100652/8.12.2021
Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 60622/17.8.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις πληγείσες περιοχές από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021» (Β’ 3816).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο δέκατο έβδομο της από 13-8-2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματικότερη προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» (Α’ 143), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156) .

2. Το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

7. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

11. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

12. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

13. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

14. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805),

15. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Β’ 3520).

16. Την υπό στοιχεία οικ. 12997/231/23-3-2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 993).

17. Την υπό στοιχεία οικ. 60622/17-8-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις πληγείσες περιοχές από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021» (Β’ 3816).

18. Την υπ’ αρ. 92931/21-11-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

19. Την ανάγκη παράτασης του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τη διασφάλιση και προστασία των θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), στις πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021 και ανήκουν στα διοικητικά όρια των Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Μα-ντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται επιπλέον δαπάνη ύψους έως ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000 €), πέραν αυτής που έχει προβλεφθεί στην υπό στοιχεία οικ. 60622/17-8-2021 (Β’ 3816) κοινή υπουργική απόφαση, η οποία βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ΕΦ 1033-5010000000, ΑΛΕ 2310989899, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 60622/17-8-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις πληγείσες περιοχές από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021» (Β’ 3816), ως εξής:

Ι. Μετά το άρθρο 1 προστίθεται άρθρο 1Α, ως ακολούθως:

«Άρθρο 1Α

Παράταση του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που εδρεύουν ή έχουν παράρτημα σε περιοχές που επλήγη-σαν από τις πυρκαγιές και ανήκουν στα διοικητικά όρια των Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης -Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας και δραστηριοποιούνται σε έναν από τους κάτωθι ΚΑΔ:

55.10: Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

55.20: Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

55.30: Χώροι κατασκήνωσης για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

55.90.14: Υπηρεσίες παροχής καταλύματος σε χώρους λειτουργικά ενοποιημένους με αγροτικές εκμεταλλεύσεις που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή, την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού και ανθρω-πογενούς αγροτικού τοπίου

55.90.19: Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α. 79.11: Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 79.12: Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

79.90: Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

96.04.10.03: Υπηρεσίες εκμετάλλευσης λουτρών (καθαριότητας, χαμάμ κ.λπ.)

96.04.10.04: Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών,

έχουν τη δυνατότητα να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί μέχρι και τη 2α Αυγούστου 2021 για χρονικό διάστημα από 3-11-2021 έως το αργότερο μέχρι και 30-4-2022.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. οικ. 60622/17-8-2021 κοινή υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και

ΟικονομικώνΚοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ