου & κινηματογράφου
25Χ70%ΒΚΗ
609,75
Χορευτές-μέλη των οικείων κλαδικών ομοιοεπαγγελματικών σωματείων
25Χ70%ΒΚΗ
609,75
Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων
25Χ70%ΒΚΗ
609,75
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Οι προϋποθέσεις χορήγησης του ειδικού εποχικού βοηθήματος είναι οι εξής:

1. Να έχουν πραγματοποιήσει κατά το προηγούμενο της καταβολής του επιδόματος έτος, εν προκειμένω το 2022, ημέρες ασφάλισης στην ειδικότητα του κλάδου για τον οποίο αιτούνται το βοήθημα, εντός των ελάχιστων και ανώτατων ορίων που αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΚΛΑΔΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ημερομίσθια 2022 Από – Έως
Οικοδόμοι, Λατόμοι, Ασβεστοποιοί
95-210
αποκλειστικά στον κλάδο
Κεραμοποιοί, Πλινθοποιοί, Αγγειοπλάστες
50-210
Δασεργάτες – Ρητινοσυλλέκτες
50-210
Καπνεργάτες
50-210
Μουσικοί – μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου
50-210
Υποδηματεργάτες
50-210
Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης
50-230
Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων
70-210
Ηθοποιοί
50-210
Τεχνικοί κινηματογράφου & τηλεόρασης
50-210
Χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου
50-210
Ελεγκτές κινηματογράφου & θεάτρου
50-210
Ταμίες κινηματογράφου & θεάτρου
50-210
Μισθωτοί τουριστικού & επισιτιστικού κλάδου
75 και όχι άνω των
50 από 1/10 -31/12
Σμυριδεργάτες
50-240
Ταξιθέτες θεάτρου & κινηματογράφου
50-210
Χορευτές – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων
50-210
Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων
50-210
2. Το σύνολο των ημερομισθίων που έχουν πραγματοποιήσει οι ασφαλισμένοι κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής (το έτος 2022) σε οποιαδήποτε ειδικότητα να μην υπερβαίνει τα 240 ημερομίσθια, για όλες τις κατηγορίες εκτός από τους οικοδόμους.

3. Να έχουν την ιδιότητα του μισθωτού του οικείου κλάδου κατά την περίοδο καταβολής του βοηθήματος (10/9/2023 – 30/11/2023)3.

Η ιδιότητα του μισθωτού στον οικείο κλάδο αποδεικνύεται:

– Από ενεργό εργασιακή σχέση ή βεβαιωμένες ημέρες ασφάλισης στην ειδικότητα του κλάδου κατά την περίοδο καταβολής του βοηθήματος (από 10.09.2023-30.11.2023).

– Από ενεργό δελτίο ανεργίας κατά την έναρξη της περιόδου καταβολής του βοηθήματος, το οποίο εκδόθηκε μετά από λύση εργασιακής σχέσης στον οικείο κλάδο, χωρίς να έχει μεσολαβήσει απασχόληση σε άλλη ειδικότητα (και ανεξαρτήτως του χρόνου που εκδόθηκε το δελτίο). Στην περίπτωση που το δελτίο διεγράφη πριν από την έναρξη καταβολής του βοηθήματος θεωρείται ότι πληρούται η συγκεκριμένη προϋπόθεση, όταν η διαγραφή γίνεται λόγω ασθένειας βεβαιωμένης από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα που συνεχίζεται κατά την έναρξη καταβολής του βοηθήματος.

4. Για όλες τις κατηγορίες εκτός από τους οικοδόμους, να μην συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας κατά τον χρόνο καταβολής του βοηθήματος (10.9 – 30.11)4, ανεξαρτήτως του αν έχουν υποβάλει αίτηση για υπαγωγή σε τακτική επιδότηση ή όχι.

5. Τα ημερομίσθια που έχουν τυχόν πραγματοποιήσει σε άλλους κλάδους κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής (το έτος 2022) να μην είναι περισσότερα απ’ αυτά που πραγματοποίησαν στον επαγγελματικό κλάδο ως μέλη του οποίου ζητούν το βοήθημα, για όλες τις κατηγορίες εκτός των οικοδόμων, καθώς για τους τελευταίους βασική προϋπόθεση είναι η αποκλειστική απασχόληση σε οικοδομικές εργασίες (βλ. παρακάτω «ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣ»). Ως απασχόληση σε άλλο κλάδο νοείται και η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

6. Να μην έχουν συμμετάσχει/συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης της Δ.ΥΠ.Α (τ. ΟΑΕΔ) από τα οποία λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα (παρ. 5α, άρθρου 37 Ν. 1836/89), το μεγαλύτερο μέρος των οποίων περιλαμβάνεται στο έτος 2023.

7. Για όλες τις κατηγορίες πλην των οικοδόμων, πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣ
1. Κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται του έτους καταβολής του βοηθήματος (2022) θα πρέπει να έχουν απασχοληθεί αποκλειστικά σε οικοδομικές εργασίες.

Στον προβλεπόμενο αριθμό των 95-210 ημερών ασφάλισης που πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει ως οικοδόμοι συνυπολογίζεται η προσαύξηση 20% καθώς και οι αναλογούσες ημέρες άδειας. Ουσιαστικά, δηλαδή, δικαιούται το βοήθημα ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει από 73 μέχρι 163 πραγματικές ημέρες εργασίας (Η.Ε.).

2. Δεν πρέπει να ήταν το έτος 2022 εργολάβοι ή υπεργολάβοι οικοδομικών εργασιών που απασχολούσαν περισσότερους από 3 μισθωτούς.

3. Πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
1. Οι αιτήσεις υποβάλλονται με δύο τρόπους:

– Ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης του Δημοσίου gov. gr από την 11.09.2023 έως την 30.11.2023.
Η είσοδος στην ψηφιακή πύλη του δημοσίου γίνεται με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet στην καρτέλα gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Ειδικό εποχικό βοήθημα Δ.ΥΠ.Α. και συγκεκριμένα:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/eidiko-epokhiko-boethema-dypa

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι:

gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Ειδικό εποχικό βοήθημα Δ.ΥΠ.Α.
– Μέσω των ΚΕΠ5 από την 20.09.2023 έως την 30.11.2023.
Η αίτηση καταχωρίζεται από τον υπάλληλο του ΚΕΠ παρουσία του δικαιούχου. Με την καταχώριση της αίτησης, χορηγείται αυτόματα αριθμός πρωτοκόλλου και δίδεται αντίγραφο της αίτησης στον ασφαλισμένο. Η αίτηση χρεώνεται στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ βάσει των στοιχείων της δ/νσης κατοικίας που έχουν δηλωθεί.

2. Η υποβολή της αίτησης χορήγησης του ειδικού εποχικού βοηθήματος αποτελεί ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής σε αυτό, για τις οποίες οι αιτούντες μπορούν να ενημερωθούν επιλέγοντας υπερσύνδεσμο που υπάρχει στο σώμα της αίτησης.

3. Οι δικαιούχοι συμπληρώνοντας την αίτηση οφείλουν να επιλέξουν σωστά τον κλάδο για τον οποίο αιτούνται το βοήθημα, γιατί οποιαδήποτε αναντιστοιχία μεταξύ του κλάδου για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση και της ασφαλιστικής τους κατάστασης συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησής τους.

4. Οι δικαιούχοι αποτυπώνουν στην αίτησή τους με προσοχή όλα τα στοιχεία που ζητούνται. Επίσης, με δική τους ευθύνη για την ορθότητά του, δηλώνουν και τον αριθμό καταθετικού λογ/σμού τους (ατομικού ή κοινού), σε μορφή ΙΒΑΝ, οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας δραστηριοποιείται στον ελλαδικό χώρο, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, στον οποίο υποχρεωτικά είναι πρώτοι δικαιούχοι, όπου και θα πιστωθεί το βοήθημα. Κανένα βοήθημα δεν καταβάλλεται εκτός της διαδικασίας πίστωσης λογαριασμού.

5. Για όσους δικαιούχους απαιτείται η προσκόμιση σχετικού δικαιολογητικού, το οποίο δεν είναι δυνατόν να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία (βλ. παρακάτω Κεφ. 5), αυτό επισυνάπτεται ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν επισυναφθούν ηλεκτρονικά, θα πρέπει οι δικαιούχοι να τα προσκομίσουν άμεσα και οπωσδήποτε πριν από την έκδοση της σχετικής απόφασης, στην αρμόδια Υπηρεσία.

6. Η προθεσμία διεκπεραίωσης των αιτήσεων από τις υπηρεσίες ΚΠΑ2 είναι 30 ημέρες από την υποβολή τους, εφόσον αυτές έχουν πλήρη δικαιολογητικά.6

7. Αιτήσεις δεν μπορούν να υποβληθούν μετά την 30.11.2023 (ημερομηνία λήξης περιόδου καταβολής του βοηθήματος και υποβολής αιτήσεων).

8. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων με οποιονδήποτε άλλον τρόπο από τον προβλεπόμενο στο παρόν Κεφάλαιο αυτές απορρίπτονται.

9. Για την αναζήτηση των δικαιολογητικών και την έκδοση αποφάσεων, ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. 1850/30/15-03-2020 απόφαση του ΔΣ, όπως ερμηνεύτηκε από την υπ’ αριθμ. 22829/30.03.2020 εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης Εργατικού Δυναμικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η αναζήτηση πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής γίνεται με αυτεπάγγελτο έλεγχο από τις Υπηρεσίες.

Δικαιολογητικά τα οποία δεν μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα και οι δικαιούχοι οφείλουν να επισυνάψουν στην αίτησή τους είναι τα εξής:

1. Για τους πολίτες τρίτων χωρών: άδεια διαμονής σε ισχύ ή Βεβαίωση υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για ανανέωση της άδειας διαμονής. Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3386/05, οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών θα πρέπει να αναφέρουν ότι παρέχεται η πρόσβαση στην αγορά εργασίας για εξαρτημένη εργασία ή, προκειμένου για εργολάβους ή υπεργολάβους οικοδομοτεχνικών έργων, για ανεξαρτήτες υπηρεσίες ή έργου.

2. Για τους μουσικούς, χορευτές και τεχνικούς απασχολούμενους σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις: βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωματείου.

3. Για τους Χειριστές ανυψωτικών, εκσκαπτικών κ.λπ. μηχανημάτων: άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
4. Για τους Σμυριδορύκτες Νάξου: βεβαίωση της οικείας αρχής για την απόδειξη του τόπου κατοικίας σύμφωνα με την με αριθμ. 30659/31-3-89 Υ.Α.

5. Για όσους ασφαλίζονται με τρόπο πλασματικό (π.χ. δασεργάτες, ηθοποιοί, σμυριδορύκτες Νάξου κ.λπ.).: Αποσπάσματα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης.
6. Για τους οικοδόμους, για τη διακρίβωση του αν ήταν το προηγούμενο έτος εργολάβοι ή υπεργολάβοι οικοδομικών εργασιών που απασχολούσαν περισσότερους από 3 μισθωτούς: έντυπο της ΑΑΔΕ – «Ε3 Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα» (ελέγχεται ο αριθμός μισθωτών στον πίνακα Β > Απασχολούμενο Προσωπικό> Αριθμός μισθωτών (κωδ.026)).

Εξυπακούεται ότι οι Υπηρεσίες ανάλογα με την ιδιαιτερότητα κάθε περίπτωσης οφείλουν να αναζητούν είτε αυτεπάγγελτα είτε από τους ασφαλισμένους επιπλέον των ανωτέρω στοιχεία, εφόσον αυτά απαιτούνται για την εξακρίβωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής, όπως περιγράφονται στο σχετικό κεφάλαιο (π.χ. έναρξη της στράτευσης, βεβαιωμένη ασθένεια, στοιχεία συνταξιοδότησης, στοιχεία επιχειρηματικής δραστηριότητας κ.ο.κ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, οι Υπηρεσίες οφείλουν να διερευνούν σε ποιον ασφαλιστικό φορέα και για πόσο χρονικό διάστημα ο αιτών είναι ασφαλισμένος λόγω της επιχειρηματικής δραστηριότητας, προκειμένου να διαπιστώνεται εάν πληρούται η προϋπόθεση της παρ. 1Αβ της με αρ. 30659/31-3-89 ΥΑ (ΦΕΚ 239/5-4-89), σύμφωνα με την οποία «τα ημερομίσθια που έχουν τυχόν πραγματοποιήσει σε άλλους κλάδους κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής, να μην είναι περισσότερα από αυτά που πραγματοποίησαν στον επαγγελματικό κλάδο ως μέλη του οποίου ζητούν το βοήθημα».

Στην περίπτωση που η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας αφορά σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τη μισθωτή απασχόληση, δεν πληρούται η ως άνω προϋπόθεση.

2. Η άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν αποτελεί πρόβλημα για τη χορήγηση του ειδικού εποχικού βοηθήματος7.

Το ίδιο ισχύει και για τους οικοδόμους.8

3. Για όλες τις ειδικότητες εκτός από τους οικοδόμους, αν χορηγηθεί ειδικό εποχικό βοήθημα, μολονότι υπάρχει λύση ή λήξη της εργασιακής σχέσης κατά την περίοδο καταβολής του και θεμελιώνεται δικαίωμα τακτικής επιδότησης ανεργίας, ανακαλείται το ειδικό εποχικό βοήθημα, καταλογίζεται ως χρέος το ποσό που εισπράχθηκε και αυτό συμψηφίζεται με την τακτική επιδότηση ανεργίας σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρ. 22 του ν. 1836/1989.

Οι οικοδόμοι μπορούν, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 2434/1996, να εισπράττουν και το εποχικό βοήθημα και την τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας χωρίς συμψηφισμό.

4. Στις λοιπές κατηγορίες εκτός των οικοδόμων, στην περίπτωση που έχει θεμελιωθεί δικαίωμα τακτικής επιδότησης ανεργίας πριν από την έναρξη καταβολής του ειδικού εποχικού βοηθήματος έτους (10.09.2023), η δε επιδότηση λήγει (ή αναστέλλεται λόγω ανάληψης εργασίας) εντός της περιόδου καταβολής αυτού και ακολουθεί εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης για το ειδικό εποχικό, αυτή εγκρίνεται με συμψηφισμό των επιδομάτων ανεργίας και του βοηθήματος από την 10.09 έως την κατά περίπτωση λήξη/αναστολή της τακτικής επιδότησης.

5. Δικαιούχοι της επαγγελματικής κατηγορίας των δασεργατών είναι και οι δασεργάτες μέλη δασικών συνεταιρισμών.

6. Οι ημέρες που έχουν βεβαιωθεί λόγω πρακτικής άσκησης δεν αποτελούν κώλυμα για τη λήψη του ειδικού εποχικού βοηθήματος, διότι η πρακτική άσκηση δεν αποτελεί εξαρτημένη σχέση εργασίας.

7. Η πλήρωση της προϋπόθεσης της ιδιότητας του μισθωτού του οικείου κλάδου εξετάζεται σε συσχέτιση με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Στην περίπτωση που αυτή δεν αποδεικνύεται, η αίτηση αυτονόητα απορρίπτεται. Αν, ωστόσο, μετά από την απόρριψη της αίτησης αλλά εντός της περιόδου καταβολής του ειδικού εποχικού ο ασφαλισμένος αποδεδειγμένα απασχολήθηκε στον κλάδο, η απορριπτική απόφαση ανακαλείται και γίνεται ένταξη στο ειδικό εποχικό βοήθημα.

Με ευθύνη των προϊσταμένων να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΤΕΡΖΗ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1. Άρθρα 22 και 37 του Ν. 1836/1989 (ΦΕΚ 79/Α/14-3-89)

2. Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

3. Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/6-7-94)

4. Ν. 2434/1996 (ΦΕΚ 188/Α/20-8-96)

5. Ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/24-12-97)

6. ΥΑ 30659/31-3-89 (ΦΕΚ 239/Β/5-4-89)

7. ΥΑ 31353/7-6-89 (ΦΕΚ 448/Β/9-6-89)

8. ΥΑ 32021/6-10-89 (ΦΕΚ 773/Β/9-10-89)

9. ΥΑ 32064/6-10-89 (ΦΕΚ 773/Β/9-10-89)

10. Υ.Α 33142/19-2-98 (ΦΕΚ 237/Β/98)

11. Κ.Υ.Α 65646/1026/2-10-08 (ΦΕΚ 2034 Β/2-10-08)

12. Ν. 3762/2009 – ΜΕΡΟΣ Β – ΚΕΦ. Α – ΑΡΘΡΟ 14 (ΦΕΚ 75 Α/15-5-2009)

13. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/20/26524/12-8-2015 (ΦΕΚ 1845/Β/27-8-2015)

14. Κ.Υ.Α. 49863/688/23-12-2014 (ΦΕΚ 3484/Β/24-12-2014)

15. Κ.Υ.Α. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.14/οικ.2292/29-01-2014 (ΦΕΚ 204/Β/3-02-2014)

16. Ν. 4554/2018 – ΑΡΘΡΟ 54 (ΦΕΚ 130 Α)

17. ΚΥΑ 56779/1330/30-10-2018 (ΦΕΚ 4892 Β/1 -11 -2018)

18. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΟΑΕΔ 1850/30/15-3-2020 (ΦΕΚ 911/Β/17-3-2020) εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 71 (παρ 2 και 3) του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α)

19. ΚΥΑ 13908/31-3-2021 (ΦΕΚ 1521/Β/15-3-2021)

_______________________________
1 Απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ 2712/63/3-10-2017
2 ΒΚΗ=Βασικό κατώτατο ημερομίσθιο
3 Σχ. Εγκύκλιος: 32939/89
4 Σχ. Γενικό έγγραφο 104845/18-10-2021
5 Σχ. η με αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/20/26524/12-8-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1845/Β/27-8-2015), ως ισχύει.
6 Σχ. η υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.14/οικ. 2292/2014 (Β’204) ΚΥΑ
7 Σχ. Εγκύκλιος 1179/18-11-04
8 Σχ. Εγκύκλιος Β 133363/14-10-05