Π.Κ.Υ.Ε 57/04.07.2002

ΛΙΘΟΓΡΑΦΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

Κλαδική Σ.Σ.Ε. 2002 των εργαζομένων Λιθογράφων στα Λιθογραφεία και Εργαστήρια Γραφικών Τεχνών όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 57/4.7.2002)

Στην Αθήνα την 27/6/2002 συνήλθαν στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ., παρουσία και του Μεσολαβητού Κου Άγγελου Ζησιμόπουλου, οι  παρακάτω υπογράφοντες:

α) Ευθύμιος Ματσούκης του Αλεξάνδρου, Πρόεδρος και Προκόπης Καρυδάκης του Στέφανου Γενικός Γραμματέας, εκπρόσωποι των Επιχειρήσεων του Συνδέσμου Εκτυπωτικών Μέσων Επικοινωνίας Ελλάδος (Σ.Ε. Μ.Ε.Ε.).

β) Χαρός Δημήτριος του Θεοδώρου, Πρόεδρος και Ντούλας Θωμάς του Νικολάου, Γενικός Γραμματέας της Πανελλαδικής ΄Ενωσης Λιθογράφων Μισθωτών Γραφικών Τεχνών - Τύπου και Συναφών Επαγγελμάτων.

Ενεργούντες ως νόμιμοι εκπρόσωποι των παραπάνω Σωματείων και εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της Κλαδικής Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας μετά από αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων, όπως φαίνεται στα βιβλία πρακτικών Δ.Σ., συμφώνησαν τα εξής:

Άρθρο 1

Πεδίο Ισχύος

Η παρούσα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ορίζει τους όρους εργασίας και αμοιβής των εργαζομένων στα εργαστήρια και εργοστάσια γραφικών τεχνών στην εκτυπωτική βιομηχανία και σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας, προεκτύπωσης, εκτύπωσης και μετεκτύπωσης και επεξεργάζονται χαρτί, πλαστικό και μέταλλο σε φύλλο ή ρολό, με ίδια ή ξένα μέσα παραγωγής, ανεξαρτήτως τεχνολογίας.

Άρθρο 2

Βασικά ημερομίσθια

Τα βασικά ημερομίσθια κατά κατηγορία εργαζομένων είναι τα εξής:

Τοκετού, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα.

Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο ώρες ημερησίως για τους πρώτους 12 μήνες και σε μία ώρα για έξι (6) Επιπλέον μήνεςς.

Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.

Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.

Την άδεια φροντίδας του παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.

Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.

8. Προσαύξηση νυχτερινού

Οι μισθοί προσαυξάνονται κατά 50% για νυχτερινή εργασία κατά το ωράριο 22.00 ως 06.00 π.μ.

9. Αμοιβή υπερωρίας - Κυριακές - Αργίες

Οι μισθοί προσαυξάνονται κατά 100% για κάθε ώρα υπερεργασίας και υπερωρίας.

10. Για την εργασία κατά τις Κυριακές και Αργίες καθορίζεται προσαύξηση 100%.

11. Αργία του κλάδου

Η ημέρα του Αγίου Πνεύματος καθιερώνεται αργία με αμοιβή για όλους τους εργαζόμενους.

Άρθρο 5

Επιδόματα

Τα παρακάτω επιδόματα υπολογίζονται από 1/1/2002 στους πιο πάνω βασικούςς μισθούς του άρθρου 3.

1. Χορηγείται επίδομα 5% επί των άνω βασικών μισθών για κάθε συμπληρωμένη τριετία απασχόλησης στις ως άνω ειδικότητες. Επίσης χορηγείται επίδομα πολυετίας μετά την συμπλήρωση δέκα οκτώ (18) ετών απασχόλησης των εργαζομένων στον ευρύτερο κλάδο των Γραφικών Τεχνών κατά ποσοστό 5%.

2. Χορηγείται επίδομα γάμου 10% επί των άνω βασικών μισθών σε όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα φύλου και ανεξάρτητα αν ο άλλος σύζυγος εργάζεται, συνταξιοδοτείται ή ασκεί βιοποριστικό επάγγελμα. Επίσης, το αυτό επίδομα χορηγείται σε

α) άγαμους γονείς

β) ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας

γ) Διαζευγμένους

3. Επίδομα αδείας

α) Για όλους τους εργαζόμενους της συλλογικής σύμβασης εργασίας το επίδομα αδείας είναι 2/25 επί πλέον του νομίμου.

β) και από 1/1/2002 αυξάνεται σε 4/25 επί πλέον του νομίμου.

Άρθρο 6

Ετήσια κανονική άδεια

Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές (Α.Ν. 539/1945, όπως ισχύει) με αποδοχές μειώνεται από δώδεκα (12) σε δέκα (10) μήνες συμπληρωμένους.

Άρθρο 7

Μονογονεϊκές οικογένειες

Στους εργαζόμενους - ες, που έχουν χηρέψει και στον άγαμο (η) γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.

Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.

Άρθρο 8

άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του

ή αιμοκάθαρσης

Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα, που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο επιπλέον άδεια με αποδοχές.

Άρθρο 9

άδεια λόγω θανάτου συγγενή

Στους εργαζόμενους με εξηρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.

Άρθρο 10

Συνδικαλιστική Εισφορά

Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις της παρούσης ΣΣΕ εργοδότες υποχρεούνται να παρακρατούν την συνδικαλιστική συνδρομή των εργαζομένων - μελών της συμβαλλόμενης εργατικής οργάνωσης.

Η παρακράτηση αυτή γίνεται αφού προηγουμένως η εργατική οργάνωση γνωρίζει με επιστολή της σε κάθε επιχείρηση το ύψος της ετήσιας συνδρομής και τον τρόπο που θα γίνεται η παρακράτηση και η απόδοση αυτής για την είσπραξη της οποίας οφείλει να μεριμνά η δικαιούχος οργάνωση των εργαζομένων.

Εργαζόμενοι που δεν επιθυμούν να γίνεται η παρακράτηση αυτή, δικαιούνται με ατομική δήλωσή τους, που απευθύνεται στην επιχείρηση, να αρνούνται την παρακράτηση. Η δήλωσή τους αυτή πρέπει να γίνεται στην αρχή κάθε χρόνου.

Άρθρο 11

Γενικές ρυθμίσεις

1. Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με πλήρες νόμιμο ωράριο σε μία επιχείρηση απαγορεύεται να απασχοληθούν με οποιοδήποτε τρόπο σε άλλη επιχείρηση.

2. Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να προβαίνουν σε ενέργειες εναντίον επιχείρηση - μέλους του ΣΦΕΕ για οποιοδήποτε θέμα πριν ενημερωθεί εγγράφως ο εργοδοτικός σύνδεσμος από το συμβαλλόμενο Σωματείο των εργαζομένων και πριν εξαντληθεί η μεσολαβητική προσπάθεια του ΣΦΕΕ.

3. Κατά τον έλεγχο των επιχειρήσεων από τις Επιθεωρήσεις Εργασίας (Σ.Ε. Π.Ε.) -  Ι.Κ.Α. - Τ.Α.Τ.Α. μπορούν να παρευρίσκονται εκπρόσωποι των εργαζομένων από τα τοπικά Διοικητικά Συμβούλια των Σωματείων, της Ομοσπονδίας Τύπου και Χάρτου και της Γ.Σ.Ε.Ε.

4. Τυχόν ευνοϊκότεροι θεσμικοί όροι αμοιβής και εργασίας δεν θίγονται με την παρούσα, αλλά συνεχίζουν να ισχύουν.

5. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από 1/1/2002 και ισχύει μέχρι 31.12.2002.

6. Η παρούσα σύμβαση έχει αναδρομική ισχύ, αρχής γενομένης την 1.1. 2002.

Ειδικότητες                                          Από 1.1.2002              Από 1.7.2002

Α. Βοηθοί τεχνιτών της παρ. ε

Κατά τον πρώτο χρόνο υπηρεσίας                25,36 Ευρώ             25,94 Ευρώ

Κατά τον δεύτερο χρόνο υπηρεσίας              26,60 Ευρώ             27,21 Ευρώ

Κατά τον τρίτο χρόνο υπηρεσίας                  29,78 Ευρώ             30,50 Ευρώ

Β. Λαμιναριστές, ρολοκόπτες, ρολοφο-

    ρείς αμφιπλεύρων ταχυπιεστηρίων

    Offset χειριστές συρταροκολλητικών

    διαμορφωμένων λιθογραφημάτων           31,68 Ευρώ             32,41 Ευρώ

Γ. Τεχνίτες φωτοσυνθέτες                         29,93 Ευρώ             30,61 Ευρώ

Δ. Κόπτες - Φωτομεταφορείς - ψηφιακή

     εκτύπωση πλάτους άνω των 2,5 μ.

     εμφακελοποίηση - σακουλοποίηση -

     επίστρωση και Χάραξη κυλίνδρων

     βαθυτυπίας                                        32,95 Ευρώ             33,71 Ευρώ

Ε. α. Τεχνίτες, εκτυπωτές, πιεστές,

     χειριστές χρυσωτικών μηχανών

     offset, αυτόματης κοπτικής στράν-

     τζας διαμορφώσεως λιθογραφημά-

     των, χειριστές Scaner, φωτογράφοι,

     μοντέρ ρετουσέρ, ενθέτες, ηλεκτρο-

4.     νική ένθεση - σελιδοποίηση, γραφί-

4.      στες και μακετίστες λιθογραφημάτων,

4.      χειριστές βαθυτυπικών, φλεξογραφι-

4.      κών βερνικωτικών μηχανών, περιστρο-

4.     φικών πιεστηρίων και ταχυ-

4.     πιεστηρίων Offset και μηχανών

4.     U.V. (γιουβί), μηχανών μηχανο-

4.     γραφικών εντύπων υγρά και

4.     ξηράς offset και συντηρητές

4.     μηχανών, άνδρες και γυναίκες                  34,74 Ευρώ             35,60 Ευρώ

4.     β. Τεχνίτης υπεύθυνος μηχανής

4.     περιστροφικού ταχυπιεστηρίου

4.     και κυλινδρικού περιστροφικού

4.     πιεστηρίου OFFSET ΡΟΛΟΥ                       36,27 Ευρώ             37,11 Ευρώ

4. ΣΤ. Βοηθητικό προσωπικό. (Στην

4.     κατηγορία αυτή υπάγονται οι

4.     μισθωτοί και ημερομίσθιοι, που

4.     απασχολούνται στην λειτουργία

4.     παραγωγικών μηχανημάτων που

4.     δεν περιλαμβάνονται στην κατη-

4.     γορία Ε και οι αποθηκάριοι

4.     εφοδιασμού υλικών).

4. Κατά τον πρώτο και δεύτερο

4. χρόνο υπηρεσίας                                      23,70 Ευρώ             24,224 Ευρώ

4. Κατά τον τρίτο και τέταρτο

4. χρόνο υπηρεσίας                                      24,70 Ευρώ             25,26 Ευρώ

4. Κατά τον πέμπτο και άνω

4. χρόνο υπηρεσίας                                      25,63 Ευρώ             26,22 Ευρώ

4. Ζ. Ανειδίκευτο προσωπικό (Στην

4.      κατηγορία αυτή υπάγονται οι

4.      ημερομίσθιοι, οι οποίοι έχουν

4.      προσληφθεί μετά την 1.7.2002

4.      και κάνουν βοηθητικές εργασίες

4.      και δεν ασχολούνται με την

4.      λειτουργία παραγωγικών μηχανημάτων                  23,50 Ευρώ

Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εργαζομένων είναι απαραίτητη η χορήγηση αναλυτικού εξοφλητικού σημειώματος ανά μήνα από τις επιχειρήσεις.

Άρθρο 3

Οι εργαζόμενοι σε ταχυπιεστήρια offset ρολού τετράχρωμης τουλάχιστον αμφίπλευρης εκτύπωσης αμείβονται με ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά πέντε τοις εκατό (5%) επί των βασικών ημερομισθίων του άρθρου 2.

Άρθρο 4

ΤΡΙΕΤΙΕΣ

Τα παραπάνω βασικά ημερομίσθια, προσαυξάνονται για κάθε συμπληρωμένη τριετία απασχόλησης στον κλάδο με επίδομα πέντε τοις εκατό (5%) και μέχρι έξι (6) τριετίες.

Με την συμπλήρωση είκοσι (20) ετών εργασίας στον κλάδο καταβάλλεται πρόσθετο επίδομα πολυετίας σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

Σαν υπηρεσία ή προϋπηρεσία για την εφαρμογή της Σύμβασης νοείται ο χρόνος εργασίας σε οποιαδήποτε ειδικότητα λιθογραφίας κ.λ.π. όπως αναφέρονται πιο πάνω, καθώς και ο χρόνος εργασίας στην ίδια επιχείρηση, ανεξάρτητα εάν αλλάξουν ειδικότητα.

Άρθρο 5

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

Στους εργαζόμενους εγγάμους χορηγείται επίδομα γάμου σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) στα πιο πάνω βασικά ημερομίσθια, ανεξάρτητα αν ο σύζυγος εργάζεται, συνταξιοδοτείται ή ασκεί βιοποριστικό επάγγελμα. Επίσης το αυτό επίδομα χορηγείται σε α) άγαμους γονείς, (γονείς οι οποίοι απέκτησαν ή ανεγνώρισαν το τέκνο τους) β) ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας, γ) διαζευγμένους.

Άρθρο 6

AΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ - ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΕΚΝΟΥ

Καθιερώνεται άδεια πέντε (5) ημερών (μία εβδομάδα) λόγω γάμου με αποδοχές, για όλους τους εργαζόμενους, η οποία δεν θα συμψηφίζεται με την κανονική άδεια. Σε περίπτωση γεννήσεως τέκνου, ο πατέρας δικαιούται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές.

Άρθρο 7

AΔΕΙΑ ΤΟΚΕΤΟΥ - ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

α. Η συνολική άδεια της μητρότητας ορίζεται σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες.

β.1. Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται, για χρονικό διάστημα τριάντα μηνών (30) από τη λήξη της αδείας τοκετού, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία (1) ώρα κάθε ημέρα.

Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορούν να ορίζεται μειωμένο κατά δύο (2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους (12) μήνες και σε μία (1) ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες.

2. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του, την σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.

3. Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ιδίους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.

4. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.

5. Την άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.

Άρθρο 8

AΔΕΙΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ

άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή

αιμοκάθαρσης και Μονογονεϊκές Οικογένειες

1. Η άδεια του άρθρου 7 του Ν. 1483/84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών καθορίζεται σε 12 εργάσιμες ημέρες κατ έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος/η έχει τρία παιδιά και πάνω.

2. Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα, που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές.

3. Στους εργαζόμενους (ες), που έχουν χηρέψει και στον άγαμο (η) γονέα, που έχει την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.

Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.

Άρθρο 9

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΣΕ ΜΙΣΘΟ

΄Οσοι εργαζόμενοι ημερομίσθιοι μετατρέπονται σε μισθωτούς, ο μηνιαίος μισθός τους διαμορφώνεται στο εικοσαεξαπλάσιο (Χ 26) του ημερομισθίου τους. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι νόμοι περί μισθωτών.

Άρθρο 10

ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Τα παραπάνω βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων όπως ορίζουν τα άρθρα 2 έως 8 της Σ.Σ.Ε.

α. Σε βαθυτυπίες, φλεξογραφίες (που χρησιμοποιούν διαλύτες), φούρνους μεταλλοτυπίας και σε εργασίες επαλείψεως σκόνης μαγνησίας και μπρουτζίνας, συστήματα U.V. (γιουβί), προσαυξάνονται με επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) και

β. Στους εργαζόμενους στα κυλινδρικά περιστροφικά πιεστήρια και κυλινδρικά περιστροφικά ταχυπιεστήρια offset (εφόσον δεν είναι κλεισμένα μέσα σε ειδικό κουβούκλιο, ώστε να μειώνει το θόρυβο - θέρμανση, αναθυμιάσεις), προσαυξάνονται με επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

Άρθρο 11

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

΄Ολα τα επιδόματα (τριετίες, γάμου και ανθυγιεινό) συμψηφίζονται με τυχόν μεγαλύτερες καταβαλλόμενες αποδοχές. ΄Οταν υφίστανται καλύτεροι όροι εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 12

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΥ

Στους παραπάνω μισθωτούς χορηγείται προσαύξηση σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) στα καταβαλλόμενα λόγω νυχτερινής απασχόλησης και από ώρα 10:μμ έως 6:00 π.μ.

Άρθρο 13

Ετήσια κανονική άδεια και άδεια λόγω θανάτου συγγενούς

1. Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές (Α.Ν. 539/1945, όπως ισχύει), μειώνεται από δώδεκα (12) σε δέκα (10) μήνες συμπληρωμένους.

2. Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.

Άρθρο 14

ΠΕΜΠΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΔΕΙΑΣ

Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία ή προϋπηρεσία: α) δέκα (10) ετών στον κλάδο ή β) δώδεκα (12) ετών γενικά, δικαιούνται αδείας τριών (3) εργασίμων ημερών με αποδοχές, επιπλέον της νόμιμης, σύνολο 25 εργασίμων ημερών 5νθημέρου. Ως προϋπηρεσία για την εφαρμογή της άδειας αυτής, θεωρείται αυτή που διανύθηκε σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Άρθρο 15

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ

Για όλους τους εργαζομένους της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Μισθωτοί - Ημερομίσθιοι) το επίδομα αδείας είναι δέκα επτά (17) καταβαλλόμενα ημερομίσθια.

Άρθρο 16

ΑΔΕΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Στους σπουδαστές και μαθητές χορηγούνται 2 (δύο) 15νθήμερες άδειες άνευ αποδοχών κατά την διάρκεια των εξετάσεών τους.

Άρθρο 17

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Στους εργαζόμενους ειδικά σε φούρνους μεταλοτυπίας, βαθυτυπικά, φλεξογραφικά (που χρησιμοποιούν διαλύτες) και κυλινδρικά πιεστήρια και ταχυπιεστήρια Offset, στους εργαζομένους στην αποπεράτωση και διεκπεραίωση των περιστροφικών κυλινδρικών λιθογραφικών εργασιών, στους βοηθούς και τεχνίτες που εργάζονται στην εξαγωγή επίπεδης Offset, εφ όσον η μηχανή εργάζεται με σκόνη ή και σύστημα U.V. (γιουβί) στους εργαζομένους σε εργασία επάλειψης μπρουτζίνας, καθώς και στους συντηρητές περιστροφικών μηχανών Offset, χορηγείται ημερησίως 500 γραμμάρια γάλα, απαγορευομένης της χορήγησης αντί αυτού οιουδήποτε αντιτίμου.

Άρθρο 18

ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σε όλους τους μισθωτούς χορηγούνται δύο (2) φόρμες εργασίας, οι οποίες ανήκουν στην κυριότητα του εργοδότη και αντικαθίστανται κάθε χρόνο εάν έχουν φθαρεί.

Άρθρο 19

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. Οι ώρες εβδομαδιαίας εργασίας ορίζονται σε 40 (σαράντα) κατανεμημένες σε πενθήμερη εβδομάδα εργασίας από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Β. Εφόσον οι παραπάνω μισθωτοί απασχολούνται κατά πλήρες νόμιμο ωράριο εργασίας σε μία επιχείρηση, απαγορεύεται η οποιαδήποτε απασχόλησή τους και σε άλλη επιχείρηση.

Γ. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην τήρηση εφαρμογής του ωραρίου εργασίας σύμφωνα με την θεωρημένη κατάσταση της Επιθεώρησης Εργασίας.

Άρθρο 20

ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΩΝ

Σε κάθε εργοστάσιο ή εργαστήριο που έχει εκτυπωτικές μηχανές ο αριθμός των εκτυπωτών τεχνιτών θα είναι ίσος με τον αριθμό των εν λειτουργία πιεστηρίων. Η δε σύνθεση του προσωπικού είναι ως ακολούθως:

Μηχανές Offset:                    Μονόχρωμη μηχανή             1 (ένα) άτομο

                                              Δίχρωμη μηχανή:            2 (δύο) άτομα

                                         Τετράχρωμη μηχανή:             3 (τρία) άτομα

Μηχανές Βαθυτυπίας:                 Μέχρι 5 χρώματα:             2 (δύο) άτομα

                                      Άνω των 5 χρωμάτων:             3 (τρία) άτομα

Μηχανές φλεξογραφίας:               ελάχιστο                        2 (δύο) άτομα

Μηχανές μηχ/κών εντύπων:         Μέχρι 2 χρώματα:             1 (ένα) άτομο

                                    Από 3 χρώματα και πάνω:             2 (δύο) άτομα

Η ελάχιστη σύνθεση στα κυλινδρικά περιστροφικά ταχυπιεστήρια OFFSET ρολού, καθορίζεται ως εξής:

1. Για τις 16σέλιδες μηχανές 5 άτομα:

    α. Δύο (2) τεχνίτες εκ των οποίων ο ένας είναι υπεύθυνος μηχανής

    β. Δύο (2) βοηθοί τεχνιτών

    γ. ΄Ενας (1) ρολοφορέας

2. Για τις 32σέλιδες μηχανές και άνω 6 άτομα

    α. Δύο (2) τεχνίτες εκ των οποίων ο ένας (1) υπεύθυνος μηχανής

    β. Τρεις (3) βοηθοί τεχνιτών

    γ. ΄Ενας (1) ρολοφορέας ανά ρολό χάρτου.

Άρθρο 21

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι εργοδότες υποχρεούνται να εφαρμόζουν στα εργοστάσια και εργαστήρια Γραφικών Τεχνών - Λιθογραφεία κ.λ.π. το νόμο 464/68 και το νόμο 1568/85.

Το Π.Δ. 398/94 που εκδόθηκε σε εκτέλεση του Ν. 1568/85 και αφορά την Υγιεινή και Ασφάλεια της εργασίας των εργαζομένων και αφορά τους εργαζομένους σε οθόνες οπτικής απεικόνισης έχουν εφαρμογή και δεσμεύουν τους υπαγόμενους στην παρούσα εργοδότες.

Άρθρο 22

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. εργοδότες υποχρεούνται να παρακρατούν την συνδικαλιστική συνδρομή των εργαζομένων - μελών της συμβαλλόμενης εργατικής οργάνωσης. Η παρακράτηση αυτή γίνεται αφού προηγουμένως η εργατική οργάνωση γνωρίσει με επιστολή της σε κάθε επιχείρηση το ύψος της ετήσιας συνδρομής και τον τρόπο που ιθα γίνεται η παρακράτηση και η απόδοση αυτής για την είσπραξη της οποίας οφείλει να μεριμνά η δικαιούχος οργάνωση των εργαζομένων. Εργαζόμενοι που δεν επιθυμούν να γίνεται η παρακράτηση αυτή, δικαιούνται με έγγραφη ατομική δήλωσή τους, που απευθύνεται στην επιχείρηση, να αρνούνται την παρακράτηση. Η δήλωση αυτή πρέπει να γίνεται στην αρχή κάθε χρόνου.

Άρθρο 23

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, ότι σε καμία ενέργεια δεν μπορούν να προβαίνουν οι εργαζόμενοι εναντίον επιχειρήσεως μέλους του Συνδέσμου Εκτυπωτικών Μέσων Επικοινωνίας Ελλάδος για θέματα που άπτονται της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης ή ή και για άλλα παρεμφερή, προτού ενημερωθεί εγγράφως ο Σύνδεσμος των εργοδοτών από το Σωματείο των εργαζομένων με την επωνυμία Πανελλαδική ΄Ενωση Λιθογράφων Μισθωτών Γραφικών Τεχνών - Τύπου και Συναφών Επαγγελμάτων και πριν εξαντληθεί η μεσολαβητική προσπάθεια του εργοδοτικού Συνδέσμου, πάντοτε εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι εργοδότες - μέλη του Συνδέσμου Εκτυπωτικών Μέσων Επικοινωνίας Ελλάδος για κάθε ενέργειά τους σε θέματα που αφορούν την παρούσα Σ.Σ.Ε. και θίγουν τους εργαζόμενους - μέλη της Πανελλαδικής ΄Ενωσης Λιθογράφων Μισθωτών Γραφικών Τεχνών - Τύπου και Συναφών Επαγγελμάτων και ειδικότερα για αποφάσεις που αφορούν:

1. Ομαδικές απολύσεις

2. Αλλαγή τεχνολογίας

3. Αλλαγή ή μετακίνηση έδρας των επιχειρήσεων εκτός Νομού.

Στις περιπτώσεις αυτές ο Σύνδεσμος Εκτυπωτικών Μέσων Επικοινωνίας Ελλάδος, πριν από κάθε ενέργεια πρέπει να ενημερώνει και να διαβουλεύεται με την Πανελλαδική ΄Ενωση Λιθογράφων Μισθωτών Γραφικών Τεχνών κ.λ.π.

2. Κατά τον έλεγχο των επιχειρήσεων από τις Επιθεωρήσεις εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) - Ι.Κ.Α. - Τ.Α.Τ.Τ.Α. μπορούν να παρευρίσκονται εκπρόσωποι των εργαζομένων από τα τοπικά Διοικητικά Συμβούλια των Σωματείων, της Ομοσπονδίας Τύπου και Χάρτου και της Γ.Σ.Ε.Ε.

3. Δεν θίγονται με την παρούσα τυχόν υφιστάμενοι ευνοϊκότεροι θεσμικοί όροι εργασίας και αμοιβής, ή καταβαλλόμενα ανώτερα ημερομίσθια, τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1η Ιανουαρίου 2002 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2002.