Φορολογικοί Έλεγχοι

OΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων.

(Α.Υ.Ο. 1068891/428/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ. 1089/11.7.2007)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΥΙΟ Ή ΣΥΖΥΓΟ

Κοινοποίηση της 515/2006 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ., σχετικά με το εάν, βάσει μόνο Πρακτικού Ασφαλιστικών Μέτρων Πρωτοδικείου, μπο-ρεί να υποβληθεί δήλωση διακοπής εργασιών από υιό ή σύζυγο φορο-λογουμένου για λογαριασμό του πατέρα ή συζύγου και ταυτόχρονα να υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών με το ίδιο αντικείμενο και στον ίδιο χώρο στο όνομα του υιού.

(Α.Ο.Υ. 1105505/2993/ΔΜ Β/ΠΟΛ.1088/29.6.2007)

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Παραλαβή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων που κατατίθεται από τον τελευταίο υπερθεματιστή, που αποκτά σε αναγκαστικό πλειστηριασμό ακίνητο περιουσιακό στοιχείο προσώπου σε βάρος του ο-ποίου έχουν επιβληθεί τα μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του 2523/97.

(Α.Υ.Ο. 1035698/11745/ΔΕ-Γ/ΠΟΛ. 1007/16.1.2007)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ολοκλήρωση υποθέσεων κατασχεμένων και παραληφθέντων βιβλίων και στοιχείων, τα οποία ανάγονται στη χρήση 2000.

(Αρ. πρωτ. 8932/31.08.06)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος, χρόνος και διαδικασία υποβολής του ειδικού εντύπου απεικόνισης απολογιστικού κόστους της οικοδομής και κατανομής αυτού στις επί μέρους ιδιοκτησίες.

(Α.Υ.Ο. 1073027/4380/902/A0014/ΠΟΛ.1105/8.8.2006)

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Στελέχωση και λειτουργία Γραφείου Είσπραξης Ληξιπροθέσμων Οφειλών

(A.Υ.Ο1065422/4467/0016/ΠΟΛ. 1095/13.07.06)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Ολοκλήρωση ελέγχου από τις Δ.Ο.Υ. καταστάσεων ιδιοκτητών πλοίων αναψυχής και εισοδημάτων από εκμίσθωση οικοδομών.

(Α.Υ.Ο. 1062817/1683/ΔΜ/ΠΟΛ. 1094/5.7.2006)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

΄Eλεγχος φορολογικών υποχρεώσεων στους επιτηδευματίες που εντάσσονται στο μέτρο έκδοσης στοιχείων με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ (AY OO. ΠΟΛ. 1082/2003) και στο μέτρο έκδοσης αθεώρητων στοιχείων (AYOO ΠΟΛ. 1083/2003).

(Α.Υ.Ο. 1059817/458/0015/ΠΟΛ. 1088/27.06.06)

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Οδηγίες για την εφαρμογή της A.Y.O.O. 1053054/4463/ΔΕ-Β/5-6-2006 (Φ.Ε.Κ. 703 Β/8-06-2006) Συγκρότηση Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου για τον προληπτικό έλεγχο εφαρμογής φορολογικών διατάξεων.

(Α.Υ.Ο. 1057814/4581/ΔΕ-Β΄/ΠΟΛ. 1087/21.6.2006)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης 1031382/1116/ΔΕ-Α΄/ΠΟΛ. 1054/27.3.2006 «Έλεγχος ειδικής δήλωσης ΦΠΑ μεταβίβασης ακινήτων.

(Α.Υ.Ο. 1042617/1303/ΔΕ-Α΄/ΠΟΛ. 1071/4.5.2006)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Ή ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Υποβολή δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών, προκειμένου να δηλωθεί η έναρξη εργασιών διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ.4 του Κώδικα Φ.Π.Α) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας.

(ΑΥ.Ο. 1034412/812/ΔΜ/ΠΟΛ. 1063/18.4.2006)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κοινοποίηση ΑΥΟΟ IΕ/10493/2083/22-3-2006 περί καθορισμού απαραίτητων δικαιολογητικών για την αποδέσμευση των εγγυητικών επιτολών των αλλοδαπών εταιρειών που λειτουργούσαν στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν.89/1967.

(Α.Υ.Ο. 1036714/1263/ΔΕ-Α΄/ΠΟΛ. 1057/11.4.2006)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

(Α.Υ.Ο. 1031382/1116/ΔΕ-Α/ΠΟΛ. 1054/27.03.06)

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2006

Οργάνωση υπηρεσιών - οδηγίες για την παραλαβή, κωδικογράφηση και αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. για εκκαθάριση, των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2006.

(Α.Υ.Ο. 1025746/493/Α0012/ΠΟΛ. 1042/9.03.06)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ, ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 Τροποποίηση της 1070576/2627/ΔΜ/ΠΟΛ. 1102/14.7.05 (ΦΕΚ 1062/Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών - Ανακαθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών.  

(Α.Υ.Ο. 1024880/582/ΔΜΒ/ΠΟΛ. 1040/9.03.06)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΒΙΒΛΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

"Περί κλεισίματος των βιβλίων των Υπολόγων Διαχειριστών του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, που επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, οικονομικού έτους 2005".

(Αριθ. πρωτ. 1005551/293/ΠΟΛ. 1005/20.1.2006)

ΝΟΜΟΣ 3429/27.12.05

Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.).

(ΦΕΚ 314/Α/ 27.12.2005)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Ολοκλήρωση ελέγχου από τις Δ.Ο.Υ. καταστάσεων ιδιοκτητών πλοίων αναψυχής και εισοδημάτων από εκμίσθωση οικοδομών.

(Α.Υ.Ο. 1116943/3745/ΔΜ/ΠΟΛ. 1151/2.12.2005)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 

"Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 91 του ν. 3386/2005 "Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια". 

(Α.Υ.Ο. 1095234/3315/ΔΜΑ/ΠΟΛ. 1131/10.10.2005)

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Οδηγίες για την είσπραξη των ληξιπροθέσμων.

(Α.Υ.Ο. 1089814/6156/0016/ΠΟΛ. 1124/22.9.2005) 

Αντικατάσταση και συμπλήρωση του ν. 703/1977 “Περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού”

(ΦΕΚ τ. Α΄ 188/02.08.05)

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

"Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων βάσει του ν. 3259/2004."

(Α.Υ.Ο. 1071445/4961/ΔΕ-Β΄/ΠΟΛ. 1105/18.7.2005)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ, ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

“Ανακαθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών".

(Α.Υ.Ο. 1070576/2627/ΔΜ/ΠΟΛ. 1102/14.7.2005)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ε1 ΚΑΙ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2005

Οίκοθεν απόδοση ΑΦΜ σε κατοίκους εξωτερικού για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 και Ε9 έτους 2005.

(Α.Υ.Ο. 1066510/2519/ΔΜ-Α/ΠΟΛ. 1098/6.7.2005)

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Καταβολή αποζημιώσεων από ασφαλιστικές εταιρείες σε δικαιούχους ασφαλισμένων αυτοκινήτων, χωρίς την προσκόμιση νομίμων δικαιολογητικών από τους δικαιούχους.

(Α.Υ.Ο. 1064188/1914/ΔΕΑ΄/ΠΟΛ. 1095/29.6.2005)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ή ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

Συμπλήρωση της απόφασης 102 8199/104561 ΒΟΟ12/ΠΟΛ.1051/ 21.3.05 του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών στα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.) και στα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), για τον έλεγχο των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων και εξόδων που έ-χουν καταβληθεί στην αλλοδαπή. Τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών αυτών, διαδικασίες ελέγχου και υποβαλλόμενα στοιχεία από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις".

(Α.Υ.Ο. 1062035/1886/ΔΕ-Α΄/ΠΟΛ. 1093/17.6.2005)

ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

(Α.Υ.Ο. 1055847/4564/ΔΕ-Β΄/ΠΟΛ. 1085/6.6.2005)

ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ Ή ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΕ ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ

(Α.Υ.Ο. 1060960/2403/ΔΜ/ΠΟΛ. 1091/14.6.2005)

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ

Περαίωση υποβαλλόμενων δηλώσεων χωρίς έλεγχο βάσει των άρθρων 13 έως και 17 του ν. 3296/04

(Α.Υ.Ο. 1051823/1791/ΔΕ-Α΄/ΠΟΛ. 1082/24.5.2005)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Εφαρμογή της απόφασης 102 1681/1120/ΠΟΛ.1037/1.3.05 «Έλεγχος εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών και βεβαίωση και καταβολή των φόρων».

(Α.Υ.Ο. 1051402/1782/ΔΕ-Α΄/ΠΟΛ. 1081/23.5.2005)

ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3296/2004.

(Α.Υ.Ο. 1048413/11940/ΔΕ-Γ΄/ΠΟΛ. 1077/11.5.2005)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΦΜ ΣΤΙΣ Δ.Υ.ΠΕ.

"Υποχρεωτική χορήγηση ΑΦΜ στις Δ.Υ.ΠΕ. , στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ και στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας"
ΣΧΕΤ: Το 5667/20-4-2005 έγγραφο του Τρίτου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας Πρόνοιας Αττικής.

(Α.Υ.Ο. 1044014/1052/ΔΜ-Α/ΠΟΛ. 1069/25.4.2005)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ

" Οδηγίες για τη χρήση του κεντρικού πίνακα ελέγχου ταυτοτήτων". 

(Α.Υ.Ο. 1035564/856/ΔΜ-Α/ΠΟΛ. 1058/7.4.2005)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ή ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών στα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.) και στα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), για τον, έλεγχο των δι-καιωμάτων ή αποζημιώσεων και εξόδων που έχουν καταβληθεί στην αλλοδαπή. Τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών αυτών, διαδικασίες ελέγχου και υποβαλλόμενα στοιχεία από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις.

(Α.Υ.Ο. 1028199/10456/Β0012/ΠΟΛ. 1051/21.3.2005)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έλεγχος εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών και βεβαίωση και καταβολή των φόρων.

(Α.Υ.Ο. 1021681/1120/ΔΕ-Α΄/ΠΟΛ. 1037/1.3.2005)

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Παροχή πρόσθετων οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων (άρθρα 1- 11) του ν. 3259/2004 και του άρθρου 22 του ν. 3312/16-2-2005 που αναφέρονται στην πε-ραίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.

(Α.Υ.Ο. 1020607/3579/ΔΕ-Β΄/ΠΟΛ. 1034/28.2.2005)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3312/2005

Αμοιβαία συνδρομή των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμεσης φορολογίας, φορολογία τόκων και άλλες διατάξεις.

(ΦΕΚ 35 τ. Α΄/16.2.2005)

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Ολοκλήρωση ελέγχου από τις Δ.Ο.Υ. καταστάσεων ιδιοκτητών πλοίων αναψυχής και εισοδημάτων από εκμίσθωση οικοδομών.

(Α.Υ.Ο. 1007532/292/Δ.Μ./ΠΟΛ. 1009/26.1.2005)

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διευκρινίσεις σχετικά με την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και τη διενέργεια προσωρινών ελέγχων.

(Α.Υ.Ο. 1101755/6416/ΔΕΒ΄/ΠΟΛ. 1143/18.12.2004)

ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

α. Κοινοποίηση της αριθ. 327/04 γνωμοδότησης του Β΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. περί εφαρμογής των διατάξεων για έκδοση συμπληρωματικών φύλλων ελέγχου ή πράξεων.

β. ΄Εκδοση συμπληρωματικών φύλλων ελέγχου ή πράξεων επί υποθέσεων χρήσεων 1998 και παλαιότερων που περαιώθηκαν με βάση τις ρυθμίσεις των αποφάσεων ΠΟΛ. 1155/02, ΠΟΛ. 1085/ 03, 1065798/1480/03 και ΠΟΛ. 1107/03.

(Α.Υ.Ο. 1095248/1844/ΔΕΑ΄/ΠΟΛ. 1125/25.11.2004)

ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Εντατικοποίηση φορολογικών ελέγχων και λοιπά θέματα.

(Α.Υ.Ο. 1089871/5979/ΔΕΒ΄/ΠΟΛ. 1115/9.11.2004)

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων (άρθρα 1 11) του ν. 3259/2004 που αναφέρονται στη περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.

(Α.Υ.Ο. 1068824/5195/ΔΕΒ΄/ΠΟΛ. 1093/1.9.2004)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

"Κοινοποίηση της 208/04 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ., σχετικά με τη δυνατότητα του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. να χορηγήσει ΑΦΜ και βεβαίωση έναρξης εργασιών Κοινωνίας Κληρονόμων ατομικής επιχείρησης σε περίπτωση που για τη συνέχιση της ατομικής επιχείρησης, δεν συμφωνεί το σύνολο των κληρονόμων, αλλά η πλειοψηφία αυτών."

(Α.Υ.Ο. 1049280/1734/ΔΜ/ΠΟΛ. 1054/16.6.2004)

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη διενέργεια αυτοψίας μετά τη χορήγηση της βεβαίωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών"

(Α.Υ.Ο. 1046308/1588/ΔΜ/ΠΟΛ. 1051/7.6.2004) 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2004

Απογραφή ανέλεγκτων υποθέσεων, προγραμματισμός ελέγχων έτους 2004 και πιστή τήρηση διαδικασιών ελέγχου.

(Α.Υ.Ο. 1030469/1281/ΔΕΑ΄/ΠΟΛ. 1030/8.4.2004)

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

“Χρόνος έναρξης εργασιών των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών”.

(Α.Υ.Ο. 1000727/59/ΔΜΒ/ΠΟΛ. 1016/10.2.2004) 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΡΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1993 ΕΩΣ ΚΑΙ 1998

Επέκταση των ορίων ακαθαρίστων εσόδων για την υπαγωγή των εκκρεμών υποθέσεων χρήσεων 1993 έως και 1998 στις αποφάσεις ΠΟΛ. 1155/2002 και 1085/2003.

(Α.Υ.Ο. 1084903/1635/ΔΕ-Α /ΠΟΛ. 1107/25.9.2003)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ

Φορολογική αναγνώριση ποσοτικών αποκλίσεων - διαδικασία φορολογικού ελέγχου αποθεμάτων των πρατηρίων καυσίμων για τις πωλήσεις πετρελαίου μέσω αντλιών.

(Α.Υ.Ο. 1065009/695/0015/ΠΟΛ. 1092/11.7.2003)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Κ.Β.Σ.

Χρόνος υποβολής των καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου του Κ.Β.Σ., των οποίων η υποχρέωση υποβολής λήγει την τριακοστή (30) Σεπτεμβρίου του έτους 2003.

(Α.Υ.Ο. 1062608/668/0015/ΠΟΛ. 1090/3.7.2003)

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΝΕΛΕΓΚΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1998 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ

(Α.Υ.Ο. 1052506/1380/ΔΕ-Α /ΠΟΛ. 1085/5.6.2003)

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Ενημέρωση των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ. για τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών στις επιχειρήσεις και στους πολίτες κατά την εφαρμογή των νέων απλοποιήσεων.

(Α.Υ.Ο. 1042951/1006/ΔΜ/ΠΟΛ. 1076/8.5.2003)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

(Υπαγωγή σε φόρο εισοδήματος της αξίας εκδοθέντων εικονικών τιμολογίων.

(Α.Υ.Ο. 1038537/1271/ΔΕ-Α /ΠΟΛ. 1071/21.4.2003)

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρού 8, παρ. 2 του ν.1882/1990, όπως ισχύουν, περί ηλεκτροδότησης οικοδομών.

(Α.Υ.Ο. 1038536/1270/ΔΕ-Α /ΠΟΛ. 1072/21.4.2003)

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Ενέργειες των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ. για την ενημέρωση των τοπικών επαγγελματικών συλλόγων/ σωματείων / επιμελητηρίων/  καθώς και όλων των πολιτών για τις νέες απλοποιήσεις.

(Α.Υ.Ο. 1036780/891/ΔΜ/ΠΟΛ. 1066/15.4.2003)

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ή ΤΟΠΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

(Α.Υ.Ο. 1021847/453/ΔΜ/ΠΟΛ. 1042/4.3.2003)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ελεγκτικές αρμοδιότητες, διαδικασία καταγραφής ανέλεγκτων υποθέσεων, επεξεργασία κατασχεμένων, προγραμματισμός ελέγχων 2003.

(Α.Υ.Ο. 1003605/3042/ΔΕ-Β/ΠΟΛ. 1004/15.1.2003)

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΝΕΛΕΓΚΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Εφαρμογή απόφασης 1044171/ 1369/ΠΟΛ. 1155/2002 και άλλες διατάξεις.

(Α.Υ.Ο. 1001196/1007/ΔΕ-Α /ΠΟΛ. 1003/7.1.2003)

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οδηγίες για την εφαρμογή των αποφάσεων 1057857/1532/ΠΟΛ. 1192/9.7.02 και 1091341/1833/ ΠΟΛ. 1250/13.11.02, περί διενέργειας ελέγχων και επίλυσης φορολογικών διαφορών.

(Α.Υ.Ο. 1102975/2023/ΔΕ-Α /ΠΟΛ. 1289/24.12.2002)

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ 50% ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων των ν. 2992/2002 και 3052/ 2002.

(Α.Υ.Ο. 1099224/1944/ΔΕ-Α /ΠΟΛ. 1269/6.12.2002)  

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.

(Α.Υ.Ο. 1096862/2515/ΔΜΒ/ΠΟΛ. 1264/3.12.2002)

ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΠ

(Α.Υ.Ο. 1092130/2392/ΔΜΒ/ΠΟΛ. 1254/15.11.2002)

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Εφαρμογή, συμπλήρωση και τροποποίηση των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών 1061203/ 1148/ΠΟΛ.1144/1998 και 1063790/ 1444/ΠΟΛ.1168 / 2001, όπως ισχύουν, περί διενέργειας ελέγχων και επίλυσης φορολογικών διαφορών. 

(Α.Υ.Ο. 1091341/1833/ΔΕ-Α΄/ΠΟΛ. 1250/13.11.2002)

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Φ.Μ. ΣΕ  ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

(Α.Υ.Ο. 1087377/2261/ΔΜ-Α/ΠΟΛ. 1245/30.10.2002)

ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Περιορισμός των περιπτώσεων διενέργειας επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας) κατά την έναρξη εργασιών ορισμένων επιτηδευματιών και κατά την ίδρυση εγκαταστάσεων εσωτερικού (υποκαταστημάτων - αποθηκών κ.λ.π). 

(Α.Υ.Ο. 1071118/1872/ΔΜ/ΠΟΛ. 1220/4.9.2002)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ή ΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

(Α.Υ.Ο. 1070153/1681/ΔΕ-Α΄/ΠΟΛ. 1217/29.8.2002)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Διαδικασία ηλεκτροδότησης ακινήτων κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ. 2 του άρθρου 8 του ν.1882/90, όπως ισχύουν. 

(Α.Υ.Ο. 1062473/1602/ΔΕ-Α΄/ΠΟΛ. 1202/26.7.2002)

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001 

Εφαρμογή των αποφάσεων 1057 857/1532/ΠΟΛ.1192/9.7.02 “Υπαγωγή στον τρόπο ελέγχου και επίλυσης των φορολογικών διαφορών με βάση την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1061203/11481 ΠΟΛ.1144/1998, όπως ισχύει, των ανέλεγκτων χρήσεων που έκλεισαν εντός του έτους 2001 και άλλες διατάξεις” και 1044171/1369/ ΠΟΛ. 1155/22.5.02. 

(Α.Υ.Ο. 1060899/1577/ΔΕ-Α΄/ΠΟΛ. 1197/18.7.2002)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 

Προθεσμία υποβολής ειδικών σημειωμάτων περαίωσης άρθρου 28 ν. 3016/2002 και Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1155/2002. 

(Α.Υ.Ο. 1059961/1545/ΔΕ-Α΄/ΠΟΛ. 1195/16.7.2002)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Φ.Μ. 

“Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΑΥΟ 1027411/842/ΔΜ/26-2-1998 (ΦΕΚ 193/Β΄) περί υποχρεωτικής χορήγησης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και διαδικασιών απόδοσής του”. 

(Α.Υ.Ο. 1060171/1527/ΔΜ/ΠΟΛ. 1196/12.7.2002)

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

Υπαγωγή στον τρόπο ελέγχου και επίλυσης των φορολογικών διαφορών με βάση την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1061203/ 1148/ΠΟΛ. 1144/1998, όπως ισχύει, των ανέλεγκτων χρήσεων που έκλεισαν εντός του έτους 2001 και άλλες διατάξεις. 

(Α.Υ.Ο. 1057857/1532/ΔΕ-Α΄/ΠΟΛ. 1192/9.7.2002)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Φ.Μ. ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 

Κοινοποίηση Απόφασης Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών “Τροποποίηση και συμπλήρωση της Απόφασης Υπουργού Οικονομικών 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 περί υποχρεωτικής χορήγησης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και διαδικασιών απόδοσής του”

(Α.Υ.Ο. 1053083/1351/ΔΜ/ΠΟΛ. 1184/21.6.2002)

ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

“Οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ)” 

(Α.Υ.Ο. 1051876/1305/ΔΜ/ΠΟΛ. 1180/18.6.2002)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΦΥΛΑΚΩΝ 

“Κοινοποίηση της 315/02 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ., σχετικά με τη δυνατότητα ή μη έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας σε κρατούμενους των φυλακών.” 

(Α.Υ.Ο. 1047612/1191/ΔΜ/ΠΟΛ. 1176/11.6.2002)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΝΕΛΕΓΚΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης 1044171/1369/ΠΟΛ 1155/ 22.5.02 “Περαίωση ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών με βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή χωρίς υποχρέωση τήρησης βιβλίων, χρήσεων 1998 και παλαιότερων”. 

(Α.Υ.Ο. 1049957/1418/ΔΕ-Α΄/ΠΟΛ. 1177/11.6.2002)

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΝΕΛΕΓΚΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Α΄ ή Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. 

Περαίωση ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών με βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή χωρίς υποχρέωση τήρησης βιβλίων, χρήσεων 1998 και παλαιότερων. 

(Α.Υ.Ο. 1044171/1369/ΔΕ-Α΄/ΠΟΛ. 1155/22.5.2002)

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ 

Οδηγίες για τη διόρθωση των τυχόν λανθασμένων στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο. 

(Α.Υ.Ο. 1042642/1025/ΔΜ/ΠΟΛ. 1150/15.5.2002)

ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 

Κοινοποίηση διατάξεων και παροχή οδηγιών. 

(Α.Υ.Ο. 1042163/1010/Δ.Μ./ΠΟΛ. 1148/14.5.2002)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ TΤΡΙΕΤΙΑΣ 1999 - 2001 

(Α.Υ.Ο. 1040038/4556/ΔΕ-Β΄/ΠΟΛ. 1144/2.5.2002)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3013/2002 

(ΦΕΚ 102 τ. Α΄/1.5.2002)

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 

(Α.Υ.Ο. 1037248/907/ΔΜ/ΠΟΛ. 1135/23.4.2002)

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΝΕΛΕΓΚΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1998 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Γνωστοποίηση της επικείμενης ρύθμισης για την περαίωση ανέλεγκτων χρήσεων 1998 και παλαιότερων των μικρών επιχειρήσεων και προετοιμασία των Δ.Ο.Υ. για την υποδοχή των Ειδικών Σημειωμάτων Περαίωσης (Αυτοελέγχου). 

(Α.Υ.Ο. 1033765/1251/ΔΕ-Α/ΠΟΛ. 1120/10.4.2002)

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Φ.Μ. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

(Α.Υ.Ο. 10325651/750/ΔΜ/ΠΟΛ. 1118/4.4.2002)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΑΞΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 

“Γνωστοποίηση δημοσίευσης υπουργικών αποφάσεων”. 

(Α.Υ.Ο. 1029701/542/Τ. & Ε.Φ./ΠΟΛ. 1114/28.3.2002)

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΦΜ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

(Α.Υ.Ο. 1022772/482/ΔΜ/ΠΟΛ. 1090/7.3.2002)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 

Οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 3α , και 3β του άρθρου 21, του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242/Α΄) “Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ” 

(Α.Υ.Ο. 1022626/480/ΔΜ/ΠΟΛ. 1089/7.3.2002)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΓΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

(Α.Υ.Ο. 1021552/469ΔΜ/ΠΟΛ. 1083/6.3.2002) 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων των ν. 2873/2000 και 2954/2001 

(A.Y.O. 1019975/1125/ΔΕ-Α΄/ΠΟΛ. 1074/28.2.2002)

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

« Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 4 και του άρθρου 23 του ν. 2954/2001 (ΦΕΚ 255 Α΄)”. 

(Α.Υ.Ο. 1000669/15/ΔΜ/ΠΟΛ. 1001/4.1.2002)