100023 ΕΞ 13-07-2022
Καθορισμός των αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου 17 του ν. 4941/2022 (Α’ 113)

Αριθμ. 100023 ΕΞ 2022

(ΦΕΚ Β’ 3736/15-07-2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 17 του ν. 4941/2022 «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 113) και ιδίως της παρ. 5 αυτού,
β) των άρθρων 4 και 4Α του ν. 3864/2010 «Περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» (Α ́119),
γ) του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α ́131),
δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α ́121),
ε) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α ́ 181) και
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Την ανάγκη καθορισμού κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου 17 του ν. 4941/2022 και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (εφεξής «Ταμείου»).

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Ο διορισμός του μέλους, το οποίο υποδεικνύεται από κοινού από την Τράπεζα της Ελλάδος και το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 (Α’ 119), και το οποίο αναλαμβάνει την ιδιότητα του εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με την παρ. 5 του ιδίου άρθρου. Στην ίδια απόφαση, διορίζονται ο Διευθύνων Σύμβουλος και το έτερο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4941/2022 (Α’ 113).

2. Ο διορισμός του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου που προτείνεται από το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς και του μη εκτελεστικού μέλους που προτείνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010, γίνεται με την απόφαση της παρ. 1.
Ομοίως, ο διορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, τα οποία ορίζονται έγκαιρα εκ των υπηρετούντων μελών του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου, από την Επιτροπή Επιλογής του άρθρου 4Α του ν. 3864/2010, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4941/2022, γίνεται με την προαναφερθείσα απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

3. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, τα οποία αποτελούσαν μέλη του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής κατά την ημερομηνία κατάργησης των ανωτέρω οργάνων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4941/2022, παραμένουν αμετάβλητες κατά τον διορισμό τους στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2022

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ