1016/109/248-στ’/2021
Παράταση ισχύος αδειών εργασίας τύπου Α’ και Β’ του προσωπικού ασφαλείας των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.)

Αριθμ. 1016/109/248-στ’/2021

(ΦΕΚ Β’ 1781/29-04-2021)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 5 του άρθρου 3 και της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2518/1997 «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις» (Α’ 164), όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 3 και 10, αντίστοιχα, του ν. 3707/2008 «Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών» (Α’ 209).
β. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
γ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121) και
δ. Του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4).

2. Την υπ’ αρ. 80/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058).

3. Την υπό στοιχεία 8000/1/2021/31-α’ από 16/04/2021 Εισήγηση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου του ν. 4484/2017 (Α’ 110), από την οποία προκύπτει ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι άμεσοι κίνδυνοι από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η ισχύς των αδειών εργασίας προσωπικού ασφαλείας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) κατηγορίας Α’ ή Β’, που εκδόθηκαν σύμφωνα με την υπό στοιχεία 1016/109/149-α’/08-09-2009 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (Β’ 1967) και οι οποίες λήγουν μετά την 15-03-2021, παρατείνεται έως την 30-06-2021.

Άρθρο 2

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Απριλίου 2021

Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Ο Υφυπουργός
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ