Αριθμ. 0544/Μ.7458/ΑΣ 49682

Παράταση κατά ένα έτος της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη: 1. Τη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 8 Ιουλίου 1990, και κυρώθηκε με τον ν.1893/1990 (Α΄ 106),

2. την παρ. 1 του άρθρου ΧΙΙ της ανωτέρω Συμφωνίας, 3. το περιεχόμενο των υπό στοιχεία 333/POL/21, από 13 Σεπτεμβρίου 2021 και 743/48381, από 22 Σεπτεμβρίου 2021, ανταλλαγεισών ρηματικών διακοινώσεων, της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Αθήνα και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, αντίστοιχα, ανακοινώνει:

Ότι με τις υπό στοιχεία 333/POL/21, από 13 Σεπτεμβρίου 2021, και 743/48381, από 22 Σεπτεμβρίου 2021, ρηματικές διακοινώσεις που αντηλλάγησαν μεταξύ της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Αθήνα και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, αντίστοιχα, η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 8 Ιουλίου 1990, και κυρώθηκε με το ν. 1893/1990 (Α΄ 106) παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο ΧΙΙ παρ. 1 αυτής, για ένα ακόμη έτος, ήτοι από τις 6 Νοεμβρίου 2021 έως τις 6 Νοεμβρίου 2022.