092.1/ΑΣ 4151/19-08-2021
Καθορισμός ελάχιστης νόμιμης αμοιβής πιστοποιημένων μεταφραστών
Αριθμ. 092.1/ΑΣ 4151/2021

(ΦΕΚ Β’ 3903/23-08-2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 147, του άρθρου 148 και της παρ. 3 του άρθρου 150 του ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

3. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

4. Την  ανάγκη  διασφάλισης της ελάχιστης νόμιμης αμοιβής των πιστοποιημένων μεταφραστών.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την ελάχιστη νόμιμη αμοιβή ανά σελίδα μετάφρασης και ανά κατηγορία προς μετάφραση εγγράφου, σύμφωνα με την κατάταξη του άρθρου 148 του ν. 4781/2021, ως ακολούθως:

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5,00 €
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6,00 €
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 11,00 €
Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 11,00 €

Επί εγγράφων που αποτελούνται από περισσότερες της μίας σελίδας, η μεταφρασμένη σελίδα χρεώνεται ως πλήρης σελίδα εφόσον περιέχει τουλάχιστον διακόσιες εβδομήντα (270) λέξεις.

Μεταφρασμένο αυτοτελές μονοσέλιδο έγγραφο χρεώνεται ως πλήρης σελίδα εφόσον περιέχει άνω των εκατό (100) λέξεων και ως μισή σελίδα εφόσον περιέχει εκατό (100) λέξεις ή λιγότερες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Αυγούστου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ