Κατηγορίες Άρθρων / ΚΦΑΣ

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 21/26.2.2014
από : Anaconda S.A 28.02.2014, Τροποποϊήθηκε ..

Στείλτε το Εκτύπωση

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 127, παρ. Ι, εδ. 2α και β του Ν. 4199/2013

Αθήνα, 26. 2 . 2014
Αριθ. Πρωτ. Σ60/6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215185
FAX: 210 5230046
e-mail : diefpar@ika.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Αθανασίου
Αριθ. τηλεφώνου: 2103891000
FAX: 2103827020
e-mail: diefekm@otenet.gr

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 21

Θ Ε Μ Α: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 127, παρ. Ι, εδ. 2α και β του Ν. 4199/2013».

Κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 127, παρ. Ι, εδ. 2α και β του Ν. 4199/2013, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 216Α/11.10.2013 και αφορούν τον επιμερισμό της παρακράτησης ή μείωσης των συντάξεων που διενεργούνται βάσει ειδικών διατάξεων σε κάθε φορέα που καταβάλλει συνταξιοδοτική παροχή.

Συγκεκριμένα, στο εδ. 2α ορίζεται ότι από 1.1.2013, στις περιπτώσεις που βάσει των νόμων 3863/2010, 3865/2010, 3891/2011, 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012 γίνεται παρακράτηση ή μείωση επί του αθροίσματος των συντάξεων οι οποίες καταβάλλονται από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία, το ποσό της παρακράτησης ή της μείωσης επιμερίζεται αναλογικά σε κάθε φορέα ή τομέα.

Επίσης, στο εδ. β ορίζεται ότι ειδικά για τις συντάξεις που καταβάλλονται σε μέλη οικογένειας θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου η προβλεπόμενη από τις ανωτέρω διατάξεις παρακράτηση ή μείωση διενεργείται από 1.1.2013 στο καταβαλλόμενο σε κάθε δικαιούχο ποσό, ενώ όταν καταβάλλεται και άλλη σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία εφαρμόζεται παράλληλα και ο προαναφερόμενος στο εδ. α αναλογικός επιμερισμός σε κάθε φορέα ή τομέα.

Επισημαίνεται ότι, επειδή οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν για συντάξεις που καταβάλλονται ήδη από 1.1.2013, θα πρέπει να συνδυαστούν με την ΠΟΛ.1010/25.1.2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (σχετ. αρ. πρωτ. Σ01-11/14.1.2014 Γεν. Έγγραφο της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης προς τις υπηρεσίες πληρωμής συντάξεων).

Τέλος, υπενθυμίζεται και το με αρ. πρωτ. Σ60/108/6.9.2013 Γενικό Έγγραφο της Διεύθυνσης Παροχών, σύμφωνα με τις οδηγίες του οποίου οι διαδικασίες επιστροφής ή παρακράτησης ποσών συντάξεων διενεργούνται αυστηρά με μηχανογραφικές διαδικασίες που υποστηρίζονται από το Ε.Σ.Ε.Π.Σ.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ