ΠΟΛ.1044/29.01.2002

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ Ι.Κ.Α.

(Α.Υ.Ο. 1006915/58/0015/ΠΟΛ. 1044/29.1.2002)

Σε συνέχεια προηγούμενων εγκυκλίων μας, με τις οποίες δόθηκαν πληροφορίες και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 παρ. 1 του Ν. 2084/92 και ύστερα από την με αριθμό 102/2001 εγκύκλιο του I.Κ.Α. με θέμα προσαρμογή στο Ευρώ των διαδικασιών Ασφάλισης και Εσόδων και το με αριθμό πρωτ. Ε57/89/  31-12-2001 γενικό έγγραφο του Ι.Κ.Α., σας γνωρίζουμε ότι για τη θεώρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών, χορηγείται από το I.Κ.Α. το συνημμένο Υπόδειγμα 3 των βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας, στο οποίο το δραχμικό όριο των 2.000.000 έχει μετατραπεί και αναπροσαρμοστεί σε 6.000 Ευρώ.

Διευκρινίζεται ότι οι βεβαιώσεις που εκδίδονται από 1.1.2002 θα αναγράφουν αποκλειστικά, ποσά σε Ευρώ (ύψος οφειλής κ.λπ.).

Οι βεβαιώσεις με ημερομηνία έκδοσης έως 31.12.2001, των οποίων η διάρκεια ισχύος εκτείνεται εντός του 2002, εξακολουθούν να ισχύουν χωρίς να απαιτείται τροποποίηση, συμπλήρωση ή αντικατάστασή τους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ........................./........../2002

ΙΚΑ

ΥΠΟΚ/ΜΑ ........................                                   ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. .......................

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ...............

ΤΗΛΕΦΩΝΟ .............................

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ: Α) ΘΕΩΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

                     Β) ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ

Βεβαιώνεται ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία μας καθώς και από εκείνα που τέθηκαν υπ όψη μας, ο κάτωθι:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ: .........................................................................

.............................................................  ΑΜΑ/ΑΓΜ: .....................................

ΕΙΔΟΣ:....................................................... ΑΑΦΜ: .....................................

Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ: .............................................................................................

1) Δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες οφειλές, διότι δεν απασχολεί ούτε

απασχόλησε προσωπικό.                                                                                     

2) Δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες εισφορές για την ασφάλιση του

προσωπικού του.                                                                                              

3) Έχει ρυθμίσει την οφειλή του και είναι ενήμερος ή η μη

ρυθμισμένη οφειλή του, χωρίς τα οίκοθεν πρόσθετα τέλη, δεν                            υπερβαίνει τις 6.000 ΕΥΡΩ.

4) Ασφαλίζεται στο ΙΚΑ από παροχή ασφαλιστέας σ αυτό

εργασίας ή ως αυτοτελώς απασχολούμενος και δεν έχει                                    

οφειλή στο Ίδρυμα.

5) Απασχολεί από ....................... τ........ αλλοδαπ...........................

...........................................................................................................

........... οποί............. έχει τακτοποιηθεί ασφαλιστικά μέχρι .............       

Το ΙΚΑ επιφυλάσσεται, στην περίπτωση που από μελλοντικό έλεγχο διαπιστώσει ότι οφείλονται εισφορές να αναζητήσει αυτές.

Το προσωπικό του/της ..................... ασφαλίζεται και σε άλλα Ταμεία Κύριας Ασφάλισης μισθωτών (..........................................................................................).

Η βεβαίωση αυτή χορηγείται μετά από αίτηση του ανωτέρω και ισχύει αποκλειστικά:

Α) Για θεώρηση φορολογικών βιβλίων ή στοιχείων, επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών, σ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 63 παρ. 1 Ν. 2084/92 και 9 παρ. 37 και 38 Ν. 2753/99.

ΙΣΧΥΕΙ ΕΠΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ

(ΜΕΧΡΙ ......................)

Β) Για έκδοση - ανανέωση άδειας εργασίας αλλοδαπού προσωπικού και για επιστροφή εγγυητικής επιταγής από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σ εφαρμογή των άρθρων 7, 8 και 21 της υπ αριθ. 4803/13/8α/29.7.92 που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Ν. 11975/91.

Παρατήρηση: Ανάλογα με την περίπτωση

σημειώστε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο                   ........ ΔΙΕΥΘΥΝΤ.............

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3)