1.3906/17-08-2021
Διαδικασία και όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγγράφονται στο ΠΔΕ προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την καταβολή πληρωμών παρόχων και την κάλυψη του κόστους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, απαιτούμενα δικαιολογητικά δημοσιονομικής τακτοποίησης των πληρωμών και λοιπές λεπτομέρειες για την υλοποίηση της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων»

Αριθμ. 1.3906/2021

(ΦΕΚ Β’ 4300/17-09-2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τον ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (Α’ 265) και ιδίως την παρ. 12 του άρθρου 58 και την παρ. 4 του άρθρου 28.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 23, 56, 77, 78, 79 και 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

4. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

5. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Α’ 192).

6. Την υπό στοιχεία 58994/ΕΥΘΥ/4-6-2019 (Β’ 2343) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης Οικονομικών Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί της διάρθρωσης της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ.

7. Το ν. 1608/1919 και το π.δ. 95/1996 «Οργανισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» (Α’ 1).

8. Τα άρθρα 1 έως 4 του ν. 3965/2011 «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Τ.Π. και Δανείων».

9. Την υπ’ αρ. 2/23510/0094/30-03-2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κανονισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 3965/2011» (Β’ 1083).

10. Το ν. 2212/1952 (Α’ 266) και ειδικότερα το άρθρο 2 αυτού, καθώς και τον ν. 2957/1954 (Α’ 486) και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

11. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

12. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1081/2006 του Συμβουλίου.

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1083/2006.

16. Τον Κανονισμό (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) υπ’ αρ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) υπ’ αρ. 1605/2002 του Συμβουλίου.

17. Την C(2014)/10128 final/17.12.2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός CCI 2014GR05M9OP001), όπως ισχύει κάθε φορά.

18. Την υποπαρ. ΙΔ1 της παραγράφου ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α’ 107).

19. Την υπ’ αρ. 1476/06.03.2020 (ΑΔΑ: Ω21Ο46ΜΤΛΡ-ΕΟΞ) Πρόσκληση με κωδικό ΑΝΑΔ 47 και τίτλο «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».

20. Την υπ’ αρ. 3042/22-06-2020 (ΑΔΑ:9Ω3Ω46ΜΤΛΡ-ΥΕΥ) απόφαση ένταξης της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».

21. Το γεγονός ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποτελεί αυτόνομο χρηματοπιστωτικό διαχειριστικό οργανισμό (ΝΠΔΔ) υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών για την εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος.

22. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014» (Β’ 2857).

23. Τα υπ’ αρ. 8292/23-1-2017 και 41458/6-4-2017 έγγραφα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με τις νέες διαδικασίες χρηματοδοτήσεων και πληρωμής έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

24. Την ανάγκη καθορισμού: α) της διαδικασίας και των όρων μεταφοράς των πιστώσεων που εγγράφονται στο ΠΔΕ προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την καταβολή πληρωμών παρόχων και την κάλυψη του κόστους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και β) των απαιτούμενων δικαιολογητικών δημοσιονομικής τακτοποίησης των πληρωμών και λοιπών λεπτομερειών για την υλοποίηση της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».

25. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη που θα βαρύνει το ΠΔΕ και ειδικότερα την ΣΑΕ 334/1 με προβλεπόμενο ποσό αυτό της απόφασης ένταξης για την δράση «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων», συνολικού προϋπολογισμού 199.254.700,00€, εκ των οποίων το ποσό των 26.910.000 € αφορά την κατάρτιση.

26. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

27. Το ν. 3861/2010 (Α’ 112) σε συνδυασμό με τον ν. 4727/2020 και το ν. 3469/2006 (Α’ 131).

28. Την υπ’ αρ. 51875/07-05-2021 (Β’ 1867) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη»,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Ταμείο), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1.908/23-02-2021 (ΑΔΑ:6ΤΡΠ46ΜΤΛΚ-ΛΕΣ) «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για
36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων», της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, είναι ο αρμόδιος φορέας μέσω του δεσμευμένου τομέα του οποίου θα εκτελούνται όλες οι πληρωμές προς τους παρόχους που προβλέπονται στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης.

2. Για την υλοποίηση της δράσης θα ανοιχτεί στο Ταμείο ειδικός έντοκος λογαριασμός, με επιτόκιο που θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του Ταμείου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Στον ανωτέρω λογαριασμό του έργου θα κατατίθενται οι μεταφερόμενες πιστώσεις από τον τριτοβάθμιο λογαριασμό δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος σε επίπεδο Συλλογικής απόφασης (ΣΑΕ 334/1). Οι ενδεχόμενες επιστροφές πληρωμών (αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντα ποσά) βεβαιώνονται και εισπράττονται ως έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού και εισάγονται στην κατηγορία των ειδικών εσόδων με ΚΑΕ 3941 «Έσοδα από καταλογισμούς σε φορείς που υλοποιούν προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ή ποσά από καταλογισμούς» σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 126829/EΥΘΥ1217/8.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2784) «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του ν. 4314/2014».

4. Οι τόκοι που πιθανόν να δημιουργηθούν από την παραμονή των πιστώσεων στον παραπάνω ειδικό λογαριασμό του έργου, μετά την ολοκλήρωση και εξόφληση της δράσης, με μέριμνα και υπόδειξη της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ για την παρακολούθηση της υλοποίησης της δράσης, κατατίθενται στον υφιστάμενο λογαριασμό αδιάθετων υπολοίπων παρελθόντων οικονομικών ετών που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Άρθρο 2

1. Τα ποσά της δημόσιας χρηματοδότησης εγγράφονται στο ΠΔΕ της (ΣΑΕ 334/1) και τα αντίστοιχα ποσά χρηματοδότησης προς τους παρόχους κατάρτισης, μεταβιβάζονται από τον λογαριασμό δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος σε επίπεδο Συλλογικής απόφασης (ΣΑΕ 334/1), στον ειδικό έντοκο λογαριασμό που προβλέπεται στο άρθρο 1 της παρούσας.

2. Η μεταφορά των ποσών αυτών θα γίνεται με «απευθείας μεταφορά άνευ υπολόγου/διαχειριστή» από την Τράπεζα της Ελλάδος, σε βάρος των πιστώσεων του τριτοβάθμιου λογαριασμού δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος σε επίπεδο Συλλογικής απόφασης (ΣΑΕ 334/1). Οι χρηματοδοτήσεις του λογαριασμού της ΣΑ πραγματοποιούνται με αποφάσεις (εντολές) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος, βάσει των σχετικών αιτημάτων ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης της δράσης και της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

3. Η ενταλματοποίηση από την αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και η εμφάνιση των αντίστοιχων δαπανών στη δημόσια ληψοδοσία, αφορά στο συνολικό ποσό που μεταφέρεται στο λογαριασμό του ΤΠ&Δ με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:
α) απόφαση χρηματοδότησης της Συλλογικής απόφασης (ΣΑ),
β) αντίγραφο του δελτίου αναγγελίας της Τράπεζας της Ελλάδος εκτέλεσης της ανωτέρω απόφασης χρηματοδότησης,
γ) αντίγραφο της «Εντολής μεταφοράς/πληρωμής» της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προς τον υπεύθυνο λογαριασμού που εκτελεί ηλεκτρονικά την μεταφορά/πληρωμή και
δ) την επιβεβαίωση με ηλεκτρονικό τρόπο από την ΤτΕ ότι μεταφέρθηκε η χρηματοδότηση στον ειδικό έντοκο λογαριασμό που προβλέπεται στο άρθρο 1 της παρούσας.

Άρθρο 3

1. Όλες οι πληρωμές προς τους παρόχους στο πλαίσιο της δράσης θα εκτελούνται από το Ταμείο. Τα χρήματα θα καταβάλλονται από το Ταμείο στους παρόχους κατόπιν εντολής της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω, μέσω μεταφοράς του αντίστοιχου ποσού από το Ταμείο προς τους λογαριασμούς πιστωτικών ιδρυμάτων που θα έχουν δηλώσει οι πάροχοι, στην ειδική ιστοσελίδα παρακολούθησης της δράσης.

2. Η επιταγή κατάρτισης μέσω της οποίας θα πληρωθεί ο πάροχος θα περιλαμβάνει το κόστος της κατάρτισης και της πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.

3. Οι πληρωμές των παρόχων κατάρτισης δύνανται να πραγματοποιούνται για ένα ή περισσότερα τμήματα κατάρτισης. Η πληρωμή περιλαμβάνει το κόστος της κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση, και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων). Οι πάροχοι υποβάλλουν στην ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ τα κάτωθι δικαιολογητικά εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση της υλοποίησης της κατάρτισης (περιλαμβανόμενης της πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων) του Τμήματος Κατάρτισης:
α. έκθεση υλοποίησης της κατάρτισης του τμήματος (μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής ιστοσελίδας της δράσης http://www.voucher.gov.gr),
β. ακριβές αντίγραφο (από τον πάροχο) των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών,
γ. αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας και
δ. αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

4. Αφού ελεγχθούν τα ανωτέρω, η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ εκδίδει «Πιστοποίηση Εντολή πληρωμής παρόχου κατάρτισης» η οποία παράγεται μέσω της ειδικής ιστοσελίδας. Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ θα αποστέλλει την εντολή σε έντυπη μορφή (και ηλεκτρονική μέσω της ειδικής ιστοσελίδας) στο Ταμείο που θα εκτελεί τις πληρωμές πιστώνοντας αμελλητί τα αντίστοιχα ποσά στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο πάροχος και τηρεί σε πιστωτικό ίδρυμα για την συμμετοχή του στη δράση υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αναγκαίων οικονομικών πόρων.

5. Η εντολή πληρωμής θα είναι σε επίπεδο τμήματος και θα περιλαμβάνει στοιχεία του παρόχου (επωνυμία παρόχου, IBAN) και το ποσό πληρωμής.

6. Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ θα τηρεί την ως άνω Εντολή και σε έντυπη μορφή υπογεγραμμένη στο αρχείο της.

7. Προς περαιτέρω επίσπευση των διαδικασιών υφίσταται η δυνατότητα άντλησης της εντολής ηλεκτρονικά μέσω διεπαφής από το Ταμείο. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η αποσταλείσα από την ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ έντυπη εντολή.

8. Σε περίπτωση οφειλής του παρόχου προς τον ΕΦΚΑ που θα προκύπτει από την προσκόμιση της ασφαλιστικής ενημερότητας, το ποσό θα παρακρατείται και θα αποδίδεται στον λογαριασμό του ΕΦΚΑ υπ’ αρ. 54900305 στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΙΒΑΝ GR 79 0110 0400 0000 0405 4900 305).

9. Σε περίπτωση οφειλής του παρόχου προς την φορολογική διοίκηση, στο αποδεικτικό ενημερότητας/βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται με όρο παρακράτησης αναγράφεται ο κατά περίπτωση κωδικός, με τον οποίο αποδίδεται το αναγραφόμενο ποσό της παρακράτησης στους φορείς είσπραξης για λογαριασμό της φορολογικής διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ5Α 1123655 ΕΞ 6.8.2013 απόφαση Υπουργού Οικονομικών και στις ΠΟΛ.1274/2013, ΠΟΛ.1275/2013 και ΠΟΛ 1141/2016 του Γενικού Γραμματέα, όπως ισχύουν.

Άρθρο 4

1. Η καταβολή των πληρωμών από το Ταμείο προς τους παρόχους, πιστοποιείται από την ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ με έλεγχο των παρακάτω δικαιολογητικών:
α. αναλυτική κατάσταση καταβληθεισών πληρωμών από το Ταμείο,
β. αντίγραφα τραπεζικών αποδεικτικών συναλλαγής των ανωτέρω καταβληθεισών χρηματοδοτήσεων και
γ. αντίγραφο κίνησης του ειδικού έντοκου τραπεζικού λογαριασμού του Ταμείου που προβλέπεται στο άρθρο 1 της παρούσας.

2. Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ είναι υπεύθυνη για την πληρότητα, νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών. Για τον σκοπό αυτό, δύναται να πραγματοποιεί δειγματοληπτικό έλεγχο των δικαιολογητικών με βάση τα οποία έγινε η πραγματοποίηση των πληρωμών. Όταν έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως ή παρανόμως ποσά, αυτά αναζητούνται σύμφωνα με την υπό στοιχεία 126829/EΥΘΥ1217/8.12.2015 (Β’ 2784) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του ν. 4314/2014».

Άρθρο 5

1. Ως κόστος νοούνται αποκλειστικά οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που διενεργούνται από το Ταμείο στο πλαίσιο της πράξης και αφορούν κόστος αυτού για την παροχή των υπηρεσιών του στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, τα οποία δεν συνδέονται με την συνήθη και τρέχουσα δραστηριότητά του.

2. Το εν λόγω κόστος δύναται να συμψηφίζεται με πιστωτικούς τόκους που προκύπτουν από την διαχείριση του λογαριασμού της πράξης.

Άρθρο 6

1. Η εποπτεία και ο έλεγχος για την πιστοποίηση της τήρησης των όρων της παρούσας, την διασταύρωση των δηλούμενων πληροφοριών και στοιχείων και την εν γένει υλοποίηση της δράσης διενεργείται από την ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ δικαιούχο σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4314/2014 (Α’ 265).

2. Έλεγχος ασκείται και από τα αρμόδια όργανα του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 7

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Αυγούστου 2021

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ