1009 ΕΞ 11-01-2024
Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών από το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε φορείς του Δημοσίου, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΠΣΣ και ΨΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αριθμ. 1009 ΕΞ 2024

(ΦΕΚ Β’ 167/15-01-2024)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και, ιδίως, της παρ. 51 του άρθρου 107, σε συνδυασμό με το άρθρο 84 του ιδίου νόμου,
2. του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),
3. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (L119),
4. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),
5. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
6. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),
7. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
8. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
9. του ν. 4818/2021 «α) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία διατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 όσον αφορά υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως και σχετικές ρυθμίσεις β) Τροποποιήσεις του ν. 4649/2019 “Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων” (Α’ 206), βάσει της υπό στοιχεία C(2021) 2545/9.4.2021 (2021/Ν) εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράταση του προγράμματος“ΗΡΑΚΛΗΣ”γ) Διατάξεις για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας Τροποποιήσεις του ν. 4738/2020 και λοιπές διατάξεις δ) Λοιπές επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 124), και ιδίως, του άρθρου 39,
10. του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),
11. του ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» (Α’ 107) και, ιδίως, των άρθρων 59 και 62,
12. του ν. 2130/1993 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της περιφερειακής διοίκησης, του κώδικα της Ελληνικής ιθαγένειας, του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα, των διατάξεων για τις προσόδους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 62), και, ιδίως, των παρ. 7 και 8 του άρθρου 17 και του άρθρου 24,
13. του ν. 4915/2022 «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 63) και, ιδίως, του άρθρου 19,
14. της υπό στοιχεία 114801 ΕΞ 2019/15-10-2019 υπουργικής απόφασης «Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας στοιχείων φυσικών προσώπων μη φορολογικού περιεχομένου στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.)» (Β’ 3833),
15. της υπό στοιχεία 122220 ΕΞ 2019/31-10-2019 υπουργικής απόφασης «Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας στοιχείων φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη φορολογικού περιεχομένου σε Δήμους και φορείς του δημοσίου» (Β’ 4059),
16. του ν. 4919/2022 «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 71),
17. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
18. της υπ’ αρ. 200035/22-6-2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ5/145078/2021 (Β’ 3202) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα “Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με την Οδηγία (ΕΕ) 2020/1833 της Επιτροπής” για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγία (ΕΕ) 2022/2407 της Επιτροπής της 20ής Σεπτεμβρίου 2022 για την τροποποίηση των παραρτημάτων της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με στόχο την προσαρμογή τους στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο» (Β΄ 4101),
19. της υπό στοιχεία Γ5/145078/2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με την Οδηγία (ΕΕ) 2020/1833 της Επιτροπής» (Β’ 3202) και, ιδίως, του άρθρου 15.
20. του ν. 4800/2021 «Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 81) και, ιδίως, του άρθρου 4,
21. της υπ’ αρ. 70057 οίκ./23-12-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική υπηρεσία έκδοσης άυλου συναινετικού διαζυγίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ)» (Β’ 6390), και, ιδίως, του άρθρου 1,
22. του ν. 4494/2017 «Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις» (Α’ 165) και
23. του π.δ. 91/2018 «Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (Α’ 171).

Β. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Γ. Τα αιτήματα: υπ’ αρ. 17670/28-2-2023, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, υπ’ αρ. 17308/8-2-2023, της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΓΓΧΤΔΙΧ) πρώην ΕΓΔΙΧ, υπ’ αρ. 16507/9-1-2023, του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ), υπ’ αρ. 19232/ 21-4-2023, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και υπ’ αρ. 20002/9-6-2023, του Δήμου Μετσόβου, στην Εφαρμογή Διαχείρισης αιτημάτων (ΕΔΑ) της ΓΓΠΣ και ΨΔ για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» και το υπ’ αρ. 16214/13-12-2022 αίτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην Εφαρμογή Διαχείρισης αιτημάτων (ΕΔΑ) της ΓΓΠΣ και ΨΔ για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού Προσώπου».

Δ. Το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ’ 1140220 ΕΞ 2019/ 11-10-2019 έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. προς τη ΓΓΠΣΔΔ με θέμα «Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας διαδικτυακών υπηρεσιών για τη χορήγηση στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε. σε τρίτους φορείς».

Ε. Τα έγγραφα: υπό στοιχεία Φ.008/5/121119/Σ.19137/ 1-11-2023, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, υπ’ αρ. 89088/12-6-2023, της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΓΓΧΤΔΙΧ) πρώην ΕΓΔΙΧ, υπ’ αρ. 2861/7-7-2023, του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ), υπ’ αρ. 254205/29-8-2023, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και υπ’ αρ. 5625/24-8-2023 του Δήμου Μετσόβου, προς τη ΓΓΠΣ και ΨΔ με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» και το υπ’ αρ. 13872/8-3-2023 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης προς τη ΓΓΠΣ και ΨΔ με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας «Επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού Προσώπου».

ΣΤ. Την ανάγκη διασφάλισης της εναρμόνισης της διαλειτουργικότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών των Φορέων του Δημοσίου Τομέα με τον στρατηγικό σχεδιασμό.

Ζ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α) Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» της ΑΑΔΕ στα ακόλουθα πληροφοριακά συστήματα:
1. Στο πληροφοριακό σύστημα «Ηλεκτρονική Εφαρμογή Στοιχείων Φορολογικού Μητρώου Αναζήτηση ΚΑΔ επιχείρησης ΥΕΥ ΥΠΕΘΑ» του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), με σκοπό την πρόσβαση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του ΥΠΕΘΑ σε στοιχεία και πληροφορίες εμπορικών και τεχνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των προμηθειών υλικών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και οι οποίες έχουν συμβατική σχέση με το ΥΠΕΘΑ, επιταχύνοντας το χρόνο που απαιτείται για τη διενέργεια του ελεγκτικού έργου από την υπόψη Υπηρεσία, σύμφωνα με τον ν. 4494/2017 (Α’ 165) και το π.δ. 91/2018 (Α’ 171).
2. Στο πληροφοριακό σύστημα «ΠΣ υποβολής αίτησης για ρύθμιση οφειλών προς χρηματοδοτικό φορέα της ΕΓ Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους» της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΓΓΧΤΔΙΧ), πρώην ΕΓΔΙΧ, με σκοπό την καταχώριση αίτησης για ρύθμιση οφειλών σε χρηματοδοτικό φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4818/2021 (Α’ 124).
3. Στο πληροφοριακό σύστημα «Εθνική Πύλη ΕΚΟΜΕ» του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ), για τις διαδικασίες της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης και ιδίως στις συμβάσεις, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016.
4. Στο πληροφοριακό σύστημα «Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: ΣΑΜΕΕ ADR» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με σκοπό την άντληση στοιχείων πιστοποιημένων Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) για ADR, από τον εξεταστικό φορέα, για καταχώριση στο Πληροφοριακό Σύστημα ΣΑΜΕΕ και από κάθε επιχείρηση η οποία εμπίπτει στο υποτμήμα 1.8.3.1 της ADR, για την καταχώριση της γνωστοποίησης που προβλέπεται στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 15 της υπό στοιχεία Γ5/145078/2021 (Β΄ 3202) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 200035/2023 (Β’ 4101) κοινή υπουργική απόφαση.
5. Στο πληροφοριακό σύστημα «ΠΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ» του Δήμου Μετσόβου, με σκοπό την ταυτοποίηση των στοιχείων των πολιτών κατά την εξόφληση των οφειλών που έχουν οι πολίτες προς τον Δήμο, σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 17 και το άρθρο 24 του ν. 2130/1993 (Α’ 62), το άρθρο 59 και την παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4483/2017 (Α’ 107), του άρθρου 19 του ν. 4915/2022, τον ν. 3852/2010 (Α’ 87) και τον ν. 4919/2022.

Β) Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού Προσώπου» στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΫΛΟ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με σκοπό την επιβεβαίωση ύπαρξης του πολίτη στο πλαίσιο έκδοσης συναινετικού διαζυγίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020, την παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 70057 οίκ./23-12-2021 κοινή υπουργική απόφαση και το άρθρου 4 του ν. 4800/2021.

Γ) Οι φορείς έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη απειλή ή τυχαίο κίνδυνο. Οι φορείς έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για το σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα.

Δ) Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ. και Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ. και Ψ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2024

Ο Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ