1007 ΕΞ 11-01-2024
Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών από το Φορολογικό Μητρώο Υπουργείου Οικονομικών της Α.Α.Δ.Ε. σε φορείς του Δημοσίου, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αριθμ. 1007 ΕΞ 2024

(ΦΕΚ Β’ 169/15-01-2024)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και, ιδίως, της παρ. 51 του άρθρου 107, σε συνδυασμό με το άρθρο 84 του ιδίου νόμου,
2. του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),
3. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ,
4. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),
5. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
6. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),
7. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
8. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
9. του ν. 4818/2021 με θέμα «α) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία διατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 όσον αφορά υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως και σχετικές ρυθμίσεις β) Τροποποιήσεις του ν. 4649/2019 “Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων” (Α’ 206), βάσει της υπό στοιχεία C(2021) 2545/9.4.2021 (2021/Ν) εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράταση του προγράμματος “ΗΡΑΚΛΗΣ” γ) Διατάξεις για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας Τροποποιήσεις του ν. 4738/2020 και λοιπές διατάξεις δ) Λοιπές επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 124) και ιδίως του άρθρου 39 «Ψηφιακή πλατφόρμα Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013»,
10. του ν. 3852/2010 με θέμα «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),
11. της υπό στοιχεία 114801 ΕΞ 2019/15-10-2019 υπουργικής απόφασης με θέμα «Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας στοιχείων φυσικών προσώπων μη φορολογικού περιεχομένου στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.)» (Β’ 3833),
12. της υπό στοιχεία 122220 ΕΞ 2019/31-10-2019 υπουργικής απόφασης με θέμα «Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας στοιχείων φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη φορολογικού περιεχομένου σε Δήμους και φορείς του δημοσίου» (Β’ 4059),
13. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
14. του ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 171) και ιδίως των παρ. 35 και 36 του άρθρου 107 «Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147)»,
15. του ν. 5027/2023 με θέμα «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις (Α’ 48) και ιδίως του άρθρου 39 «Βεβαίωση και είσπραξη εσόδων δήμων Προσθήκη άρθρου 166Α στον ν. 3463/2006»,
16. της υπ΄αρ. οικ.47490/18.12.2012 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/3-2-2004 απόφασης “Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων” (Β’ 253)» (Β’ 3390),
17. του ν. 4804/2021 «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών» (Α’ 90),
18. του π.δ. 13/2000 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (Α’ 12) και ιδίως του άρθρου 1 «Ίδρυση Σκοπός Νομικό Καθεστώς»,
19. του ν. 4957/2022 με θέμα «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α’ 141) και ιδίως της παρ. 1 του άρθρου 3 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης Αποστολή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».

Β. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Γ. Τα υπ’ αρ. 20961/14-9-2023 αιτήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, υπ’ αρ. 4626/9-10-2020 του Δήμου Βέλου Βόχας και υπ’ αρ. 21211/3-10-2023 του Δήμου Διδυμοτείχου, στην Εφαρμογή Διαχείρισης αιτημάτων (ΕΔΑ) της ΓΓΠΣΨΔ για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου».

Δ. Το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ’ 1140220 ΕΞ 2019/ 11-10-2019 έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. προς την Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. με θέμα «Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας διαδικτυακών υπηρεσιών για τη χορήγηση στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε. σε τρίτους φορείς».

Ε. Την υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ’ 1025794 ΕΞ 2021/ 29-3-2021 απόφαση της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Πρόσβαση των Δήμων της χώρας σε πληροφορίες της διαδικτυακής υπηρεσίας χορήγησης στοιχείων Μητρώου για φυσικά και μη φυσικά πρόσωπα».

ΣΤ. Τα έγγραφα υπ’ αρ. 10585/13-11-2023 του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, υπ’ αρ. 2572/15-4-2021 και 10112/25-11-2020 του Δήμου Βέλου Βόχας και υπ’ αρ. 7751/9-11-2023 του Δήμου Διδυμοτείχου, προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου».

Ζ. Την ανάγκη διασφάλισης της εναρμόνισης της διαλειτουργικότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών των Φορέων του Δημοσίου Τομέα με τον στρατηγικό σχεδιασμό.

Η. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α) Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» της ΑΑΔΕ στα ακόλουθα πληροφοριακά συστήματα, με τις μεθόδους:
– Αναζήτηση στοιχείων με βάση τον Α.Φ.Μ. του Φυσικού ή Μη Φυσικού Προσώπου retrieveInfoByAFM.
Η μέθοδος χρησιμοποιείται για την αναζήτηση στοιχείων Φυσικών και Μη Φυσικών Προσώπων με βάση τον Α.Φ.Μ.
– Αναζήτηση στοιχείων με βάση το ονοματεπώνυμο του Φυσικού Προσώπου retrieveInfoByName.
Η μέθοδος χρησιμοποιείται για την αναζήτηση στοιχείων Φυσικών Προσώπων με βάση το Ονοματεπώνυμο.
– Αναζήτηση στοιχείων με βάση τον Αριθμό και το Είδος Ταυτότητας retrieveInfoByADT.
Η μέθοδος χρησιμοποιείται για την αναζήτηση στοιχείων Φυσικών Προσώπων με βάση τον Α.Δ.Τ. (αριθμός δελτίου ταυτότητας).
1. Στο πληροφοριακό σύστημα «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με σκοπό την άντληση φορολογικών στοιχείων προμηθευτή με βάση τον ΑΦΜ, για καταχώριση τιμολογίων και εκκαθάριση απαίτησης, σύμφωνα με την παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020 και το άρθρο 1 του π.δ. 13/2000 (Α’ 12) σε συνδυασμό με την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4957/2022 (Α’ 141).
2. Στο πληροφοριακό σύστημα «ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ (ΑΦΜ)» του Δήμου Βέλου Βόχας, με σκοπό την άμεση και πλήρη αναζήτηση στοιχείων φυσικών και μη φυσικών προσώπων καθώς και την ενημέρωση του μηχανογραφικού συστήματος του δήμου, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α’ 147), το ν. 4497/2017 (Α’ 171) άρθρο 107 παρ. 35 και 36 και τον ν. 5027/2023 (Α’ 48) άρθρο 39.
3. Στο πληροφοριακό σύστημα «ΠΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» του Δήμου Διδυμοτείχου, με σκοπό την αναζήτηση στοιχείων οφειλετών για βεβαίωση, σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 (Α’87) άρθρο 227, τον ν. 4804/2021 (Α’90) και την υπ’ αρ. οικ.47490/18.12.2012 (Β’ 3390) κοινή υπουργική απόφαση.

Β) Οι φορείς έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη απειλή ή τυχαίο κίνδυνο. Οι φορείς έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για το σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα.

Γ) Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2024

Ο Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ