1008 ΕΞ 11-01-2024
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» σε Φορείς του Δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αριθμ.1008 ΕΞ 2024

(ΦΕΚ Β’ 170/15-01-2024)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση [Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024] Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες [Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972] και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), και ιδίως της παρ. 51 του άρθρου 107, σε συνδυασμό με το άρθρο 84 του ιδίου νόμου,
2. του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),
3. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ,
4. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),
5. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
6. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),
7. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
8. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
9. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρο 80 «Αποδεικτικά μέσα (άρθρο 60 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)», άρθρο 152
«Λογαριασμοί», άρθρο 187 «Καταβολή της αμοιβής του αναδόχου» παρ. ζ) 6, άρθρο 200 «Τρόπος πληρωμής απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου» παρ. 4ε και 5δ, άρθρο 166 «Όροι και διαδικασία υπεργολαβίας» παρ. ζ,
10. του υπ’ αρ. 2210/19-4-2019 εγγράφου της ΕΑΑΔΗΣΥ «Διευκρινίσεις ως προς τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης), κατόπιν δημοσίευσης του ν. 4605/2019» (ΑΔΑ: 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ),
11. της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Α/9981/23.5.2005 κοινής υπουργικής απόφασης «Αυτεπάγγελτη αναζήτηση βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας και εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω συστήματος πιστοποιημένης τηλεομοιοτυπίας» (Β’ 726),
12. της υπό στοιχεία 17535/Δ1.6002/6.5.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονικές συναλλαγές ασφαλισμένων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e-Ε.Φ.Κ.Α.» (Β’ 1754), και ιδίως του άρθρου 7 «Πιστοποίηση φορέων, Υπηρεσιών και Προσώπων για έκδοση βεβαιώσεων και αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. διαδικτυακά»,
13. της υπό στοιχεία 8731 ΕΞ 2022/8.3.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Ένταξη φορέα (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) στο πεδίο εφαρμογής διατάξεων του ν. 4727/2020 (Α’ 184)» (Β’ 1464).

Β. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Γ. Την υπ’ αρ. 2/16570/0026/13.5.2016 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου/Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικές Υπηρεσίες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης» (Β’ 1381).

Δ. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1123/2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά ή μέσω διαδικτύου» (Β’ 1665).

Ε. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1274/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 του ν. 4987/2022 (Α’ 206)» (Β’ 3398), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τις υπό στοιχεία Α.1277/2019 (Β’ 2985) και Α.1464/2019 (Β’ 4820) αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

ΣΤ. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1065/2014 «Συμπλήρωση τροποποίηση των αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων υπό στοιχεία ΠΟΛ.1274/2013 και ΠΟΛ.1275/2013 (Β’ 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης οφειλής άρθρου 12 ν. 4987/2022 (Α’ 206), όπως ισχύει» (Β’ 642).

Ζ. Το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ 1021942/14.02.2020 έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. προς την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. αναφορικά με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας «Χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας».

Η. Την υπό στοιχεία Α.1162/2023 κοινή απόφαση «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν. 4987/2022, Α’ 206)» (Β’ 6129).

Θ. Τα αιτήματα: υπ’ αρ. 18999/6-4-2023 του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής, υπ’ αρ. 13622/2022 του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΔΜΗΕ ΑΕ, υπ’ αρ. 14332/20-7-2023 του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, υπ’ αρ. 21672/30-10-2023 του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και υπ’ αρ. 21853/8-11-2023 του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.

Ι. Τα έγγραφα: υπ’ αρ. 12719/8-5-2023 του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής, υπό στοιχεία ΔΟΛΥ/21574/13-11-2023 του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΔΜΗΕ ΑΕ, υπ’ αρ. 2212/7-6-2023 του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, υπ’ αρ. 17191/18-12-2023 του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και υπ’ αρ. 2474/ 19-12-2023 του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, προς την Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας».

ΙΑ. Την ανάγκη διασφάλισης της εναρμόνισης της διαλειτουργικότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών των Φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα με τον στρατηγικό σχεδιασμό.

ΙΒ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» στα πληροφοριακά συστήματα των κάτωθι φορέων του δημοσίου φορέα:
i. «Οικονομική Διαχείριση Δήμου Νέας Ιωνίας» του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής, με σκοπό την εξόφληση τίτλων πληρωμής για ποσά άνω των 1.500 €, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.1162/2023 (Β’ 6129) κοινή απόφαση, άρθρο 1 περ. α.
ii. «ΑΔΜΗΕ Α.Ε_ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ» του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΔΜΗΕ ΑΕ, με σκοπό την εξόφληση τιμολογίων προμηθευτών της εταιρείας ΑΔΜΗΕ ΑΕ ποσού άνω των 1.500 €, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 8731 ΕΞ 2022/8.3.2022 (Β’ 1464) απόφαση.
iii. «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ» του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, με σκοπό την χρήση του ΑΦΕ κατά την διαδικασία αναθέσεων και πληρωμών, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 17535/Δ1.6002/6.5.2020 (Β’ 1754) κοινή υπουργική απόφαση, άρθρο 7 και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019.
iv. «Afe4Issue ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ» του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, με σκοπό την αυτεπάγγελτη αναζήτηση και έκδοση ΑΦΕ από τον ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ για εξόφληση αμοιβών και δαπανών άνω των 1.500 €, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Α/9981/23.5.2005 (Β’ 726) κοινή υπουργική απόφαση.
v. «ΠΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, με σκοπό την είσπραξη χρημάτων, για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου και την είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016, άρθρα 80, 152, 187 παρ. ζ) 6, 200 παρ. 4ε και 5δ, 166 παρ. ζ και το υπ’ αρ. 2210/19-4-2019 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ.

2. Η διαδικτυακή υπηρεσία διατίθεται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και οι αναγκαίες πληροφορίες της φορολογικής ενημερότητας, όπως προσδιορίζονται στις παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του ν. 4987/2022 (Α’ 206) και στο άρθρο 6 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1274/2013 (Β’ 3398), αντλούνται από τα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4704/2020, όλοι οι φορείς του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενημερότητας των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του ν. 4987/2022 (Α’ 206) μέσω της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών τους συστημάτων με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’134).

4. Η πιστοποίηση των φορέων, η εξουσιοδότηση των υπαλλήλων τους για τη διαχείριση των αιτημάτων διαλειτουργικότητας, η έκδοση διαπιστευτηρίων για τη χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας και κάθε τροποποίηση της εξουσιοδότησης των υπαλλήλων τους πραγματοποιούνται μέσω της Ε.Δ.Α. του ΚΕ.Δ. της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. Για τον έλεγχο της πιστοποίησης των φορέων, ειδικώς εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των αιτημάτων στην Ε.Δ.Α. και στα στοιχεία ιχνηλασιμότητας των κλήσεων διαλειτουργικότητας των φορέων.

Άρθρο 2
Οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Οι φορείς έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη απειλή ή τυχαίο κίνδυνο. Οι φορείς έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα.
Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2024

Ο Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ