Κατηγορίες Άρθρων / ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΦΠΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΕΛΕΓΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
από : Anaconda S.A 02.07.2012, Τροποποϊήθηκε ..

Στείλτε το Εκτύπωση

Πώς ενημερώνεται το πιστωτικό ποσό προηγούμενης ανέλεγκτης χρήσης;

Όταν υπάρχει πιστωτικό ποσό προηγούμενης ανέλεγκτης χρήσης και πρέπει να συμπεριληφθεί στο έντυπο της Περαίωσης ΦΠΑ, αυτό καταχωρείται στα στοιχεία Εκκαθαριστικής ΦΠΑ, (μέσα στα στοιχεία της εταιρίας), στο αντίστοιχο πεδίο, το οποίο βρίσκεται στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης καταχώρισης.