10119 ΕΞ 17-03-2022
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. 13909/31-3-2021 κοινής απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών του eΕΦΚΑ που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)» (Β’ 1396)

Αριθμ. 10119 ΕΞ 2022

(ΦΕΚ Β’ 1571/04-04-2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
β) του άρθρου 33 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 133),
γ) του άρθρου 15 του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» (Α’ 43),
δ) του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85),
ε) του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 138),
στ) του άρθρου 8 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (Α’ 102),
ζ) του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 102),
η) του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45),
θ) του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους-
Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75).

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

3. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

4. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», (Α’ 168).

5. Το π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης: e-Ε.Φ.Κ.Α» (Α’ 8).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

7. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

8. Το π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 142).

9. Την υπό στοιχεία 1786/14-2-2022 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 638).

10. Την υπό στοιχεία 13909/31.3.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)» (Β’ 1396).

11. Την υπό στοιχεία 20530 ΕΞ 2020/21.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Καθορισμός διαδικασίας παροχής διοικητικών πληροφοριών και διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)» (Β’ 3030).

12. Την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).

13. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Την αντικατάσταση του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 13909/31.3.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)» (Β’ 1396) ως εξής:
«Άρθρο 5
Καταργούμενες διατάξεις
1. Οι παρ. β1, β2, β3, β4, β5, β6, β7, β8, β10, β11, β12 και β15 της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Α1/12407/08.07.2002 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β’ 946), όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα με τις παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 της υπό στοιχεία 11183/ΔΙΑΔΠ/Ε/10.06.2003 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β’ 783) καταργούνται.
2. Οι παρ. α6, α9, α15, β9, β16, γ3, δ6, δ10, δ12, δ13, δ14, δ15, δ16, δ17, δ18, δ20, ε1, ε2, ε5, ε6 και ε7 της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Α1/12407/08.07.2002 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β’ 946) καταργούνται.
3. Η παρ. 1 της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Α1/13310/ 11.07.2002 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας (Β’ 906), όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα με την παρ. 1 της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Ε/10548/02.06.2003 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας (Β’ 728) καταργείται.
4. Οι παρ. 2, 3, 5, 6, 7, 8 και 10 της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Ε/375/20.05.2003 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β’ 668) καταργούνται.
5. Οι παρ. Δ, Ε, ΣΤ, Ι, και Κ της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/E/11184/10.06.2003 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β’ 777) καταργούνται.
6. Οι παρ. Α1, Γ4, Γ5, Γ6, Γ7, Γ8, Γ9, Γ10, Δ1, Δ2, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Ε2, Ε4, Η1 και Θ3 της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Ε/10264/01.04.2003 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β’ 726) καταργούνται.
7. Οι παρ. 6, 11, 12, 18, 23, 25, 30, 35, 36 και 37 της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Α1/11119/09.06.2003 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β’ 807) καταργούνται.
8. Η παρ. 1 της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Ε/18610/18.09.2003 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β’ 1810) καταργείται.
9. Οι παρ. Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5, Γ6, Γ7 και Γ8 της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Ε/24830/04.12.2003 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας (Β’ 1931) καταργούνται.
10. Οι παρ. 1, 3, 4 και 5 της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/ Ε/15689/10.08.2005 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Β’ 1171) καταργούνται.
11. Οι παρ. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 19 και 20 της υπ’ αρ. 17062/06.09.2005 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Β’ 1309) καταργούνται.
12. Οι παρ. 3, 4 και 5 της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Ε/25289/29.12.2005 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Β’ 1947) καταργούνται.
13. Οι παρ. 2, 5, και 6 της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Ε/904/13.1.2006 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Β’ 46) καταργούνται.
14. Οι παρ. 11, 13, 14, 15 και 16 της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/ Ε/2675/08.02.2006 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Β’ 174) καταργούνται.
15. Οι περ. 1, 3, 4, 7 και 8 της υπ’ αρ 5968/21.03.2006 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Β’ 365).
16. Η τελευταία περίπτωση της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Ε/15424/20.06.07 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Β’ 1000) καταργείται».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ, 13909/31.3.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)» (Β’ 1396).

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2022

Οι Υπουργοί

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ