Φορολογία Κεφαλαίου

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

Αλλαγές στη φορολογία κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-4 του σχεδίου νόμου Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών- Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου και λοιπές διατάξεις.

(Α.Υ.Ο. 1120068/779/Β0013-ΠΟΛ. 1151/14.12.2007) 

ΝΟΜΟΣ 3604/8.8.2007 

Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/ 1920 Περί ανωνύμων εταιρειών και άλλες διατάξεις

(ΦΕΚ 189/Α΄/8.8.2007)

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

Διορθώσεις σφαλμάτων των πινάκων τιμών των με αριθ. πρωτ. 102 0564/487/ΟΟΤΥ/Δ΄, ΠΟΛ 1034/27-02-2007, 1020571/489/ΟΟΤΥ/ Δ΄, ΠΟΛ 1036/27-02-2007 και 1020562/486/ΟΟΤΥ/ Δ΄, ΠΟΛ 1033/27-02-2007 αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

(Α.Υ.Ο. 1069909/2230/00ΤΥ/Δ΄/ΠΟΛ 1091/11.7.2007)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ - ΓΟΝΙΚΩΝ -ΠΑΡΟΧΩΝ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 3554/2007 (ΦΕΚ 80 τ. Α΄) Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις που αφορούν θέματα φορολογίας κεφαλαίου. 

(Α.Υ.Ο. 1038786/244/Β0013/ΠΟΛ. 1071/18.04.07)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Μ.Α.Π. ΕΤΟΥΣ 2007            

(Α.Υ.Ο. 1032499/72/0013/ΠΟΛ. 1060/28.3.2007)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟ 1.3.2007

(Α.Υ.Ο. 1021651/94/Α0013/ΠΟΛ. 1042/1.3.2007)

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

(Α.Υ.Ο. 1021492/22 /Β0013/ΠΟΛ. 1041/27.2.2007)

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ             

(Α.Υ.Ο. 1021495 /23 /Β0013/ΠΟΛ. 1040/27.2.2007)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Καθορισμός τιμής βιβλίων πινάκων τιμών προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας των με οποιανδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές όπου ισχύει το σύστημα αυτό, σύμφωνα με τις με αριθ. πρωτ.

1020562/486/ΟΟΤΥ/Δ', ΠΟΛ 033/27-02-2007,

1020564/487/ΟΟΤΥ/Δ', ΠΟΛ 1034/27-02-2007,

1020571/489/ΟΟΤΥ/Δ',ΠΟΛ 1036/27-02-2007,

αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.            

(Α.Υ.Ο. 1020572/490/00ΤΥ/Δ΄/ΠΟΛ. 1037/27.2.2007)

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Αναπροσαρμογή τιμών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας της με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένης γης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης, με αντικειμενικό σύστημα.        

(Α.Υ.Ο. 1020571/489/00ΤΥ/Δ'/ΠΟΛ. 1036/27.2.2007)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Τροποποίηση της αρ. πρωτ. 1144814/26361/30-12-98, ΠΟΛ. 1310 (ΦΕΚ 1328/Β/31-12-98) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με τον προσδιορισμό της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης με το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού.

(Α.Υ.Ο. 1020567/488/00ΤΥ/Δ΄/ΠΟΛ. 1035/27.2.2007)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της χώρας.

(Α.Υ.Ο. 1020564/487/00ΤΥ/Δ΄/ΠΟΛ. 1034/27.2.2007)

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Αναπροσαρμογή τιμών εκκίνησης ελάχιστου κόστους οικοδομής, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων κτισμάτων ακινήτων με αντικειμενικά κριτήρια.

(Α.Υ.Ο. 1020562/486/00ΤΥ/Δ'/ΠΟΛ. 1033/27.2.2007)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Μ.Α.Π.

Παράταση προθεσμιών υποβολής της δήλωσης φορολογίας μεγάλης ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2007.

(Α.Υ.Ο. 1019349/38/0013/ΠΟΛ. 1028/23.2.2007)

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2007

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, έτους 2007 φυσικών και νομικών προσώπων και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτήν. 

(Α.Υ.Ο.  1006802/4/0013-ΠΟΛ. 1010/18.1.2007)

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2007 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή.

(Α.Υ.Ο. 1006800/5/0013/ΠΟΛ. 1009/18.1.2007) 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ      

(Α.Υ.Ο. 1003662/24/Β0013/ΠΟΛ. 1005/11.1.2007)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ  ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Κοινοποίηση των διατάξεων της με αριθ. 5618/3-11-2006 Απόφασης των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 1689 τ.Β/17-11-2006 - Παράταση του χρόνου για την υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων στις περιπτώσεις επικύρωσης ανωμάλων δικαιοπραξιών.

(Α.Υ.Ο. 1091865/1156/Β0013/ΠΟΛ. 1143/12.12.2006)

ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Μ.Α.Π. ΕΤΟΥΣ 2006

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 6 του ν. 3453/2006 στις δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π και Ε9 έτους 2006.

(Α.Υ.Ο. 1045968/ΠΟΛ.1075/15.05.06)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

(Α.Υ.Ο. 1042614/3111/696/0014/ΠΟΛ. 1070/4.5.2006)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών.

(Α.Υ.Ο. 1042978/183/Α0013/ΠΟΛ. 1073/3.5.2006)

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 3453/2006 (Φ.Ε.Κ. 74/Α) Ρυθμίσεις στο φορολογικό καθεστώς των Συνδεδεμένων Εταιρειών και άλλες διατάξεις που αφορούν θέματα φορολογίας κεφαλαίου.

(Α.Υ.Ο. 1042166/195/Β0013/ΠΟΛ.1069/02.5.2006)

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Τήρηση βιβλίου κοστολογίου οικοδομών από τον επιτηδευματία που ασχολείται με την κατασκευή και πώληση οικοδομών  Έκδοση στοιχείου Παράδοση κτισμάτων στον οικοπεδούχο.

(Α.Υ.Ο. 1041496/334/0015/ΠΟΛ. 1067/02.05.06)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2006

Παροχή οδηγιών σχετικά με το άρθρο 13 του Ν. 3453/2006 (Διευκρινήσεις που αφορούν το φόρο Μεγάλης ακίνητης Περιουσίας)

(Α.Υ.Ο 1039255/ΠΟΛ. 1062/19.4.2006)

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΙΜΩΝ

Διορθώσεις σφαλμάτων των πινάκων τιμών της με αριθμ. 112 2435/ 3634/00ΤΥ/Δ/30.12.05 ΠΟΛ. 1158 (Φ.Ε.Κ. 1982/Β/30.12.05) απόφασης του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών.

(Α.Υ.Ο. 1032724/838/00ΤΥ/Δ/ΠΟΛ .1055/31.03.06)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006

(Α.Υ.Ο. 1017534/80/0013/ΠΟΛ. 1026/17.02.06)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  

Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 9 περ. β΄ και γ΄ του άρθρου 3 του Ν. 3399/2005  Παράταση του χρόνου για την υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων στις περιπτώσεις επικύρωσης ανωμάλων δικαιοπραξιών.

(Α.Υ.Ο. 1012999/55/Β0013/ΠΟΛ. 1020/7.02.06)  

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 

(Α.Υ.Ο. 1007562/39/0013/ΠΟΛ. 1009/26.01.06)

ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 463/2005 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.

(Α.Υ.Ο. 1098059/325 Π.Ε./Β0013/ΠΟΛ. 1006/17.1.2006)

ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Καθορισμός εμπορικής αμοιβής και επιτοκίου για τον προσδιορισμό της υπεραξίας από μεταβιβάσεις επιχειρήσεων.

(Α.Υ.Ο. 1003399/ΠΟΛ. 1003/12.01.06)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

(Αρ.Πρ. 1001427/05.01.06)

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α) Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις που αφορούν θέματα φορολογίας κεφαλαίου.

(Α.Υ.Ο. 1000418/1/Α0013/ΠΟΛ 1001/02.01.2006)

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, έτους 2006 φυσικών και νομικών προσώπων και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτήν.

(Α.Υ.Ο. 1122551/470/0013/ΠΟΛ. 1162/30.12.05)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2006 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή.

(Α.Υ.Ο. 1122550/477/0013/ΠΟΛ. 1161/30.12.05)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων, που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 2006 (έντυπο Ε9) και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτήν.

(Α.Υ.Ο. 1122549/478/0013/ΠΟΛ. 1160/30.12.05)

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Αναπροσαρμογή τιμών, και επέκταση του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της χώρας.

(Α.Υ.Ο. 1122435/3634/00ΤΥ/Δ/ΠΟΛ. 1158/30.12.05)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005

(Α.Υ.Ο. 1121824/485/0013/ΠΟΛ. 1156/28.12.05)

ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΠΑΧΘΗ ΑΙΤΙΑ

(Αρ.Πρωτ.: 1121105/23.12.05 )

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1 και 47 του νόμου Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις.

(Α.Υ.Ο. 1120916/8368/1777/Α0014/ΠΟΛ. 1155/22.12.05)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005

Μετά την έκδοση της 1000659/1/ 0013/ΠΟΛ 1001/4-1-2005, παρατηρήθηκε η ανάγκη για περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής του νέου εντύπου Ε9, τις οποίες κοινοποιούμε με την παρούσα και παρακαλούμε για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

(Α.Υ.Ο. 1025108/84/0013/ΠΟΛ. 1047/10.3.2005)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005

Προθεσμίες υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2005 ορισμένων κατηγοριών φυσικών και νομικών προσώπων.

(Α.Υ.Ο. 1016387/52/0013/ΠΟΛ. 1023/14.2.2005)

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ Φ.Μ.Α. ΓΙΑ ΑΓΑΜΟ ΓΟΝΕΑ

Κοινοποίηση της αριθ. 637/2004 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.

(Α.Υ.Ο. 1102705/501Π.Ε./Β0013/ΠΟλ. 1018/9.2.2005).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝΤΥΠΟ Ε9) ΕΤΟΥΣ 2005

(Α.Υ.Ο. 1000659/1/0013/ΠΟΛ. 1001/4.1.2005)

ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Κοινοποίηση της 562/2004 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.

(Α.Υ.Ο. 1000632/777/Α0013/ΠΟΛ. 1002/3.1.2005)

ΣΥΝΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 15, του άρθρου 5, του Ν. 3296/04, που προβλέπουν τη συνυποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

(Α.Υ.Ο. 1104276/333/0013/ΠΟΛ. 1150/28.12.2004)

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Φ.Μ.Α.Π. ΕΤΟΥΣ 2005

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης του φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, έτους 2005 φυσικών και νομικών προσώπων και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτήν.

(Α.Υ.Ο. 1102403/314/0013/ΠΟΛ. 1144/18.12.2004)

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Κοινοποίηση της υπ΄ αριθμ. 534/ 2004 Γνωμοδότησης Ν.Σ.Κ.

(Α.Υ.Ο. 1089894/438/Β0013/ΠΟΛ. 1141/17.12.2004)

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων, που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 2005 (έντυπο Ε9) και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτήν.

(Α.Υ.Ο. 1101093/322/0013/ΠΟΛ. 1137/15.12.2004)

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2005 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή.

(Α.Υ.Ο. 1101092/313/0013/ΠΟΛ. 1136/15.12.2004)

ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Κ.Λ.Π.

Κοινοποίηση της 459/2004 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.

(Α.Υ.Ο. 1098729/728/Α0013/ΠΟΛ. 1140/8.12.2004)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Προσδιορισμός αξίας ακινήτων κατά τον έλεγχο εκκρεμών υποθέσεων στη φορολογία κεφαλαίου.

(Α.Υ.Ο. 1098592/315/0013/ΠΟΛ. 1129/8.12.2004)

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ Φ.Μ.Α.Π. ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

"Διεύρυνση απαλλαγής από το Φ.Μ.Α.Π., σύμφωνα με την περ. δ' του άρθρου 23 του ν. 2459/97 και τροποποίηση του γ' εδαφίου της σελίδας 6 της εγκυκλίου με αρ. πρωτ.1042365/251/Β0013 ΠΟΛ 1130/14-4-1997".

(Α.Υ.Ο. 1091242/294/0013/ΠΟΛ. 1120/15.11.2004)

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ Φ.Μ.Α.Π. ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

"Απαλλαγή από το Φ.Μ.Α.Π. αναδασωτέων εκτάσεων και τροποποίηση της εγκυκλίου 1042365/ 251/Β0013 ΠΟΛ 1130/14-4-1997".

(Α.Υ.Ο. 1091241/250/0013/ΠΟΛ. 1119/15.11.2004)

 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

"Κοινοποίηση της αρ. 348/2004 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ."

(Α.Υ.Ο. 1055542/5067/Α0010/ΠΟΛ. 1097/10.9.2004)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

"Προσδιορισμός αξίας ακινήτων κατά τον έλεγχο εκκρεμών υποθέσεων στη φορολογία κεφαλαίου"

(Α.Υ.Ο. 1062222/198/0013/ΠΟΛ. 1079/27.7.2004)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ

"Οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων Σχεδίου Νόμου".

(Α.Υ.Ο. 1062035/207/0013/ΠΟΛ. 1077/27.7.2004)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ

"Φορολογική αντιμετώπιση των περιουσιών που καταλείπονται για εκτέλεση Koινωφελoύς σκοπού στη φορολογία κεφαλαίου".

(Α.Υ.Ο. 1058397/186/0013/ΠΟΛ. 1066/13.7.2004)

ΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

"Τροποποίηση των διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης 101 1295/3510013/6-2-2004 ΠΟΛ 1014".

(Α.Υ.Ο. 1056072/184/0013/ΠΟΛ. 1064/6.7.2004)

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται για τη χορήγηση απαλλαγής από το φόρο κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας με αγορά ή αιτία θανάτου ή γονικής παροχής.

(Α.Υ.Ο. 1051240/385/Α0013/ΠΟΛ. 1057/21.6.2004)

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται για τη χορήγηση απαλλαγής από το φόρο κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας με αγορά ή αιτία θανάτου ή γονικής παροχής.

(Α.Υ.Ο. 1051240/385/Α0013/ΠΟΛ. 1057/21.6.2004)

ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Σχετικά με το θέμα μείωσης του συντελεστή φόρου μεταβίβασης σε περίπτωση διάλυσης υπεράκτιας εταιρίας.

(Α.Υ.Ο. 1003362/17/Β0013/ΠΟΛ. 1056/15.6.2004)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Κοινοποίηση της Διοικητικής Κωδικοποίησης της Φορολογίας Μεταβίβασης Ακινήτων.

(Α.Υ.Ο. 1044899/214/Β0013/ΠΟΛ. 1053/11.6.2004)

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ

"Υποβολή των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών από τους συμβολαιογράφους".

(Α.Υ.Ο. 1040321/198/Β0013/ΠΟΛ. 1046/13.5.2004)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ

Ανάκληση της με αριθ. Πρωτ. 1006861/254/00ΤΥ/Δ/28.1.04, ΠΟΛ-1009 (ΦΕΚ 156/8/30.1.04) που αφορά στον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας ακινήτων σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 1249/1982, στο Νομό Φλώρινας.

(Α.Υ.Ο. 1036682/1305/00ΤΥ/Δ/ΠΟΛ. 1038/4.5.2004)

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ

"Υποβολή των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών από τους συμβολαιογράφους".

(Α.Υ.Ο. 1040321/198/Β0013/ΠΟΛ. 1046/13.5.2004)

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΣΥΖΥΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚNΩΝ ΤΟΥ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ ΜΕΧΡΙ 300.000 ΕΥΡΩ

(Α.Υ.Ο. 1036153/237/Α΄ 0013/ΠΟΛ. 1036/30.4.2004)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Βεβαίωση περί της οικοδομησιμότητας οικοπέδων κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας - Κοινοποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 3212/2003.

(Α.Υ.Ο. 1022244/27/Β0013/ΠΟΛ. 1024/27.2.2004)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟΥ 105 Ν. 2961/2001

"Τύπος και περιεχόμενο της αίτησης και του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του ν. 2961/2001 και διαδικασία χορήγησης αυτού"

(Α.Υ.Ο. 1011294/70/Α΄0013/ΠΟΛ. 1015/6.2.2004)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Τροποποίηση της Απόφασης με αριθ. Πρωτ. 1107357/5686/Δ00ΤΥ/ 16.11.99, ΠΟΛ. 1220 (ΦΕΚ 2082/8/ 26.11.99) που αφορά στην επέκταση της εφαρμογής του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας γης, εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών και της Απόφασης με αριθ. Πρωτ. 1110761/ 5082/00ΤΥ/Δ/19.12.01, ΠΟΛ. 1294 (ΦΕΚ 1749/8/31.12.01) που αφορά στον καθορισμό των τιμών εκ-κίνησης ελαχίστου κόστους οικοδομής, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας κτισμάτων ακινήτων με αντικειμενικά κριτήρια σύμφωνα με το άρθρο 41α του ν.1249/1982, στο Νομό Φλώρινας.

(Α.Υ.Ο. 1006861/254/00ΤΥ/Δ/ΠΟΛ. 1009/28.1.2004)

ΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2004

"Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, έτους 2004 φυσικών και νομικών προσώπων και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτήν".

(Α.Υ.Ο. 1007151/26/0013/ΠΟΛ. 1008/28.1.2004)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΟΝΑΧΟΥ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟΛΟΓΙΟ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ

Φορολογία περιουσίας μοναχού εγγεγραμμένου στο μοναχολόγιο μιας εκ των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους, η οποία αποκτήθηκε από αυτόν πριν την κουρά ή περιέρχεται σ' αυτόν αιτία θανάτου ή δωρεάς μετά την κουρά.

(Α.Υ.Ο. 1115144/768/Α΄0013/ΠΟΛ. 1140/23.12.2003)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΩΝ Ή ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Συμπλήρωση - τροποποίηση της 1031583/253/ΠΟΛ. 1055/ Α΄0013/ 1.4.2003 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 477 Β΄/21.4.2003) Προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας ολόκληρης επιχείρησης, μερίδων ή μεριδίων και μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών που μεταβιβάζονται αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής

(Α.Υ.Ο. 1106181/704/Α΄0013/ΠΟΛ. 1127/25.11.2003)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Φ.Π.Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 10, 15, 16 και 22 του ν. 3193/20.11.2003 (ΦΕΚ 266 Α΄) Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α., ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.

(Α.Υ.Ο. 1106006/486/0013/ΠΟΛ. 1126/25.11.2003)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

(Α.Υ.Ο. 1106005/506/0013/ΠΟΛ. 1125/25.11.2003)

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Οδηγίες για την συμπλήρωση, παραλαβή και εκκαθάριση των δηλώσεων ειδικού φόρου των επί των ακινήτων.

(Α.Υ.Ο. 1103243/501/0013/ΠΟΛ. 1120/19.11.2003)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Έναρξη ισχύος των διατάξεων του αρθρ. 41 ν.1249/82 και καθορισμού των τιμών εκκίνησης και των συντελεστών αυξομείωσής τους για τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων που βρίσκονται στον οικισμό Λόφος ΄Εντισον - Δημοσιογραφικό Χωριό Παλλήνης (έκταση που οριοθετήθηκε και ρυμοτομήθηκε με το ΦΕΚ 238/Δ/27.03.2002) του Δήμου Παλλήνης της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.

(Α.Υ.Ο. 1089512/3288/00ΤΥ/Δ/ΠΟΛ. 1112/15.10.2003)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Έναρξη ισχύος των διατάξεων του αρθρ.41 ν.1249/82 και καθορισμού των τιμών εκκίνησης και των συντελεστών αυξομείωσής τους για τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων που βρίσκονται στο Ο.Τ. - 1, Πολεοδομικού Κέντρου του Δημοσιογραφικού Χωριού (έκταση που οριοθετήθηκε και ρυμοτομήθηκε με το ΦΕΚ. 705/Δ/14.08.2002) του Δήμου Αμαρουσίου της Νομαρχίας Αθηνών.

(Α.Υ.Ο. 1089511/3287/00ΤΥ/Δ/ΠΟΛ. 1113/15.10.2003)

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΗ 

(Α.Υ.Ο. 1012316/46/Β0013/ΠΟΛ. 1075/18.4.2003)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Φορολογικό καθεστώς του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία Εθνικό Ιδρυμα Μελετών και Ερευνών ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. BENΙZEΛΟΣ  

(Α.Υ.Ο. 1035016/10336/Β0012/ΠΟΛ. 1064/11.4.2003)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας ολόκληρης επιχείρησης, μερίδων ή μεριδίων και μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών που μεταβιβάζονται αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής.

(Α.Υ.Ο. 1031583/253/Α΄0013/ΠΟΛ.  1055/1.4.2003)

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή.

(Α.Υ.Ο. 1022340/27/0013/ΠΟΛ. 1047/6.3.2003)

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 10, 11, 12, 13, 14, και 26 παρ. 2 του ν. 3091/ 2002 Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 330 τ. Α΄/24-12-2002).

(Α.Υ.Ο. 1021578/166/Α0013/ΠΟΛ. 1039/4.3.2003)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6 Ν.Δ. 3082/1954

(Α.Υ.Ο. 1020346/88/Α΄ 0013/ΠΟΛ. 1035/27.2.2003)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΑΤΟΝΙΑΣ

Η επιστροφή μέρους καταβληθέντος φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων λόγω ατονίας αναβλητικής αίρεσης δεν είναι νόμιμη

(Α.Υ.Ο. 1056967/324/Β0013/ΠΟΛ. 1033/24.2.2003)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Μ.Α.Π. ΕΤΟΥΣ 2003

Προθεσμίες υποβολής της δήλωσης φορολογίας μεγάλης ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων έτους 2003.

(Α.Υ.Ο. 1008910/45/0013/ΠΟΛ. 1015/30.1.2003)

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΨΙΛΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Κατάσχεση ψιλής κυριότητας ακινήτου σε περίπτωση συνένωσης της επικαρπίας πριν από τη διενέργεια του πλειστηριασμού.

(Α.Υ.Ο. 1089448/536/Β0013/ΠΟΛ. 1014/20.1.2003)

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΔΩΡΕΑΣ ΤΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Κοινοποίηση της αριθ. 368/02 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

(Α.Υ.Ο. 1102338/853/Α΄0013/ ΠΟΛ. 1282/23.12.2002)

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ

Αποδοχή της αριθμ. 420/2002 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.

(Α.Υ.Ο. 1094859/763/Α΄ 0013/ΠΟΛ. 1261/25.11.2002)

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2003

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, έτους 2003 φυσικών και νομικών προσώπων και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτήν.

(Α.Υ.Ο. 1092312/486/0013/ΠΟλ. 1255/15.11.2002)

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Σχετικά με ένδικα μέσα κατά πρωτοκόλλων αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης 

(Α.Υ.Ο. 1082222/7519/Α0010/ΠΟΛ. 1238/10.10.2002)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Παροχή στοιχείων προσδιορισμού αξίας ακινήτων.

(Α.Υ.Ο. 1071287/2803/00ΤΥ/Δ/ΠΟΛ. 1221/5.9.2002)

ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

(Α.Υ.Ο. 1069251/2758/00ΤΥ/Δ/ΠΟΛ. 1218/3.9.2002)
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ Φ.Μ.Α.Π. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Απαλλαγή από το Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας των μελών κοινωνίας αστικού δικαίου. 

(Α.Υ.Ο. 1062149/374/0013/ ΠΟΛ. 1200/22.7.2002)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΛΑΧΕΙΑ 

Κοινοποίηση του ν.2961/2001 (ΦΕΚ 266 τ. Α 22-11-2001) Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία. 

(Α.Υ.Ο. 1041115/293/Α0013/ΠΟΛ. 1147/2.5.2002)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ  ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

(Α.Υ.Ο. 1038203/1591/00ΤΥ/Δ/ΠΟΛ. 1137/22.4.2002)

ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ 

Κοινοποίηση της διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του ν. 2992/2002. 

(Α.Υ.Ο. 1037936/196/Β0013/ΠΟΛ. 1139/17.4.2002)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΩΝ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Διορθώσεις σφαλμάτων της απόφασης του Υπ . Οικονομικών με αρ. πρ. 1116884/5182/00ΤΥ/Δ/ 19. 12.2001, ΠΟΛ.1373, ΦΕΚ. 1753/Β/ 31.12.2001 

(Α.Υ.Ο. 1030932/1297/00ΤΥ/Δ/ΠΟΛ. 1117/2.4.2002)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ 

Διαβίβαση της αριθμ. 230/2002 απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας. 

(Α.Υ.Ο. 1021736/936/00ΤΥ/Δ/ΠΟΛ. 1091/7.3.2002)

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ 

Παρέχονται διευκρινίσεις επί του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/19.12.2001 τ.Α) Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις. 

(Α.Υ.Ο. 1008244/857/Β0010/ΠΟΛ. 1097/11.3.2002)

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

Παράταση προθεσμίας άρθρου 10 παρ.6 του ν.δ. 3082/54 

(Α.Υ.Ο. 1019412/50/Α0013/ΠΟΛ. 1073/25.2.2002)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Μ.Α.Π. ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002

(Α.Υ.Ο. 1010657/44/0013/ΠΟΛ. 1051/5.2.2002)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Μ.Α.Π.

Μη υποβολή αναλυτικών φύλλων υπολογισμού της αξίας των ακινήτων με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας των φυσικών και νομικών προσώπων. 

(Α.Υ.Ο. 1010658/43/0013/ΠΟΛ. 1050/5.2.2002)

ΤΙΜΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

΄Εναρξη ισχύος αποφάσεων. 

(Α.Υ.Ο. 1000851/12/00ΤΥ/Δ/ΠΟΛ. 1002/4.1.2002)

ΔΗΛΩΣΗ Φ.Μ.Α.Π. 

Τρόπος προσδιορισμού αξίας ακινήτου στη δήλωση Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, βάσει του δηλωθέντος ποσοστού κυριότητας. 

(Α.Υ.Ο. 1001735/9/0013/ΠΟΛ. 1007/3.1.2002)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Επιστροφή φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων που καταβλήθηκε αχρεώστητα, βάσει απαλλακτικής διάταξης 

(Α.Υ.Ο. 1094552/416ΠΕ/Β0013/ΠΟΛ. 1005/31.12.2001)

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Καθορισμός τιμών σε Ευρώ (ε), της αξίας ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της χώρας, με το αντικειμενικό σύστημα.

(Α.Υ.Ο. 1110762/5083/00ΤΥ/Δ/ΠΟΛ. 1295/19.12.2001)

ΤΙΜΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

Καθορισμός τιμών εκκίνησης ελαχίστου κόστους οικοδομής, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας κτισμάτων ακινήτων με αντικειμενικά κριτήρια σύμφωνα με το άρθρο 41α του ν.1249/1982, σε Ευρώ. 

(Α.Υ.Ο. 1110761/5082/00ΤΥ/Δ/ΠΟΛ. 1294/19.12.2001)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 25 του άρθρου 11 του ν. 2954/2-11-2001 (ΦΕΚ 255 Α΄). 

(Α.Υ.Ο. 1103845/531/Β0013/ΠΟΛ. 1284/6.12.2001)

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ - ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

(Α.Υ.Ο. 1111232/724/Α0013/ΠΟΛ. 1274/30.11.2001)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Τροποποιήσεις των πινάκων τιμών της αριθμ. Πρωτ. 1059739/ 2418/00ΤΥ/Δ./20.06.01 ΠΟΛ.1159 (ΦΕΚ. 807/τ. Β΄/26.06.01) απόφασης του Υπ. Οικονομικών. 

(Α.Υ.Ο. 1108795/4715/00ΤΥ/Δ/ΠΟΛ. 1267/22.11.2001)